Zwiększanie mocy odnawialnych źródeł energii ma kluczowe znaczenie nie tylko dla realizacji celów klimatycznych, ale także dla zmian proporcji tzw. koszyka energetycznego, w którym tradycyjne paliwa kopalne nadal odgrywają główną rolę w zapewnianiu stabilności i niezawodności energetycznej. Raport "Turning the tide in scaling renewables", opublikowany przez KPMG, identyfikuje główne wyzwania związane z wdrażaniem odnawialnych źródeł energii w tempie niezbędnym do osiągnięcia globalnych celów klimatycznych. Przedstawia on wyniki badania przeprowadzonego wśród inwestorów, przedsiębiorstw użyteczności publicznej oraz innych interesariuszy z branży energetycznej na całym świecie.

Kluczowe wnioski z badania

KPMG!
80 %

badanych organizacji podziela zdanie, że znaczne przyspieszenie wdrażania odnawialnych źródeł energii jest najpilniejszą kwestią, niezbędną do realizacji założeń Porozumienia paryskiego.

KPMG!
84 %

ankietowanych przyznało, że bariery wynikające z uwarunkowań gospodarczych, prawnych i finansowych stanowią realną przeszkodę w realizacji globalnych celów klimatycznych, a niekiedy hamują rozwój projektów związanych z OZE.

KPMG!
36 %

badanych organizacji jest przekonanych, że odnawialne źródła energii zastąpią paliwa kopalne do 2050 roku, jednocześnie tyle samo ankietowanych przeczuwa, że może to być niemożliwe lub trudne do osiągnięcia.

Ambitne cele klimatyczne

Osiągnięcie celów Porozumienia paryskiego jest bezpośrednio zależne od radykalnego i szybkiego zwiększenia udziału energii odnawialnej w tzw. koszyku energetycznym. Należy podkreślić, że stanowi to znaczące wyzwanie dla większości światowych gospodarek. Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA) w 2023 roku potwierdziła, że w tym celu moc odnawialnych źródeł energii do 2030 roku musi potroić się w stosunku do poziomu z 2022 roku. Obecnie ponad 60% energii na świecie wytwarza się z paliw kopalnych. W Unii Europejskiej udział OZE w koszyku energetycznym w 2022 roku wynosił blisko 25%1.

Udział poszczególnych źródeł w koszyku energetycznym Unii Eurpejskiej

Udział poszczególnych źródeł w koszyku energetycznym Unii Eurpejskiej - wykres

1 “Electricity Market Report 2023”, International Energy Agency (IEA), 2023.

Wyzwania na drodze do neutralności klimatycznej

W czym tkwią przeszkody?

1. Struktury rynkowe

Wsparcie potrzebne do znaczącego rozwoju źródeł energii odnawialnej jest udzielane tylko przez wybrane struktury rynkowe. Większość rynków energii faworyzuje konwencjonalne metody jej wytwarzania, nie przykładając większej wagi do rozwiązań ekologicznych.

2. Dostęp do kapitału

Finansowanie transformacji energetycznej wymaga znacznych nakładów kapitału. Wysokie poziomy stóp procentowych oraz problemy, jakie dotknęły łańcuchy dostaw w ostatnich latach, utrudniły pozyskiwanie środków na inwestycje w transformację energetyczną.

3. Inwestycje w infrastrukturę sieciową

Sieć zdominowana przez odnawialne źródła energii będzie wymagała wdrożenia inteligentnych rozwiązań technologicznych, umożliwiających ciągłość w równowadze pomiędzy podażą i popytem. Konieczność maksymalizacji wydajności takiej sieci spowoduje ogromne zmiany w kształcie infrastruktury energetycznej.

4. Planowanie i procedury

Transformacja energetyczna jest prawdopodobnie jednym z najbardziej ambitnych i złożonych projektów rozwojowych na świecie. Przeszkodą dla jego realizacji jest to, że projekty inwestycyjne związane z energią odnawialną oraz infrastrukturą wspierającą trwają zbyt długo, a procedury formalne są skomplikowane.

5. Magazynowanie energii

Skuteczne magazynowanie energii jest niezbędne do wypełniania powstających luk w dostawach i zapewniania ich ciągłości. Technologie magazynowania muszą być dostosowane do rosnącego zapotrzebowania wynikającego z rozwoju OZE. Jednocześnie istotnym wyzwaniem jest osiągnięcie opłacalności finansowej w magazynowaniu energii.

6. Łańcuch dostaw

Wzrost cen oraz brak dostępu do niezbędnych zasobów opóźniły lub zatrzymały wiele planowanych projektów OZE. Zapewnienie niezawodności łańcuchów dostaw stanowi jeden z fundamentów ich szybkiej realizacji. Problemem jest niewystarczająco zróżnicowana lokalizacja dostawców surowców krytycznych i producentów sprzętu.

7. Dostęp do surowców krytycznych

Zwiększanie udziału odnawialnych źródeł energii wymaga konkurencyjnego cenowo dostępu do ogromnej ilości surowców, takich jak kobalt, nikiel, grafit, miedź i lit. IEA szacuje, że zapotrzebowanie na surowce mineralne dla czystych technologii energetycznych wzrośnie czterokrotnie do 2040 roku, aby możliwe było osiągnięcie celów Porozumienia paryskiego.

8. Środowisko i bioróżnorodność

Podczas gdy różnorodność biologiczna zależy od ustabilizowanego klimatu i szybkiego rozwoju technologii, takich jak odnawialne źródła energii, należy również uwzględnić potencjalny negatywny wpływ rozwoju OZE na środowisko oraz podjąć kroki w celu ich przewidywania i łagodzenia lub uniknięcia.

9. Społeczna akceptacja działań

Inwestorzy uzyskują pozwolenia formalne na realizację projektów skoncentrowanych na energii odnawialnej, ale wraz z intensyfikacją tych działań będą musieli także zdobywać społeczną akceptację planów inwestycyjnych wśród ogółu interesariuszy. Wczesna partycypacja społeczna na etapie początkowym projektu może przyspieszać jego realizację.

10. Sytuacja na rynkach rozwijających się

Zdolność gospodarek światowych do osiągnięcia zarówno celów klimatycznych Porozumienia paryskiego, jak i indywidualnych zobowiązań dotyczących zerowej emisji netto, w dużej mierze zależy od szybkiego wdrożenia odnawialnych źródeł energii na rynkach wschodzących. Bez szybkiego działania krajów rozwijających się, globalna społeczność może pozostawać uzależniona od paliw kopalnych dłużej niż przewidywano.

Bariery jako punkt wyjścia

Badanie KPMG wykazało, że 36% respondentów, będących przedstawicielami organizacji z branży energetycznej, nie jest pewnych, czy odnawialne źródła energii zastąpią paliwa kopalne do 2050 roku. Niemiej warto przekształcać bariery, zidentyfikowane przez interesariuszy tego rynku, w szanse i wyznaczyć na ich podstawie punkt wyjścia do dalszego rozwoju w kierunku neutralności klimatycznej.

Celem wszystkich organizacji powinno pozostać jasne zidentyfikowanie złożonych przeszkód, które obecnie wstrzymują lub uniemożliwiają zwiększanie roli odnawialnych źródeł energii. To istotny krok w zapewnianiu interesariuszom dostępu do pełnego obrazu sytuacji i umożliwianiu podejmowania świadomych decyzji na różnych płaszczyznach. Kluczowe jest, aby organizacje aktywnie poszukiwały sposobów radzenia sobie z kompleksowością transformacji energetycznej oraz eliminowania barier, które obecnie hamują procesy inwestycyjne i realizację wcześniej rozpoczętych projektów.

Odnawialne źródła energii a neutralność klimatyczna – konieczne przyspieszenie działań

Wyzwania na drodze do globalnej transformacji energetycznej
Pobierz raport ⤓

Skontaktuj się z nami

Eksperci KPMG odgrywają kluczowe role w procesach transformacji biznesowej. Korzystają z najnowocześniejszych technologii wpierając organizacje w kształtowaniu ich zrównoważonej przyszłości.

Jak możemy pomóc?

Więcej z kategorii ESG: