Cơ sở hạ tầng là ngành đang đối diện nhiều thách thức – nhưng chúng tôi biết phải làm gì để đem lại giá trị. Các chuyên gia thuộc chuyên ngành Cơ sở hạ tầng tại KPMG Việt Nam đã có cơ hội được tham gia vào rất nhiều dự án lớn thuộc tất cả các lĩnh vực và giai đoạn của vòng đời dự án phát triển cơ sở hạ tầng.

Liên hệ chúng tôi

Kết nối cùng chúng tôi