• 1000

Sprawnie i bezbłędnie – zarządzanie i monitoring danych w raportowaniu ESG z użyciem narzędzi KPMG ESG Digital Toolbox

Wzrost znaczenia zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem oraz dynamika rozwoju przepisów w tej dziedzinie sprawiają, że raportowanie niefinansowe ESG stanowi coraz większe wyzwanie w przedsiębiorstwach. Agregacja danych potrzebnych do ujęcia w raporcie niefinansowym bez jakiejkolwiek automatyzacji, z uwagi na ich mnogość oraz rozproszone źródła, niesie ze sobą ryzyko niedopatrzeń i błędów. W rezultacie zarządzanie i monitoring danych ESG jest utrudnione i czasochłonne.

Automatyzacja zarządzania i monitoringu danych ESG z wykorzystaniem jednego z narzędzi proponowanych przez KPMG umożliwia usprawnienie tego procesu. Wybór odpowiedniego narzędzia i jego personalizacja pozwala na maksymalizację oczekiwanej synergii.

Obliczenie wielkości emisji – narzędzie (MS Excel)
Power BI Sustainability Management
Webcon
ServiceNow ESG Management
Microsoft Sustainability Manager
SAP Sustainability Control Tower
Cloud Data Platform for Sustainability
Dynamics 365

Co zyskasz dzięki rozwiązaniom z KPMG ESG Digital Toolbox?


Gromadzenie i inwentaryzacja danych

Gromadzenie i inwentaryzacja danych

Wsparcie w wyborze wskaźników, źródeł danych i sposobów pozyskania, wraz z doradztwem kompetencyjnym zespołów.


Raportowanie i analityka

Raportowanie i analityka

Przygotowanie firmy do zaawansowanych procesów raportowych wymaganych w szczególności poprzez regulację CSRD i standard raportowania ESRS. Możliwość uwzględnienia innych globalnych standardów raportowych lub wytycznych sektorowych, wypracowania wskaźników własnych. Doradztwo w zakresie kompetencji i odpowiedzialności zespołów.


Zaawansowane zarządzanie ryzykami

Zaawansowane zarządzanie ryzykami

Mapowanie ryzyk w zakresie zrównoważonego rozwoju, włączanie do ERM firmy, narzędzia do monitorowania i analiz wpływu działań w zakresie zrównoważonego rozwoju i prawdopodobieństw wystąpienia czynników negatywnych, także w łańcuchu wartości.


Analizy wpływu na wartość

Analizy wpływu na wartość

Możliwość oceny potencjalnych scenariuszy rozwoju pod względem wpływu na wartość firmy i potencjalne koszty implementacji lub braku działań, zrozumienia skutków wdrażania wybranych działań.


Automatyzacja pracy

Automatyzacja pracy

Optymalny dla firmy dobór poziomu zaawansowania narzędzi i automatyzacji procesów, dla bezkonfliktowego procesu digitalizacji i przetwarzania dużej ilości nowych danych. 


Monitorowanie wdrażania strategii

Monitorowanie wdrażania strategii

Umożliwienie ciągłego monitorowania wskaźników i trajektorii ich osiągania, zagregowanych do kluczowych dla strategii celów i kategorii. Możliwość generowania platform zarządczych i alertów.

ikona różdżka

Raportowanie niefinansowe – prościej i szybciej

Narzędzia z KPMG ESG Digital Toolbox automatyzują procesy zarządzania danymi dotyczącymi zrównoważonego rozwoju w raportowaniu ESG.

KPMG ESG Digital Toolbox – oferowane narzędzia

LEVEL 1 – Analiza i wizualizacja dostępnych danych

Rozwiązanie rekomendowane dla: podmiotów rozpoczynających działania związane ze zrównoważonym rozwojem, mniejszych podmiotów.

Obliczenie wielkości emisji – narzędzie (MS Excel)

Dedykowany, zautomatyzowany arkusz Excel pozwalający na wyliczenie śladu węglowego organizacji i produktu zgodnie z wymaganiami ESRS, norm ISO i GHG Protocol.

Czas wdrożenia:  ◾◽◽◽ krótki

Poziom automatyzacji:  ◾◾◽◽ średni

Licencja:  📅 model subskrypcyjny

Power BI Sustainability Management

Integracja zebranych danych w ramach spójnego i dynamicznego środowiska analitycznego – raportowanie Business Intelligence.

Czas wdrożenia: ◾◾◽◽ średni

Poziom automatyzacji: ◾◾◽◽ średni

Licencja: 📅 model subskrypcyjny

LEVEL 2 – Automatyzacja rejestracji, integracji przetwarzania i analizy danych

Rozwiązanie rekomendowane dla: podmiotów aktywnie realizujących działania związane ze zrównoważonym rozwojem, będących w trakcie realizacji strategii ESG i dekarbonizacji.

Platforma low-code

Platforma służąca do efektywnej automatyzacji procesu zbierania danych z organizacji i systemów IT, przetwarzania danych, monitorowania oraz generowania raportów.

Czas wdrożenia: ◾◽◽◽ krótki

Poziom automatyzacji:  ◾◾◾◽ wysoki

Licencja: 📅 model subskrypcyjny

ServiceNow

Platforma pozwalająca w pełni zarządzać obszarem Raportowania ESG w ramach jednego rozwiązania. Dostarcza wysokiej jakości automatyzację dla organizacji jak i gotowe szablony i procesy zgodne ze stosownymi wymogami regulacyjnymi.

Czas wdrożenia: ◾◾◽◽ średni

Poziom automatyzacji: ◾◾◾◽ wysoki

Licencja: 📅 model subskrypcyjny

Microsoft Sustainability Manager

Platforma służąca do automatyzacji rejestracji i integracji danych wraz z wbudowanymi bibliotekami emisji i modelami kalkulacji oraz modułem analitycznym.

Czas wdrożenia: ◾◾◽◽ średni

Poziom automatyzacji: ◾◾◾◽ wysoki

Licencja:  1️⃣ jednorazowa

SAP Sustainability Control Tower

Aplikacja w chmurze, gromadząca dane importowane z systemów ERP takich takich jak SAP S/4HANA. Integruje się także z systemami innymi niż SAP, wykorzystując API.

Czas wdrożenia: ◾◾◾◽ długi

Poziom automatyzacji: ◾◾◾◾ najwyższy

Licencja: 1️⃣ jednorazowa

Cloud Data Platform for Sustainability

Skalowalna platforma chmurowa pozwalająca na pełną automatyzację integracji, przetwarzania i analizy danych ze wszystkich obszarów w ESG.

Czas wdrożenia: ◾◾◾◽ długi

Poziom automatyzacji: ◾◾◾◾ najwyższy

Licencja: 📅 model subskrypcyjny

Dynamics365 Plug-in

Plugin do systemów klasy Dynamics365 umożliwiający rejestrację i raportowanie emisji w ramach procesów księgowania dokumentów zakupowych, sprzedażowych i magazynowo-produkcyjnych.

Czas wdrożenia: ◾◾◽◽ średni

Poziom automatyzacji: ◾◾◾◾ najwyższy

Licencja: 📅 model subskrypcyjny

Zarządzanie ESG i dekarbonizacją – wyzwania biznesowe

Ocena potrzeb i wpływu na finanse firmy

Analiza stanu obecnego firmy, pełny i wiarygodny obraz uwzględniający czynniki i ryzyka nieujmowane w raportach finansowych. Porównanie z megatrendami i wyzwaniami rynkowymi.

Odpowiedź inwestorom i regulatorom

Dostarczenie wiarygodnych, weryfikowalnych i adekwatnych danych dla instytucji finansowych, inwestorów, partnerów, regulatorów, analityków biznesowych i agencji ratingowych.

Ochrona i budowanie wartości poprzez ESG

Osiągnięcie zakładanych trajektorii rozwoju, dekarbonizacji, parametrów i wskaźników ESG zapewniających najlepsze wyceny i dostęp do finansowania. Możliwie szerokie zabezpieczenie przed ryzykami w przyszłości.

Integracja ze strategią biznesową

Uwzględnienie pełnego zakresu kosztów i wpływów otoczenia na firmę i firmy na otoczenie. Tworzenie Strategii ESG i programów zapewniających długookresową konkurencyjność oraz ograniczanie negatywnych wpływów – w pełni zgodną ze strategią biznesową.

Dostosowanie do standardów i wytycznych

Dopełnienie obowiązków raportowych i sprawozdawczych, osiągnięcie zakładanych standardów rozwoju i jakości zarządzania. Wypełnienie minimalnych standardów w zakresie praktyk ESG aż do przywództwa rynkowego i narzucania rozwiązań w branży.