Management Consulting

Management Consulting

KPMG er en naturlig samarbeidspartner i arbeidet med å realisere strategiske mål og optimalisere operasjonelle driftsprosesser.

KPMG bidrar til å realisere strategiske mål og optimalisere operasjonelle driftsprosesser.

Opplever din virksomhet krevende markedsforhold, interne utfordringer eller at muligheter ikke blir utnyttet godt nok? KPMGs spesialister kan bidra til å skape konkrete forbedringer.

Vårt team har lang erfaring fra både linjeleder- og konsulentroller, og kan vise hvordan virksomheten kan etablere prosesser som legger til rette for langsiktig verdiskapning. Her er noen endringsdrivere som vi gjerne jobber sammen med dere for å adressere:

  • Endringer i markeds- og konkurranseforhold skaper behov for strategiutvikling
  • Større omstillings- og transformasjonsprosjekter skaper behov for prosjekt- og endringsledelse
  • Oppkjøp/fusjon skaper behov for å integrere organisasjon og kultur, samt å realisere synergier
  • Svake resultater skaper behov for målrettede kostnadskutt og inntektsvekst
  • Unødvendig sløsing med ressurser skaper behov for å identifisere effektiviseringspotensial og utvikle effektive og smidige prosesser
  • Ukontrollert spend/innkjøp skaper behov for optimalisering av selskapets anskaffelser og strategisk utvikling av innkjøpsfunksjonen
  • Høy kapitalbinding og svak servicegrad skaper behov for effektiv styring av varelager og optimalisering av driftskapital i verdikjeden
  • Interne utfordringer og endringer skaper behov for tydeliggjøring av organisering, roller, ansvar og grensesnitt
  • Økende kompetansekrav skaper behov for å videreutvikle medarbeidere, bygge ønsket kultur og profesjonalisering av HR-funksjonen
  • Endring og utvikling skaper behov for å styrke lederteamet for å skape gjennomføringskraft og styre mer effektivt som gruppe

KPMG kombinerer bransje- og fagkunnskap med engasjement og dedikasjon for å levere vellykkede løsninger til virksomheter i offentlig og privat sektor. Vi setter sammen tverrfaglige team for å sikre at de reelle behovene blir ivaretatt. Arbeidet baserer seg på velprøvde og fleksible metoder som tilpasses hvert enkelt oppdrag, og vi samarbeider tett med kundene for skape eierskap og forpliktelse til nye løsninger og arbeidsmåter.

Ta kontakt