Internasjonal avgift og handel

Internasjonal avgift og handel

KPMG har med sitt internasjonale nettverk unike forutsetninger for å bidra med riktig toll- og avgiftshåndtering.

KPMG har unike forutsetninger for å bidra med riktig toll- og avgiftshåndtering.

Selskaper med internasjonale forbindelser, grenseoverskridende handel og import til Norge er avhengige av at vare- og tjenestetransaksjoner håndteres korrekt. Hvordan en virksomhet er organisert, kan ha betydning for hvilke avgiftsutfordringer den står overfor.

Vi har erfaring med at mange virksomheter har undervurdert betydningen av god kjennskap til regelverket om toll og avgifter. Heving av kunnskapsnivået kan både i etableringsfasen og senere i den daglige driften forhindre kostbare etterberegninger med rentebelastning og administrative tillegg fra skattemyndighetene.

KPMG har solid kompetanse innen internasjonale avgifter. Vi gir råd og forslag til løsninger tilpasset den enkelte bransje eller virksomhetens spesielle behov. KPMG har, med sitt globale nettverk, unike forutsetninger for å bidra med riktig toll- og avgiftshåndtering. Vår erfaring er at en virksomhet som allerede på et tidlig stadium benytter seg av kvalifisert rådgivning, vil oppnå en langt bedre og mer formålstjenlig avgiftsorganisering.

Vi har særlig kompetanse innen:

  • Gjennomgang av handelsrutiner for importører og eksportører
  • Etablering av internetthandel i Norge (etableringsform og korrekt avgiftshåndtering)
  • Optimal organisering av handelsmønsteret og beregning av korrekt transaksjonsverdi/tollverdigrunnlag
  • Korrekt dokumentasjon for retten til avgiftsfrie leveringer av varer og tjenester til utlandet, skip og petroleumsektoren
  • Tollagerordninger, bearbeidingsordninger og bruk av ATA-carnet (valg av tollprosedyrer)
  • Søknader om bindende forhåndsuttalelser om klassifisering av varer
  • Registrering som godkjent eksportør (opprinnelsesdokumentasjon)
  • Refusjonssøknader for toll
  • AEO-sertifiseringer
  • Bistand ved virksomhetskontroller fra tolletaten og skatteetaten

Ta kontakt