Fra rapportering til handling: Styrets sentrale rolle i ESG-strategi

Styremedlemmers evne til å navigere i ESG-kravene er avgjørende for å møte fremtidens bærekraftsutfordringer og skape verdi.

I et bærekraftfokusert landskap må styret identifisere og integrere ESG-saker inn i strategi- og risikodiskusjoner. 

Med innføringen av Bærekraftsdirektivet – Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), pålegges større selskaper å rapportere detaljert på aspekter som klimagassutslipp, energibruk, sosialt ansvar, og virksomhetsstyring – og dette gjelder hele verdikjeden. Dette stiller nye, omfattende krav til styrets ansvar og kompetanse innen bærekraftsrapportering.

I CSRD tillegges styret en større rolle og ansvar, spesielt fordi all bærekraftinformasjon skal publiseres i styrets årsberetning og attesteres av revisor. Dette betyr at dagens styremedlemmer må øke sin kompetanse i forhold til hvilke konkrete krav virksomheter må rapportere på og hvordan styret bør involvere seg i dette arbeidet.  

Samtidig intensiveres kravene til overvåkning av sosiale forhold gjennom hele verdikjeden, drevet av Åpenhetsloven – Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD). For å håndtere dette blir virksomhetens evne til god datainnsamling- og bearbeiding, langsiktig strategisk tenkning og kvalitets- og risikokontroll helt essensielt. 

Den strategiske håndteringen av ESG-risikoer og muligheter er avgjørende for virksomhetens kjernevirksomhet og essensielt for å sikre langsiktig verdiskaping. Det er mange øyne på selskapets aktiviteter og fotavtrykk, inkludert fra investorer, kunder, forskningsinstitusjoner, aktivister, ansatte, og ikke minst tilsynsmyndigheter.

ESG-saker til styrerommets agenda:

  • Vesentlighet og strategisk betydning: CSRD pålegger en dobbel vesentlighetsanalyse. Det er kritisk for styret å informere om virksomhetens arbeid med å identifisere risiko, muligheter som påvirker virksomheten og hvordan virksomheten påvirker mennesker og miljø i kraft av sine aktiviteter. En vesentlighetsanalyse tar utgangspunkt i verdikjeden og interessentene rundt og vil variere etter industri og virksomhet. Noen selskaper fokuserer mer på miljø og klimaendringer, mens andre prioriterer sosiale spørsmål som menneskerettigheter, mangfold og inkludering.  

  • Langsiktig strategisk integrasjon: Styret må vurdere hvordan selskapet adresserer og håndterer dens påvirkninger, risikoer og muligheter og hvordan disse integreres i langsiktig strategiplanlegging og påvirker selskapets forretningsmodell og fremtidige verdiskapning.   

  • Ledelse og kompetanse: Det er avgjørende at styret har tilgang til nødvendig ESG-kompetanse for å kunne være en god støttespiller for ledelsens arbeid med bærekraft. Styret må bestemme seg for hvordan de skal engasjere seg gjennom RU, eller om det er behov for en egen ESG-komité som følger ekstra opp på virksomhetens arbeid med bærekraft. 

  • Styrets ansvar, internkontroll og prosesser: Styret må sette seg inn i hva som skal rapporteres og hvordan bærekraft integreres i strategiske prosesser. Styret må sikre at selskapet opptrer og styres i henhold til kravene i CSRD,  og at ESG integreres i virksomhetsstyringen. 

I en tid hvor ESG blir stadig mer regulert, er styrets rolle å veilede og integrere bærekraftprinsipper mer kritisk enn noensinne. Ved å ta proaktive skritt for å omfavne ESG i alle aspekter av virksomheten, kan styret sikre ikke bare overholdelse av lover og regler, men også posisjonere selskapet for bærekraftig konkurransekraft.

Dette kan vi hjelpe deg og styret med innen ESG:

  • Kompetanseheving – kursing i regulatoriske krav ift bærekraftsrapportering som CSRD, EU taxonomi, ARP,  samt styrets rolle og ansvar.
  • Bærekraft integrert i eierstrategi – rådgivning for å bidra til at eierne beslutter hvorfor og hvordan bærekraft skal integreres i virksomhetens eierstrategi og på den måten gi føringer for selskapsstrategi.
  • Konkurrent-/markedsanalyse på bærekraft – analyse av virksomhetens posisjon på bærekraftsfaktorer i sitt marked, herunder konkurransefortrinn, risiko, muligheter både i lys av oppstrøms- og nedstrømsaspekter.
  • Integrering av ESG virksomhetsstyring – rådgivning knyttet til styrets roller, ansvar, prosess og organisering for oppfølging, kontroll og styring.
  • Komitèrettet bærekraftrådgivning – rådgivning rettet mot spesifikke komitèer som for eksempel revisjonsutvalg, nominasjonsutvalg/valgkomitè, og ESG komitè. 

Kontakt våre ESG-spesialister

Vi har spesialister innenfor hele spekteret av styre- og ESG-tematikk