Angelika Schloegl-Jettmar

Assistant Manager, Global Mobility Services, Tax

KPMG Austria

  • Global Mobility Services
  • Magister der Rechtswissenschaften (Universität Wien)