Global Reporting Initiative (GRI) – Standard for skatterapportering

Virksomheters skatterapportering har fått økt oppmerksomhet det siste tiåret. Som følge av nye regler får vi nye krav og rapporteringer, i tillegg til flere «mykere» plikter. Investorer, tilsynsmyndigheter, politikere og samfunnet generelt forventer informasjon om selskapers skatterapportering på lik linje med annen rapportering. Skatt finansierer offentlige tiltak, bidrar til å nå UNG sine mål og er en viktig del av finansiering av det grønne skiftet.

Global Reporting Initiative (GRI) bidrar til at virksomheter og organisasjoner tar ansvar for sin påvirkning ved å rapportere etter forventninger fastsatt i den globale rapporteringsstandarden Global Reporting Initiatives bærekraftsrapporteringsstandard for skatt – GRI 207.

I tillegg har lovgivere i Europa, Australia og amerikanske regnskapsstandarder gjort frivillig rapportering til en regulatorisk forpliktelse for de største globale selskapene. For eksempel krever britisk lovgivning at store selskaper offentlig publiserer sin skatterapportering. EUs direktiv om bærekraftsrapportering (CSRD) stiller krav til at selskaper rapporterer om sine materielle bærekraftstema, det skatt ofte anses som materielt for globale foretak. Vi i KPMG forventer at denne todelte regulatoriske tilnærmingen vil øke de neste årene, og med det endre hvordan selskaper rapporterer om skatt.

Norge

KPMG har analysert 151 noterte og unoterte nordiske selskapers skatterapportering. Resultatene er holdt opp mot forventningene fastsatt i standarden GRI 207 om skatterapportering.

Av 31 norske selskaper registrert på OBX-indeksen (Oslo Børs) viser analysen at 20 av selskapene opplyser at de rapporterer etter – eller refererer til – skattestandarden GRI 207. Likevel viser funnene at det bare er 11 av 20 selskap som faktisk inkluderer skatteinformasjon i sin rapportering, der de ni resterende selskapene kun delvis rapporterer om skatt. Ni norske selskap har publisert sin skattepolicy på nettsiden, hvorav to kun har publisert sin britiske skattepolicy for å vise etterlevelse av britisk lovgivning. De 20 resterende selskapene har ikke publisert sin skattepolicy på nettsiden og tre nevner spesifikt sin skattepolicy uten at den er publisert på nett.

Norden

På nordisk nivå viser analysen at selskaper i Finland, Sverige og Danmark har høyest skatterapportering etter GRI 207. Det betyr at henholdsvis 85 av 151 selskap formelt rapporterer etter GRI 207 (sammenliknet med 61 av 111 selskaper i 2022), mens 14 selskaper henter inspirasjon eller veiledning fra standarden.

Av de 151 virksomhetene henviser 49 av dem ikke til standardene. Under halvparten av de undersøkte virksomhetene har utarbeidet en skattepolicy som er publisert på nettsiden, det tilsier 68 av 151 nordiske selskaper.

Til tross for relativt høy rapportering etter GRI 207, viser analysen at det er få selskaper som faktisk rapporterer om skatt etter standarden. Dette begrunnes hovedsakelig i at de ikke anser skatt som materielt for bærekraftshensyn. Analysen viser også at to nordiske selskaper har blitt akkreditert av «Fair Tax Foundation». Dette er et interessant funn, fordi selv om offentliggjøringskravene til Fair Tax Mark tilsvarer skattestandarden GRI 207, betyr akkrediteringen at selskapene er transparente og møter forventningene om ansvarlig og etisk håndtering av skattesaker.

Spørsmål til undersøkelsen? Ta kontakt med oss!