KPMG Forensic Services er Norges største avdeling innen gransking og compliance med ca. 80 dedikerte medarbeidere. Gruppen inkluderer også IDAS (International Development Advisory Services) som retter seg mot oppdrag innenfor norsk og internasjonal bistand. Avdelingen har en utpreget internasjonal profil, stort mangfold og er tverrfaglig sammensatt. Vi har en spennende og hektisk hverdag, preget av faglige utfordringer, innovasjon og tjenesteutvikling. 

Litt om oss

Vi bistår de største virksomhetene i Norge og i utlandet med å forebygge, avdekke og granske økonomisk kriminalitet, brudd på menneske- og arbeidsrettigheter og miljøkriminalitet. IDAS bistår i tillegg norske og internasjonale organisasjoner innenfor områdene økonomirådgivning, evaluering og næringsutvikling. Vi jobber med et bredt spekter av prosjekter og kunder.

Prosjektene spenner fra gransking av korrupsjon og økonomiske misligheter og arbeidslivskriminalitet, forebygging av hvitvasking og terrorfinansiering og bistand knyttet til antikorrupsjon og etikk, og robuste og effektive programmer innen compliance. Kundene våre kommer både fra offentlig og privat sektor, samt fra FN-organisasjoner, Verdensbanken og NGOer.Hva er typiske arbeidsoppgaver hos oss?

I Forensic Services jobber vi med mange ulike prosjekter, kunder og bransjer. Nedenfor har vi listet opp noen eksempler på mulige oppgaver hos oss:

• Granskinger og faktaundersøkelser knyttet til for eksempel mistanke om korrupsjon, økonomiske misligheter og/eller brudd på arbeidsmiljøloven

• Bistand med antikorrupsjon, etikk og complianceprogrammer som dekker hele ESG: forebyggende-, avdekkende- og responsaktiviteter

• Antihvitvasking – transformasjons-prosjekter, undersøkelser og rapportering av mistenkelige transaksjoner

• Effektivisering av compliance-programmer ved hjelp av digitale verktøy skreddersydd kundens behov; eks: rapporteringsverktøy, habilitetsregister og tredjepartsrisikostyringsverktøy

• Ansvarlig leverandørkjede, stedlige kontroller og systemrevisjoner

• Compliance-tiltak i forbindelse med oppkjøp og fusjoner

• Sikring og analyse av elektroniske spor (egen datalab)

• Bakgrunnssjekker og nettverksanalyser av personer og selskaper mot internasjonale databaser.

• Organisasjonsgjennomganger og partnervurderinger

• Vurdering av måloppnåelse i bistandsprosjekter

• Evalueringer av prosjekter relatert til norsk og internasjonal bistand

• Interne oppgaver, for eksempel rekruttering, holde kurs, planlegge sosiale aktiviteter med avdelingen og tilbudsarbeid