Brev fra skattekontoret før ferien – Hva er viktig å huske på?

Brev fra skattekontoret før ferien – dette må huskes på

Snart er sommerferien her. Før det må pulten ryddes. Også på skattekontorene. Det betyr at brev til skattepliktige blir ferdigstilt og sendt med relativt korte svarfrister. Hva er viktig å fremlegge?

1000

Kontaktperson

Anders Liland

Advokat/Partner

KPMG i Norge

E-post

Det kan dreie seg om brev med anmodning om tilleggsopplysninger og mer alvorlige brev med varsel om endring av ligningen eller skattefastsettingen, som det nå heter. Siden brevet kommer i ferietiden er det ekstra viktig å opptre rasjonelt og effektivt. I den forbindelse er det særlig tre spørsmål enhver bedrift bør stille seg

  • Har vi tilstrekkelig innsikt til å avgjøre om alle opplysninger som etterspørres pliktes fremlagt?
  • Har vi tilstrekkelig innsikt i om andre opplysninger enn de som etterspørres kan være relevante å legge frem?
  • Har vi en begrunnet oppfatning av hvem hos oss som bør involveres i besvarelsen av henvendelsen?

Hva som pliktes fremlagt

Ofte ser vi at skattekontoret ber om mer enn det er grunnlag for. Skattepliktige plikter bare å gi faktisk informasjon og bare om egne forhold. Det foreligger ingen plikt til å legge frem egne juridiske vurderinger og heller ikke korrespondanse med advokat.

Dersom den skattepliktige ikke er seg bevisst hva som legges frem blir resultatet ikke sjeldent at skattekontoret får en feil forståelse av faktum. Ofte ser vi at skattekontoret på et feil faktisk grunnlag tidlig i en saksgang låser seg til en bestemt oppfatning av hvilken skatteplikt som foreligger.

Når skattekontoret først har gjort seg opp en oppfatning av skatteplikten basert på feil faktisk grunnlag er det vår erfaring at det kan være vanskelig å få til en endring. Det normale er da at det går med betydelig med tid og ressurser for å oppklare hva som er riktig faktum og dermed unngå den inntektsøkningen som ellers ville blitt resultatet.

Hva som er relevant å legge frem

Også manglende innsikt i hva som kan være relevant å legge frem, utover det som etterspørres, leder ikke sjeldent at skattekontoret får en feil forståelse av faktum og dermed tar feil av skatteplikten.

En grunnleggende forutsetning for å vite hva som er relevant å legge frem er at man forstår hva skattekontoret ønsker å kontrollere. Ikke sjeldent ser vi at opplysninger som det ikke er spurt etter er det som skal til for å få en henvendelse eller sak ut av verden. Dersom skattekontoret ber om svært generelle opplysninger anbefaler vi at man i dialog med kontoret sorterer ut hva som er relevant for saken.

Også i tilfeller hvor relevante opplysninger ikke legges frem blir konsekvensen ofte som nevnt ovenfor, at skattekontoret på et feil faktisk grunnlag tidlig i en saksgang låser seg til en oppfatning av hvilken skatteplikt som foreligger. Igjen blir resultatet betydelig bruk av tid og ressurser for å oppklare misforståelser.

Hvem som bør involveres

En effektiv besvarelse av skattekontorets henvendelse forutsetter også en rask avklaring av hvem i bedriften som skal involveres.

Et godt utgangspunkt her er at færrest mulig bør involveres, og uansett bør det være personer med innsikt både i skattereglene og i virksomhetens faktiske forhold.

Innsikt i skattereglene er viktig for å vite hva som er relevante faktiske opplysninger å legge frem. Dersom irrelevante opplysninger for eksempel legges fram i den tro at de er relevante kan også det føre til at skattekontoret får en feil forståelse av faktum med de konsekvenser det kan innebære, jf. ovenfor.

Innsikt i virksomhetens faktiske forhold er viktig for å kunne ha en oppfatning av hvilke faktiske opplysninger som det er riktig og relevant å legge frem for skattekontoret, enten det gjelder skriftlige svarbrev eller muntlig i fysiske møter.

Betydningen av å legge frem opplysninger

En ytterligere viktig side er at dersom relevante opplysninger som taler i skattepliktiges favør ikke legges fram i tide kan det resultere i at man ikke får dekket omkostningene ved å imøtegå skattekontorets syn, og at opplysningene i ytterste konsekvens helt blir sett bort fra. Sistnevnte er aktuelt dersom opplysningene ikke legges frem før en skattesak kommer for retten.

Ferietid og svarfrist

Siden sommeren er ferietid kan den svarfristen man har fått vise seg å bli kort selv om man reagerer rasjonelt og effektivt. Normalt vil man imidlertid kunne få noe utsettelse ved å ta kontakt med skattekontoret.

Kan KPMG Law hjelpe?

KPMG Laws skatteadvokater kan bistå med:

  • Veiledning med hensyn til hvilke plikter bedriften har
  • Vurdere hva som er pliktig og relevant å legge frem av opplysninger
  • Utarbeide svarbrev og imøtegåelse av varselbrev, samt forestå innsending på bedriftens vegne (typisk være både prosjektleder og sparringpartner)
  • Bistå med møteforberedelse samt delta i møter med skattekontoret
  • I senere stadier påklage vedtak samt prosedere saken i retten

 

Lykke til om brev skulle komme, og uansett: god sommer!

© 2023 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Ta kontakt

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.