Endringer i regelverket fra 1. januar 2017

Endringer i regelverket fra 1. januar 2017

Første januar 2017 skjer det to store endringer. Innførselsavgiften endres slik at snudd avgiftsberegning benyttes. I tillegg innføres en ny avgiftsoppgave.

1000

I dag betales det innførselsmerverdiavgift på alle varer som tas inn til Norge. Avgiften betales til Tollvesenet, og kan kreves refundert på terminoppgave for merverdiavgift.

Fra første januar endres dette til et system med snudd avgiftsberegning. Det skal ikke lenger betales ved grensepassering. I stedet skal verdien av importerte varer oppgis i avgiftsoppgaven, noe som vil øke skyldig merverdiavgift. Selskap med fradragsrett kan samtidig øke sine fradragsposter tilsvarende. Samlet medfører dette en betydelig lettelse i likviditetsbehovet for importbedrifter.

1. januar 2017

I forlengelsen av dette endres og terminoppgaven, og det innføres en ny
"Skattemelding for merverdiavgift". Den nye meldingen har flere nye poster, inkludert nye poster for å beregne avgift av import. 

Vi anbefaler alle næringsdrivende å undersøke at regnskapssystemet er oppdatert til å håndtere de nye ordningene.

KPMG har høsten 2016 gjennomført flere seminarer om de kommende endringer vedrørende innførselsavgift og ny mva-melding. Grunnet stor etterspørsel etter informasjon om endringen, vil det bli satt opp et ekstra frokostseminar om nevnte endringer torsdag 12. januar i Oslo med muligheter for deltagelse på video fra KPMG sine ulike kontorer.

Forfatter:
Hans Martin Asheim, advokat/manager
+47 4063 9631
hans.martin.asheim@kpmg.no

© 2023 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Ta kontakt

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.