Helsesektoren står overfor store utfordringer, både i dag og i tiden som kommer

Ansatte har for lite tid og for mye å gjøre, systemer jobber ikke sammen, pasienter opplever uforutsigbarhet rundt operasjoner og oppfølging og budsjettene er presset. Med nye utfordringer åpnes samtidig nye mulighetsrom, og for å møte helsetjenestens fremtidige behov vil utnyttelse av teknologi og AI være sentralt.

Den kanskje største utfordringen helsesektoren står overfor i dag handler om å bemanne helsetjenestene våre. I nyhetsbildet ser vi saker om helsepersonell som opplever at tiden ikke strekker til, og vi vet at både spesialisthelsetjenesten og kommuner strever med å få tak i helsepersonell. Når vi snakker med klinikere og ledere i helsesektoren er dette hovedutfordringen deres i hverdagen. Til dels kan dette forstås som at for få utdanner seg til og velger å jobbe som helsepersonell, men samtidig fremstår personalmangelen som et paradoks. OECD har i Health at a glance, og Helsepersonellkommisjonen har i Høring - NOU 2023: 4, slått fast at ingen OECD-land har en større andel helsepersonell blant sine sysselsatte.

Så – hvordan kan det ha seg at vi både ser et rungende behov for helsepersonell, samtidig som vi har flest av dem?

Spørsmålet er mangefasettert, men manglende bruk av teknologi er én viktig årsak, og vi er overbeviste om at AI spiller en viktig rolle i transformasjon av helsesektoren. Mulighetene for å bruke AI til å forbedre helsevesenet er betydelige og nøkkelen til suksess ligger blant annet i å prioritere støttefunksjoner fremfor å erstatte klinikernes kjernekompetanse. Hvorfor det? Fordi det handler om å:

1. Respektere klinikernes kjernekompetanse.

Leger og sykepleiere har en unik ekspertise AI ikke kan erstatte. Deres evne til å gi pasientomsorg, stille riktige diagnoser og gi personlig behandling er uvurderlig. AI vil sannsynligvis også spille en viktig rolle som klinisk støtte, for eksempel innen diagnostisering, men vi tror klinikere vil være i front og drive denne utviklingen. Vårt fokus er å designe støttefunksjoner som forsterker klinikernes arbeid og gjør det så tilgjengelig som mulig.

2. Gi støttefunksjonene oppmerksomheten de fortjener.

Støttefunksjoner som administrasjon, ressursallokering og logistikk spiller avgjørende roller i å holde helseorganisasjoner i gang. Vi mener at disse funksjonene er undervurderte og ser at det er mangel på moderne verktøy for å gjøre best mulig arbeid. For eksempel er flyten ved sykehus avhengig av god operasjonsplanlegging. Hjemmehjelpen i kommunene trenger robuste planer for når ulike personalgrupper skal besøke forskjellige brukere. Og helsepersonell skal kunne balansere arbeid og fritid gjennom best mulig bemannings- og turnusplanlegging. Ved å tilrettelegge for kvalitet, brukervennlighet og beslutningsstøtte i disse aktivitetene kan vi frigjøre verdifull tid og ressurser som helsepersonellet kan bruke til å gi bedre pasientomsorg.

3. Redusere risiko.

Typisk har støttefunksjonene lavere risiko knyttet til bruken av AI. Der feil i pasientbehandling kan få alvorlige konsekvenser, gir støttefunksjoner mer rom for analyse i realistiske settinger. Dette gjør det lettere både å identifisere risikoene og å finne tiltak for å mitigere dem.

4. Forbedre samspillet mellom mennesker og maskiner.

Vårt overordnede mål er å forbedre samspillet mellom mennesker og maskiner, ikke å erstatte menneskelig innsikt og skjønn. Vi bygger beslutningsstøtteverktøy som gir helsepersonell verdifull informasjon og innsikt slik at de kan ta mer informerte beslutninger. Det bidrar til å bevare det viktige menneskelige elementet i helsetjenesten.

Hvordan kan vi hjelpe deg?

I KPMG jobber vi med flere ulike AI-baserte caser. Blant annet samarbeidet vi nylig med Oslo Universitetssykehus (OUS) om å utvikle et omfattende operasjonsplanleggingsverktøy. Vi jobber med aktører i spesialist- og primærhelsetjenesten om automatisering av bemannings- og turnusplanlegging, vi bruker AI-teknikker til økonomiske analyser og utredninger der det gir gevinst. I tillegg samarbeider vi med utdanningsinstitusjoner som NTNU, der vi holder fagseminarer og møter og veileder masteroppgaver, blant annet innen helsesektoren.


Ta kontakt med vårt AI-senter

Vi har mange rådgivere som engasjerer seg for ny teknologi og kunstig intelligens. De jobber alle med hvordan vi kan bruke nye verktøy best mulig for å nå forretningsmål. Noe du lurer på? Her er noen av dem du kan snakke med om AI i din virksomhet.Mer om AI fra våre eksperter