• 1000

Wraz z rosnącym znaczeniem zrównoważonego rozwoju, zarządzający firmami zastanawiają się, w jaki sposób najlepiej kierować organizacją, aby skutecznie funkcjonowała na wszystkich poziomach odpowiedzialności, w tym zarządach i radach nadzorczych, komitetach wykonawczych i funkcjach biznesowych. Starając się odpowiedzieć na te kluczowe pytania biznesowe oraz zrozumieć, w jaki sposób jednostki ds. zrównoważonego rozwoju działają w strukturach korporacyjnych, jak odnoszą sukcesy i planują rozwijać się w przyszłości, eksperci KPMG przeprowadzili 50 wywiadów z dyrektorami i menedżerami ds. zrównoważonego rozwoju. Aby zapoznać się z wnioskami z tego badania, zapraszamy do lektury raportu "Anchoring ESG in governance” oraz polskiego podsumowania tej publikacji.

Najważniejsze informacje z raportu


1Dekarbonizacja modeli biznesowych i zerowa emisja netto są najczęściej uwzględnianymi tematami w strategiach ESG.

2Ponad dwie trzecie firm objętych badaniem posiada oddzielny organ decyzyjny ds. ESG.

3W prawie połowie badanych przedsiębiorstw, CEO jest osobą odpowiedzialną za zrównoważony rozwój.

4Nieco mniej niż połowa organizacji biorących udział w badaniu uwzględnia tematy ESG w swoich kluczowych wskaźnikach efektywności (KPI), a ponad jedna czwarta włącza je do przeglądów wyników na poziomie kierownictwa.


Korporacyjna strategia ESG

Prawie wszyscy ankietowani wykazują wysokie ambicje w obszarze ESG. Połowa z nich traktuje je jako kwestię strategiczną, integralną część swojej podstawowej działalności i strategii. Większość pozostałych respondentów deklaruje, że ich podejście do ESG wykracza poza aspekty wzrostu, przychodów i rentowności. Tylko przedstawiciele dwóch organizacji przyznają, że dążą jedynie do spełnienia minimalnych wymogów sprawozdawczości. Respondenci podkreślają jednak, że stopień zaangażowania w raportowanie niefinansowe często zależy od konkretnego obszaru działalności firmy oraz podejścia kierownictwa do tego zagadnienia.

Największą uwagę w swoich strategiach biznesowych w obszarze ESG, firmy przywiązują do dekarbonizacji i transformacji w kierunku zerowej emisji netto. Na drugim miejscu znajdują się tematy różnorodności, równości i inkluzywności, a podium zamyka temat praw człowieka w łańcuchu wartości. Chociaż aspekty związane z naturą i różnorodnością biologiczną nie są w dużym stopniu reprezentowane w strategiach, wielu respondentów uznaje ich rosnące znaczenie za kluczowy element ESG.

Obszary ESG w strategii biznesowej

Obszary ESG w strategii biznesowej - wykres

ESG w strukturze organizacji

W prawie połowie badanych korporacji odpowiedzialność za zrównoważony rozwój spoczywa na CEO. Drugą najpopularniejszą opcją jest wyznaczenie dyrektora odpowiedzialnego za obszar zrównoważonego rozwoju. W pozostałych firmach funkcje związane z ESG są rozdzielane między różnymi stanowiskami. W niektórych przypadkach odpowiedzialność spoczywa na dyrektorze ds. łańcucha dostaw i produkcji, dyrektorze ds. ryzyka lub dyrektorze ds. inwestycji. Ponad dwie trzecie przedsiębiorstw objętych badaniem posiada odrębny organ decyzyjny ds. ESG, natomiast w ponad jednej trzeciej firm istnieje dział dedykowany temu obszarowi. Kilku respondentów zwróciło uwagę na ewolucję zrównoważonego rozwoju w swoich strukturach korporacyjnych w ostatnim czasie, jako przejście od kilku osób w dziale, którego celem jest inny obszar, do scentralizowanej jednostki, która jest osadzona w biznesie i silnie z nim powiązana, przyjmuje strategiczne podejście i ma dedykowany personel. 

Zakres odpowiedzialności jednostek ds. zrównoważonego rozwoju

Zakres odpowiedzialności jednostek ds.zrównoważonego rozwoju - wykres

ESG a wydajność oraz wynagrodzenia

Nieco mniej niż połowa korporacji biorących udział w badaniu uwzględnia tematy ESG w swoich kluczowych wskaźnikach efektywności (KPI), a ponad jedna czwarta włącza je do przeglądów wyników na poziomie kierownictwa. Niektórzy respondenci deklarują, że planują zwiększyć intensywność takich działań. Blisko połowa badanych firm opracowuje wewnętrzne wskaźniki kwartalnie, a kilka z nich tworzy nawet miesięczne raporty. Ponad trzy czwarte przedsiębiorstw raportuje swoje wyniki zewnętrznie w ujęciu rocznym.

Wskaźniki KPI ESG są wykorzystywane do obliczania wynagrodzeń kadry kierowniczej w większości organizacji objętych badaniem. Nieco ponad połowa wykorzystuje je do krótkoterminowych, a dwie piąte do długoterminowych zachęt.

Kluczowe działania w celu wbudowania ESG w struktury organizacji

Przeprowadzenie dogłębnej analizy w celu zidentyfikowania mocnych i słabych stron obecnego podejścia do ESG.

Wykorzystanie wiedzy i zaangażowania pracowników w działaniach związanych z promowaniem zrównoważonego rozwoju.

Stopniowe integrowanie działań związanych z ESG z odpowiednimi funkcjami i jednostkami biznesowymi.

Korzystanie z technologii, narzędzi i zarządzania danymi w celu włączenia poszczególnych inicjatyw zrównoważonego rozwoju w ogólną strategię ESG.

Nadanie centralnej strategicznej roli odpowiednim jednostkom ds. zrównoważonego rozwoju.

Zapewnienie zarządom i kierownictwu odpowiedniej wiedzy na temat ESG.


Raport opiera się na pogłębionych wywiadach przeprowadzonych przez specjalistów KPMG z 50 przedstawicielami biznesu pełniącymi funkcje kierownicze w zakresie zrównoważonego rozwoju, z których niektórzy mają ponad dwudziestoletnie doświadczenie w pracy w obszarze ESG.

Próba badawcza objęła firmy z różnych sektorów z następujących krajów: Belgia, Brazylia, Kanada, Francja, Niemcy, Irlandia, Sri Lanka, Szwajcaria, Holandia, Wielka Brytania.

Zakotwiczenie zasad ESG w strukturach organizacji

Strategiczne podejście do ładu korporacyjnego i odpowiedzialności zarządu w sprawozdawczości niefinansowej
Pobierz raport ⤓

Skontaktuj się z nami

Eksperci KPMG odgrywają kluczowe role w procesach transformacji biznesowej. Korzystają z najnowocześniejszych technologii wpierając organizacje w kształtowaniu ich zrównoważonej przyszłości.

Jak możemy pomóc?

Więcej z kategorii ESG: