Mục tiêu của báo cáo

KPMG đã tiến hành phân tích ngành dược phẩm đổi mới để xem xét những lợi ích hiện tại và tiềm năng mà ngành này có thể mang lại cho Việt Nam. Mục tiêu trọng tâm của báo cáo là nhằm hiểu rõ các tham số dùng để phản ánh thực trạng và tiềm năng đầu tư, đồng thời phản ánh các quyết định mở rộng hoạt động kinh doanh trong nước. Những yếu tố này sau đó được so sánh với các quốc gia có lộ trình phát triển tương đương để làm nổi bật các chính sách, quy định cần xem xét thêm ở Việt Nam.

Bài nghiên cứu này cung cấp cái nhìn tổng quan và dữ liệu về ngành dược phẩm cho các nhà hoạch định chính sách, nhằm góp phần xây dựng các phương án góp phần thúc đẩy đất nước thịnh vượng hơn. Do đó, báo cáo này cũng đưa ra một góc nhìn tham khảo về các thị trường dược phẩm đổi mới ở hiện tại và tương lai trên thế giới, cũng như tại Việt Nam với mục đích tối đa hóa tiềm năng tăng trưởng của Việt Nam.

Tất cả thông tin được sử dụng cho nghiên cứu này đã được ẩn danh và dữ liệu cụ thể của từng công ty đã được tính trung bình thành trung bình toàn ngành.

Cấu trúc báo cáo

Đầu tiên, báo cáo này sẽ cung cấp cái nhìn tổng quan về hiện trạng ngành khoa học đời sống & dược phẩm phát minh của Việt Nam và các cơ hội phát triển trong tương lai. Báo cáo sẽ chỉ ra các yếu tố đang hạn chế sự phát triển tối ưu của ngành. Ở phần ví dụ điển hình, cơ chế vận hành của những quốc gia có lộ trình phát triển kinh tế tương đương sẽ được phân tích kỹ để chỉ ra các bài học quan trọng về chính sách, quy định có thể tạo thành khuôn khổ cho các khuyến nghị chính sách Việt Nam trong tương lai. Những phân tích này sẽ được tổng hợp để ước tính các đóng góp giá trị kinh tế xã hội của ngành dược phẩm. Cuối cùng, báo cáo sẽ nêu lên những đề xuất cho các nhà hoạch định chính sách và những phương án gợi ý nhằm tối đa hóa giá trị đóng góp kinh tế xã hội của ngành công nghiệp dược phẩm phát minh.

Kết nối cùng chúng tôi

Download PDF

Đánh giá các tác động kinh tế và xã hội

của ngành dược phẩm phát minh đối với Việt Nam

Tải về báo cáo ngay.Tải về bản PDF Tiếng Anh (6.5 MB) ⤓Tải về bản PDF Tiếng Việt (10.9 MB) ⤓