Ngành Hóa chất

Tình hình cạnh tranh của ngành hóa chất thay đổi rất nhanh. Khí đá phiến (shale gas) tại Mỹ đang là mặt hàng thúc đẩy nguồn cung của ngành hoát chất hướng về phía Tây. Trong khi đó, nguồn cầu của ngành này tiếp tục chuyển sang các thị trường mới nổi, mặc dù với tỷ lệ tăng trưởng rất bấp bênh. Điều đó có nghĩa là các thị trường hấp dẫn nhất đang thay đổi theo từng năm.