Najnowsze regulacje dotyczące raportowania ESG diametralnie zmienią proces przygotowania i publikownia raportów dotyczących informacji niefinansowych. Do niedawna raportowanie związane z ochroną środowiska, kwestiami społecznymi i ładem korporacyjnym nie było obligatoryjne. Wraz z nowymi wymogami regulacyjnymi obowiązkowe staje się nie tylko samo ujawnianie, ale też ich niezależna weryfikacja przez wiarygodną stronę trzecią. Dla wielu podmiotów oznacza to nowe możliwości, stwarzając jednocześnie liczne wyzwania, z którymi trzeba się zmierzyć.

Proces przygotowania i publikowania raportów dotyczących informacji niefinansowych – początek zmian

W ostatnim czasie wprowadzono znaczące zmiany regulacyjne mające na celu zwiększenie przejrzystości działań organizacji z zakresu ESG oraz zaufania do publikowanych przez nie informacji na temat zrównoważonego rozwoju. Z tej perspektywy szczególnie istotny jest wymóg badania przez niezależnego audytora raportów zawierających informacje niefinansowe. Obowiązek ten wynika z wprowadzonej przez Unię Europejską dyrektywy CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) oraz powiązanych z nią ESRS (Europejskich standardów sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju).Pobierz pdf

Wskaźnik Dojrzałości do Badania Informacji Niefinansowych

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczestników rynku KPMG opracowało Wskaźnik Dojrzałości do Badania Informacji Niefinansowych. Stanowi on przewodnik dla osób odpowiedzialnych za raportowanie niefinansowe zawierający wskazówki przygotowujące do audytu ESG.

Na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród kadry kierowniczej wyższego szczebla i członków zarządów reprezentujących grupę 750 firm, zebrane zostały wnioski pomocne w dokonaniu samoceny organizacji pod kątem ich gotowości do przeprowadzenia niezależnej atestacji informacji dotyczących działań z zakresu ESG.

W oparciu o następujące wyznaczniki: ład korporacyjny, zasoby i umiejętności z zakresu przygotowania firmy do badania informacji niefinansowych, zarządzanie danymi, technologia cyfrowa i łańcuch wartości – badanie pozwoliło określić stopień dojrzałości organizacji w zakresie raportowania informacji niefinansowych i podzieliło firmy na trzy grupy w zależności od punktacji jaką otrzymały: „liderów” (25% najlepszych), „zaawansowanych” (kolejne 50%) i „początkujących” (25% firm z najniższymi wynikami).

globalnych spółek notowanych na giełdzie obecnie podlega lub wkrótce będzie podlegać obowiązkowi publikacji danych niefinansowych ESG zbadanych przez niezależnego audytora.

spółek biorących udział w ankiecie korzystało z atestacji informacji niefinansowych ESG przez niezależnego audytora, które będzie wymagane w związku z wprowadzeniem nowych regulacji.

Najważniejsze informacje z raportu

firm biorących udział w ankiecie KPMG nie jest gotowych na nadchodzące wymogi w zakresie niezależnego badania informacji niefinansowych dotyczących ESG. Tylko jedna na cztery spośród badanej grupy posiada zasoby i umiejętności, aby odpowiednio przygotować informacje niefinansowe podlegające zewnętrznej atestacji.

 
  • To, co przekłada się na wysoki poziom gotowości przedsiębiorstw, to zaangażowany w kwestie ESG zarząd, regularne szkolenia oraz wdrożone mechanizmy kontroli procesu zbierania danych.
  • Korzyści płynące z dostosowania się do badania informacji niefinansowych z obszaru ESG są dostrzegalne i nie sprowadzają się wyłącznie do odpowiedzialności w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Około połowa ankietowanych jest zdania, że działanie to ma wpływ również na powiększenie udziału w rynku oraz lepszą decyzyjność. Ponadto jako zalety wymieniane są innowacyjność, poprawa reputacji oraz obniżenie kosztów.
  • Firmy mające siedziby w wielu regionach równocześnie, ze względu na szerszy zakres przepisów, osiągają wyższą dojrzałość w zakresie przeprowadzania badania informacji niefinansowych.

Wyzwania związane z raportowaniem informacji niefinansowych

Początkowe wysokie koszty i niewystarczający budżet.

Brak umiejętności i doświadczenia wewnątrz organizacji.

Zmieniające się przepisy.

Niewystarczające wsparcie technologiczne procesów dotyczących ESG.

Brak informacji lub niesatysfakcjonujące wyniki w obszarze ESG dostarczane przez dostawców.

Pięć filarów strategii wdrożeniowej

Szczegółowy opis wszystkich pięciu składowych Wskażnika Dojrzałości do Badania Informacji Niefinansowych znajduje się w pełnej treści raportu, do którego lektury serdecznie zachęcamy.

Eksperci KPMG odgrywają kluczowe role w procesach transformacji biznesu. Korzystają z najnowocześniejszych technologii wspierając organizacje w kształtowaniu ich przyszłości.

Skontaktuj się z nami

Bądź z nami w kontakcie

Jak możemy pomóc?

Publikacje, webinaria i subskrypcje

Nasze zaangażowanie