Compliance

Compliance

KPMG har lang erfaring med compliance både i Norge og internasjonalt, og kan bistå virksomheter med alle prosesser knyttet til dette.

KPMG har lang erfaring med compliance både i Norge og internasjonalt.

"Compliance" handler om etterlevelse av lover og regler. De første "Compliance"-funksjonene i norske virksomheter ble etablert i finansbransjen i 2002-2003 i kjølvannet av Enron-skandalen i USA. Utviklingen skjøt fart etter finanskrisen i 2008 og i dag er Compliance et lovpålagt krav for finansforetak. I tillegg har stadig flere virksomheter innen andre bransjer valgt å etablere Compliance-roller for å redusere risiko for brudd på utvalgte lover og regler, som for eksempel lovbestemmelser om antikorrupsjon. 

Utviklingen fortsetter i retning av flere og mer detaljerte regulatoriske krav og internasjonale reguleringer som i økende grad gjøres gjeldende nasjonalt. I tillegg kommer forsterket fokus i allmennheten på forretningsetikk. Samlet skaper dette økt risiko for brudd på lover og regler – compliancerisiko - med konsekvenser i form av sanksjoner, økonomiske tap, omdømme- og tillitstap. Stadig flere virksomheter ser seg derfor tjent med å etablere, styrke eller videreutvikle compliancefunksjoner, både sentralt og ut i organisasjonen, samt effektivisere prosesser og ta i bruke nye verktøy, inkludert RegTech. I den sammenheng kan KPMG bistå som rådgiver for å sikre hensiktsmessige løsninger og effektiv ressursutnyttelse.

KPMG kan bistå med blant annet:

  • Kartlegging og analyse av compliancerisiko
  • Utvikling og implementering av rammeverk for Compliancefunksjoner
  • Utvikling av metoder og verktøy for Compliancearbeidet
  • Utvikling og bistand til implementering av programmer rettet mot utvalgte områder (som for eksempel antikorrupsjon, antihvitvasking, personvern)
  • Gapanalyser og modenhetsvurderinger av compliancefunksjoner
  • Effektivisering av complianceprosesser og rapportering
  • Valg og implementering av RegTech-løsninger
  • Outsourcing av compliancefunksjoner
  • Endringsledelse, kulturbygging, opplæring

Ta kontakt