Contact information

Unit 1408, 14th Floor Tower 1, Chongqing IFS

1 Qingyun Road, Jiangbei District

Chongqing, 400010

Tel: +86 23 6383 6318

Fax: +86 23 6383 6313

KPMG office

Location