Skattelegging av lån fra selskap til deltaker

Skattelegging av lån fra selskap til deltaker

Lån fra aksjeselskap til personlig aksjonær har siden lovendringen som trådte i kraft 7. oktober 2015 blitt skattlagt som utbytte på aksjonærens hånd. I revidert budsjett foreslås det å innføre tilsvarende regler for lån fra deltakerliknede selskap (f. eks ansvarlig selskap og kommandittselskap) til personlige deltakere.

1000
To personer ser på dokument

Det foreslås også at reglene skal gjelde tilsvarende når eierskapet er indirekte, dvs. når den personlige skattyteren eier selskapsandelene/aksjene i selskapet som gir lånet gjennom andre selskaper.

Endringsforslaget begrunnes med hensynet til likebehandling av ulike selskapsformer og dessuten omgåelseshensyn. Slik loven lyder i dag er det mulig å omgå reglene om skattlegging av utbytte ved å eie aksjene eller ta opp lånet med et deltakerliknet selskap.

Det er foreslått at endringen skal tre i kraft umiddelbart, det vil si fra og med 11 mai 2016. Dette innebærer at alle lån som blir tatt opp og økning av saldo på lån, fra og med dette tidspunkt vil beskattes som utbytteutdelinger.

Forslaget var forventet og kan på mange måter anses som tetting av et hull i lovgivningen. Det forventes ikke at endringen vil medføre noen nevneverdige konsekvenser for skatteprovenyet.

Forfatter av artikkelen

Andreas Gard Owing
andreas.owing@kpmg.no
+47 4063 4317

© 2023 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Ta kontakt

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.