ESG - współczesny biznes
jest zrównoważony

Strategie ESG wyznaczają kierunki rozwoju firm.

ESG stale zyskuje na znaczeniu w kontekście prowadzenia biznesu. Inwestorzy i klienci zwracają szczególną uwagę na odpowiedzialność społeczną i ekologiczną firm, a organy regulacyjne, zwłaszcza w Unii Europejskiej, tworzą środowisko prawne kładące nacisk na zrównoważoną działalność przedsiębiorstw


Dbałość o aspekty ESG może pozytywnie wpłynąć na reputację firmy oraz lojalność jej partnerów biznesowych. Przestrzeganie zasad ESG często daje dostęp do preferencyjnych źródeł finansowania i buduje odporność na zmiany regulacyjne. W efekcie, integracja ESG ze strategią biznesową może przyczynić się nie tylko do zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa, ale i jego długotrwałego sukcesu.

Czym jest ESG?

ESG, czyli Environmental, Social, and Governance, to zestaw standardów, które firmy wykorzystują do oceny swojej działalności pod kątem odpowiedzialności ekologicznej, społecznej oraz jakości zarządzania.

Environmental
(kryterium środowiskowe)

Wpływ działalności firmy na środowisko naturalne. Aspekt ten dotyczy m.in. zarządzania zasobami naturalnymi, emisji gazów cieplarnianych, gospodarki odpadami, zużycia energii i wody oraz inicjatyw proekologicznych.

Social
(kryterium społeczne)

Wpływ firmy na społeczeństwo. Ten obszar obejmuje prawa pracowników, warunki pracy, relacje z lokalnymi społecznościami, zaangażowanie w rozwój społeczny, równouprawnienie i różnorodność.

Governance
(ład korporacyjny)

Sposób zarządzania firmą. Ostatni filar ESG to działania związane z przejrzystością i etyką prowadzenia biznesu, strukturami zarządczymi, polityką wynagrodzeń, przeciwdziałaniem korupcji oraz odpowiedzialnością korporacyjną.

Zarządzanie ryzykiem

Integracja ESG pomaga firmom w identyfikowaniu i zarządzaniu współczesnymi ryzykami. Coraz częściej są one bowiem związane z czynnikami środowiskowymi, społecznymi i zarządczymi.

Reputacja firmy

Firmy, które aktywnie dbają o środowisko i społeczeństwo, budują w ten sposób swój pozytywny wizerunek na rynku. Klienci chętnie wybierają produkty i usługi firm odpowiedzialnych społecznie.

Dostęp do kapitału

Inwestorzy coraz częściej uwzględniają kryteria ESG podejmując strategiczne decyzje. Spełnienie standardów ESG może oznaczać zatem więcej inwestycji i lepsze warunki finansowania.

Zgodność z regulacjami

Wiele krajów wprowadza przepisy nakładające na firmy obowiązki związane z raportowaniem ESG. Pozwala to uniknąć dotkliwych sankcji i kar.

Innowacje

Transformacja w obszarze ESG pobudza do szukania innowacyjnych rozwiązań, które mogą prowadzić do zwiększenia efektywności operacyjnej.

Zrównoważony rozwój

ESG wspiera zrównoważony rozwój przedsiębiorstw, co jest korzystne nie tylko dla firm, ale także dla środowiska, gospodarki i społeczeństwa.

Document

Transformacja biznesu w zakresie ESG nie jest opcją a koniecznością

"Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages."

Benchmark klimatyczno-środowiskowy 2024 – czas bić na alarm?

Zauważalny brak postępów w raportowaniu kwestii ESG staje się ryzykiem biznesowym dla operujących w Polsce firm.

5,08/10

Średni wynik ujawnień – w obliczu wchodzącej w życie dyrektywy CSRD – pozostaje niezadowalający.

Czy coś zmienia się na lepsze?

Poszerza się zakres ujawnień w sektorze chemicznym i budowlanym – szczególnie w kontekście zasobów i bioróżnorodności.

Sektor finansowy i ubezpieczeniowy zauważalnie poprawia swoją pozycję na tle innych branż.

Tematyka bioróżnorodności zaczyna być brana pod uwagę w sektorach innych niż przemysł naftowy, wydobywczy i energetyczny.

W poszukiwaniu rynkowych liderów:

Co czwarta ze 100 największych firm (27 podmiotów) prezentuje wyliczenia emisji gazów cieplarnianych z zakresu 3, czyli emisji związanych z łańcuchem wartości, nad którym nie posiada bezpośredniej kontroli. Co druga firma przedstawia ujawnienia klimatyczno-środowiskowe.

Prawie co trzecia firma (32 podmioty) przedstawia mierzalne, czasowo i ilościowo pod względem efektu KPI, cele dotyczące redukcji emisji – jest to 57% spośród decydujących się na ujawnienia.

Bioróżnorodność – niedoceniany aspekt zrównoważonego rozwoju

Powiązania między czynnikami wpływu człowieka na środowisko
Rosnąca świadomość znaczenia bioróżnorodności

Powiązania między czynnikami wpływu człowieka na środowisko

Woda

Woda, stanowiąca podstawę życia na Ziemi, jest szczególnie istotna w dobie zmian klimatycznych. Ponadto jej jakość i dostępność są obecnie nadwyrężone w wyniku jej nadmiernego zużycia oraz zanieczyszczenia.

Klimat

Zużycie zasobów stanowi istotny czynnik prowadzący do zmian klimatycznych, a te potęgują utratę bioróżnorodności oraz problemy z zasobami wodnymi.

Zanieczyszczenia

Zanieczyszczenia w bezpośredni sposób przyczyniają się do utraty bioróżnorodności i są powiązane ze zużyciem zasobów naturalnych. Gospodarka o obiegu zamkniętym umożliwia ich redukcję.

Zużycie zasobów

Około 45% globalnych emisji gazów cieplarnianych wiąże się z wydobyciem, produkcją przemysłową, użytkowaniem i pozbywaniem się produktów. Linearny model gospodarczy prowadzi do utraty bioróżnorodności, rosnących zanieczyszczeń i stresu wodnego.

Bioróżnorodność

Obecne sposoby użytkowania lądów, wody i zasobów naturalnych prowadzą do utraty bioróżnorodności. Na szereg gatunków i ekosystemów negatywnie oddziałują rosnące temperatury oraz zanieczyszczenia środowiska.

Rosnąca świadomość znaczenia bioróżnorodności

CBAM, czyli unijny mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2

Polityka UE dotycząca klimatu realizowana w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, obejmuje różne sektory gospodarki i wykorzystuje coraz bardziej złożone narzędzia. Jednym z nich jest mechanizm dostosowania cen na granicach z uwzględnieniem emisji dwutlenku węgla (CBAM).

CBAM ma na celu zapobieganie przenoszeniu produkcji towarów z sektorów energochłonnych (a więc także tych wysokoemisyjnych) do krajów, które mają mniej restrykcyjne przepisy dotyczące ochrony środowiska. W praktyce, importerzy będą zobowiązani pokryć różnicę między brakiem opłat za emisje w kraju produkcji a opłatami w ramach unijnego systemu handlu emisjami (EU ETS).

USŁUGA

CBAM: Mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2

ARTYKUŁ

CBAM: Kolejne narzędzie polityki klimatycznej UE. Co oznacza dla przedsiębiorców?

USŁUGA

Obliczanie śladu
węglowego

Strategia ESG – czym jest i czemu jest obecnie tak istotna?

Strategia ESG to długofalowy plan, który umożliwia skuteczne zarządzanie aspektami środowiskowymi, społecznymi oraz ładu korporacyjnego, jednocześnie integrując te kwestie z ogólną strategią biznesową i wyznaczając przedsiębiorstwom perspektywiczne cele. Jest to również kluczowy element wymagań regulacyjnych określonych przez CSRD, które dotyczą zarządzania i raportowania ESG.

  • Tworzenie strategii ESG koncentruje się na określeniu celów i priorytetów w zakresie zrównoważonego rozwoju, które mogą mieć największy wpływ na działalność firmy w danym okresie.
  • U podstaw strategii ESG leży zdefiniowanie najważniejszych wskaźników (KPI) oraz rozdysponowanie wśród funkcji biznesowych odpowiedzialności za ich wypełnianie i monitorowanie.
  • Posiadanie strategii ESG ułatwia firmom dostęp do finansowania oraz pomaga spełniać oczekiwania interesariuszy. Jest to niezbędne narzędzie do zarządzania ryzykiem oraz solidna podstawa do długoterminowego wzrostu.

KPMG ESG Digital Toolbox – automatyzacja gromadzenia i przetwarzania danych związanych z ESG.

Rosnące znaczenie kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem oraz dynamiczny rozwój regulacji sprawiają, że raportowanie niefinansowe ESG staje się dla firm coraz większym wyzwaniem. Zbieranie danych niezbędnych do sporządzenia raportu niefinansowego bez wsparcia automatyzacji, ze względu na ich liczbę i rozproszone źródła, wiąże się z ryzykiem przeoczeń i błędów. W efekcie zarządzanie i monitorowanie danych ESG jest trudne i czasochłonne.

Automatyzacja zarządzania i monitoringu danych ESG z pomocą narzędzi oferowanych przez KPMG pozwala na usprawnienie tego procesu. Wybór odpowiedniego rozwiązania i jego dostosowanie umożliwia maksymalizację oczekiwanych korzyści.

Perspektywy rozwoju obszaru ESG w biznesie: oczekiwania nie maleją

Sektor małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)

Wymogi prawne w obszarze ESG będą mieć pośredni wpływ na sektor MŚP. Kontrahenci objęci obowiązkiem raportowania zrównoważonego rozwoju będą wymagali odpowiednich danych. Wsparciem mają być uproszczone wskaźniki ESRS dla tego sektora.

Dialog z interesariuszami

Holistyczne podejście do zrównoważonego rozwoju będzie wymagać pozyskiwana rozproszonych danych i uwzględniania opinii oraz potrzeb szerokiego grona podmiotów – w tym np. społeczności lokalnych, środowisk eksperckich czy organizacji pozarządowych.

Łańcuchy dostaw

Wpływ na środowisko oraz przestrzeganie praw człowieka coraz częściej trafiają pod lupę regulatorów – przykładem są przepisy dotyczące walki z wylesianiem i unijna dyrektywa CSDDD, dotycząca należytej staranności.

Dane ESG a narzędzia IT

Wykorzystanie danych o złożonym charakterze i ich analiza w kierunku śledzenia trendów czy budowania strategii ESG stanowić będzie duże wyzwanie. Pomóc w tym mogą nowoczesne rozwiązania technologiczne.

Obszar ESG pod lupą

Eksperci KPMG odgrywają kluczowe role w procesach transformacji biznesowej. Korzystają z najnowocześniejszych technologii wpierając organizacje w kształtowaniu ich zrównoważonej przyszłości.