Endringer i merverdiavgiftsloven og særavgiftsvedtak

Endringer i merverdiavgiftsloven og særavgiftsvedtak

Her er en oppsummering av forslagene som regjeringen fremmet i revidert nasjonalbudsjett av relevans for merverdi- og særavgifter.

1000

Forfatter

Kjerstin Ongre

Director/Attorney-at-law

KPMG i Norge

E-post
Handleposer

Regjeringen foreslår i revidert budsjett (Prop. 21 LS - 2015- 2016) et fritak for merverdiavgift ved uttak av næringsmiddel som blir leverte vederlagsfritt til veldedige formål. Fritaket vil medvirke til å redusere matsvinn og vil gjøre det billigere for bransjen å gi mat til mennesker som har det vanskelig.

Næringsmidler som leveres vederlagsfritt til mottaker for utdeling på veldedig grunnlag, er fritatt for merverdiavgift. Det foreslås at mottakeren må være registrert i Enhetsregisteret. Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om hvilke mottakere som det kan foretas merverdiavgiftsfrie leveranser til, og hva som er å anse som utdeling på veldedig grunnlag.

Basert på et massebalanseprinsipp

Det er foreslått endringer i Stortingets vedtaket om veibruksavgift slik at det gis fritak for naturgass som benyttes for å oppfylle leveringsforpliktelse av biogass i tilfelle der biogass ikke er tilgjengelig. Fritaket begrenses til inntil 30 pst. av den samlede omsetningen av gass per kalenderår.

Det foreslås at fritaket blir gjennomført som en refusjonsordning, hvor naturgass som utgjør inntil 30 pst. av de samlede leveransene av gass (biogass og naturgass) vært fritatt for avgift. Prosenten skal trappes ned til 0 pst. frem mot 2025. Forslaget er basert på et massebalanseprinsipp, slik det er for drivstoff for øvrig, hvor veibruksavgiften innberettes og innbetales per måned, men at det gjøres en etterberegning på hele året av faktisk levert andel biogass og naturgass.

Usikkert når en mulig godkjenning kan være klar

Det er tatt forbehold om EØS-rettslige problemstillinger. Et avgiftsfritak for naturgass i de tilfeller der biogass ikke er tilgjengelig, kan innebære statsstøtte etter EØS-avtalen artikkel 61 (1). Nærings- og fiskeridepartementet har påpekt flere forhold som må avklares før det kan gis en endelig vurdering av om et fritak for supplementsgass kan ses som lovlig støtte etter EØS-avtalen. Nærings- og handelsdepartementet har derfor anbefalt at disse forholdene avklares, og at det deretter blir tatt en pre-notifikasjonskontakt med ESA med sikte på påfølgende formell notifikasjon. Denne prosessen vil ta noe tid og det er usikkert når en mulig godkjenning kan være klar.

Må ta høyde for at ordninga ikke blir godkjent av ESA

Etter Finansdepartements vurdering må en ta høyde for at ordninga ikke blir godkjent av ESA. Om ordninga blir godkjent, er det heller ikke sikkert at ESA vil tillate at ordningen gis tilbakevirkende kraft. I så fall vil overgangsordninga først kunne gjøres gjeldende den tid godkjenning blir gitt. Usikkerheten knyttet til ordningen knyttet til ev. statsstøtte gir stor økonomisk usikkerhet for bransjen. Finansdepartementet vil sammen med Skattedirektoratet og Nærings- og fiskeridepartementet arbeide med å notifisere fritaket til ESA. Departementet foreslår derfor at overgangsordningen blir iverksatt fra den tid departementet bestemmer.

Årsavgift erstattes med utvidet trafikkforsikringsavgift

I revidert budsjett (Prop. 21 LS - 2015- 2016) vises det til at Regjeringen tidligere har varslet at Finansdepartementet har igangsatt et arbeid med sikte på å erstatte årsavgiften med en avgift som blir pålagt forsikringsselskapene ved salg av obligatoriske ansvarsforsikringer på kjøretøy.Den er opplyst om at den nye avgiften vil ha samme struktur og nivå som dagens årsavgift, og den økonomiske belastningen for eierne av kjøretøy vil bli omtrent som i dag. Finansdepartementet vil komme tilbake til saken i budsjettet for 2017.

© 2023 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Ta kontakt

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.