Med kunstig intelligens kommer store endringer for arbeidslivet

Ved å fjerne monotone arbeidsoppgaver lar AI oss fokusere på de verdiskapende arbeidsoppgavene som krever menneskelig innsikt og kreativitet. På en måte kan vi se på dette som en ny industriell revolusjon, der AI er i selve kjernen.

Bruken av AI i HR-systemer

Innenfor HR, organisasjonsutvikling og endringsledelse kan AI bidra til å effektivisere blant annet følgende prosesser:

Rekruttering: AI kan automatisere rekrutteringsprosessen ved å scanne CV-er, vurdere kandidater og gjennomføre innledende intervjuer med aktuelle kandidater. Dette blir fremtidens måte å sile ut hvilke kandidater som går videre og hvilke som ikke kvalifiserer seg til akkurat denne jobben. Kvalifikasjon handler om både faglige, erfaringsmessige og motivasjonsbaserte faktorer, og kunstig intelligens vil kunne tilpasse interaksjonen og spørsmålene basert på jobbsøkerens svar. De menneskelige ressursene kommer inn i bildet når den initielle prosessen er gjennomført.

Opplæring: AI kan tilpasse og personalisere opplæringsprogrammer ved å identifisere hver enkelt ansatt sine individuelle styrker og svakheter. I stedet for at alle ansatte får samme opplæring samtidig og på nøyaktig samme måte, kan fremtidens kompetanseheving og kursing skje på individets premisser. Dette vil samtidig kunne sikre at hver enkelt ikke går glipp av noe, og at opplæringen skjer på en måte som er givende for den ansatte.

Rutinemessige oppgaver: Lønn, personalfordeler, personlige utlegg, tidssporing og andre rutinemessige HR-oppgaver kan automatiseres. Tenk at AI kan sørge for at du får tilbakebetalt utleggene dine tidsnok, uten at du trenger å purre på sjefen for tredje gang – eller at du kanskje aldri behøver å få utbetalt feil lønn igjen!

Mulighetene utnyttes ikke tilstrekkelig i dag

AI-revolusjonen representerer både muligheter og utfordringer for alle i arbeidslivet, uansett bransje. For ansatte innebærer det muligheter for mer engasjerende arbeid og mer fleksibilitet. For ledere og bedriftseiere kan det bety bedre effektivitet og utnyttelse av de menneskelige ressursene.

Studenter på vei inn i sin første voksenjobb er nødt til å forberede seg for et AI-drevet arbeidsliv. Kompetanseutvikling i AI-verktøy bør være et viktig punkt på agendaen til både undervisere og arbeidsgivere. Den yngre generasjonen har vokst opp i en digital hverdag og har gode utsikter for å ta i bruk AI på en god måte. Allikevel må kunnskap og kompetanse kontinuerlig vedlikeholdes og videreutvikles – derfor må virksomheter og utdanningsinstitusjoner alltid være påkoblet og proaktive.

For HR-ledere gir kunstig intelligens muligheter for å forstå og administrere de ansatte mer effektivt. Det frigjøres tid til å fokusere på strategiske initiativer ved å automatisere og forbedre administrative oppgaver. Med andre ord får lederne mer tid til å fokusere på de mellommenneskelige faktorene i arbeidslivet, og å faktisk se hver enkelt ansatt. Bruken av kunstig intelligens kan bidra til at de som jobber innen HR-faget faktisk kan bruke mesteparten av tiden på sine kjernearbeidsoppgaver.

Utilgjengelig dokumentasjon kan snart bli et tilbakelagt kapittel. Virksomheter har lenge produsert enorme mengder viktig og lærerik dokumentasjon som ikke er godt nok tilgjengelig for verken ansatte eller arbeidsgivere. Dette innebærer at vi går glipp av en stor kunnskapsbase og at mye dyrebar produksjonstid går til spille fordi resultatet forsvinner i et mylder av dokumenter. AI hjelper oss til å trekke ut verdifull innsikt og bygge videre på det til vår utviklingsmessige fordel. Vi kan bruke eksisterende ressurser fremfor å skape nytt, og dermed også unngå unødvendig dobbeltarbeid.

Det vil kreve store endringer av og for de fleste

Den største utfordringen vi står overfor når det gjelder HR, organisasjonsutvikling og endringsledelse, er å sikre en jevn overgang til den AI-drevne arbeidshverdagen. Det vil kreve omfattende endringer i arbeidslivet, med fokus på mennesker, prosesser, struktur, utforming av stillinger og ledelse. For å ha sjans på en god overgang er det avgjørende at vi begynner å forberede oss nå, slik at vi kan høste fordelene så raskt som mulig.

For å navigere i forandringene som kommer med AI-revolusjonen, er vi nødt til å ha en proaktiv tilnærming til endringsledelse. Det kan handle om å sette i gang opplæring av ansatte i nye teknologier, tilpasning av eksisterende arbeidsprosesser til nye digitale krav, og at toppledelsen støtter opp under og fremmer en kultur for kontinuerlig læring og innovasjon. I tillegg er aktiv medvirkning blant de ansatte og tillitsvalgte et nøkkelelement. Ved å involvere alle tidlig i prosessen kan organisasjoner dra nytte av både den enkeltes og fellesskapets innsikt, bygge eierskap for endringen og sørge for en mer jevn og vellykket overgang.

La oss se på et eksempel: En virksomhet skal implementere AI i kundeservice. En fremoverlent og AI-drevet endringsledelse kan trene de ansatte i å håndtere mer komplekse kundesaker, lære å samarbeide effektivt med AI-verktøyene, og sørge for at de er aktivt involvert i utformingen og implementeringen av de nye prosessene. Det handler om å jobbe på lag med AI-en og å tilpasse seg den nye hverdagen, fremfor å motarbeide den og/eller anse den som en trussel for arbeidsoppgavene våre.

Vekstmuligheter for de som våger å omstille seg

Mange store og små virksomheter jobber på spreng for å posisjonere seg som den foretrukne AI-samarbeidspartneren, og uttrykker nysgjerrighet og utforskningstrang. Allikevel er det veldig få som kan vise til konkrete resultater og prosjekter, spesielt innen endringsledelse. De fleste har ikke klart å implementere de nødvendige endringene og trekke ut gevinsten – men det er kun et spørsmål om tid før det virkelig begynner å skje.

Med riktig forberedelse og implementering har AI potensialet til å frigjøre enorme verdier i alle sektorer. Gjennom automatisering av rutineoppgaver og bedre effektivitet kan både tid og ressurser frigjøres til mer meningsfylt og verdiskapende arbeid. For virksomheter som er villige og klare til å tilpasse seg, representerer dette betydelige vekstmuligheter. Samtlige selskaper og applikasjoner innen HR jobber langt på overtid for å imøtekomme og tilpasse produktene sine etter AI-bølgen, og her er det bare for resten å slenge seg på.


Ta kontakt med vårt AI-senter

Vi har mange rådgivere som engasjerer seg for ny teknologi og kunstig intelligens. De jobber alle med hvordan vi kan bruke nye verktøy best mulig for å nå forretningsmål. Noe du lurer på? Her er noen av dem du kan snakke med om AI i din virksomhet.Mer om AI fra våre eksperter