Nghiên cứu hiện tại và trước đây của chúng tôi đã chỉ ra rằng định hướng kinh doanh của các doanh nghiệp gia đình là yếu tố đóng góp mạnh mẽ vào hoạt động tài chính, xã hội và phi tài chính của họ, đồng thời việc giữ cho ngọn lửa kinh doanh tồn tại là ưu tiên hàng đầu. Nhưng chỉ riêng chủ nghĩa kinh doanh là không đủ. Niềm tự hào và giá trị tình cảm mà các thành viên trong gia đình có được khi sở hữu và quản lý doanh nghiệp – thường được mô tả là sự giàu có về cảm xúc xã hội của họ – cũng góp phần vào hiệu quả chung của doanh nghiệp ngoài kết quả tài chính, bao gồm cả sự đoàn kết trong gia đình, lòng trung thành với doanh nghiệp và tác động xã hội.

Khi mức độ định hướng kinh doanh và sự giàu có về mặt cảm xúc xã hội cao, hiệu quả của doanh nghiệp cũng có xu hướng cao trên mọi thước đo chính. Và, như mong đợi, khi định hướng kinh doanh và mức độ giàu có cảm xúc xã hội thấp, hiệu quả tổng thể cũng thấp.

Their formula for success two circles

Doanh nghiệp gia đình có thể làm gì để tăng cường hiệu quả và sức mạnh tái sinh lâu dài?

Nhờ kinh nghiệm và những chia sẻ “trong ngành” của các nhà lãnh đạo doanh nghiệp gia đình, các học giả và cố vấn chuyên môn, chúng tôi đã xây dựng lên bốn hồ sơ hoạt động của doanh nghiệp gia đình: “Gia đình doanh nhân”, “Gia đình ưu tiên kinh doanh”, “Doanh nghiệp ưu tiên cho gia đình” và “Doanh nghiệp hoạt động hiệu quả kém”.

Mỗi hồ sơ minh họa tác động mà các cấp độ khác nhau của chủ nghĩa kinh doanh và sự giàu có về mặt cảm xúc xã hội mang lại với hiệu quả kinh doanh, xã hội và gia đình của doanh nghiệp.

Định hướng kinh doanh và sự giàu có về mặt cảm xúc xã hội của gia đình giữ mức quan trọng tương đương trong thúc đẩy hiệu quả vượt trội. Sự kết hợp này chỉ có tại các doanh nghiệp gia đình và là một yếu tố quan trọng trong duy trì lợi thế cạnh tranh.

Gia đình doanh nhân

 • Định hướng kinh doanh cao
 • Mức độ giàu có về mặt cảm xúc xã hội cao
Hiệu quả

 • Mức hiệu quả cao trên tất cả các phương diện đo lường

 • kết quả tài chính, cũng như hoạt động phi tài chính/gia đình (các yếu tố liên quan đến sự giàu có về mặt cảm xúc xã hội) đặc biệt cao

 • Mức độ hiệu quả hoạt động xã hội bên trong và bên ngoài cao

 • Mức độ số hóa cao, liên kết chặt chẽ giữa chiến lược kinh doanh kỹ thuật số và chiến lược tổng thể


 • Điều này thường phản ánh vòng tròn đạo đức của chủ nghĩa kinh doanh tạo ra giá trị xã hội, từ đó có thể giúp thúc đẩy giá trị doanh nghiệp và ngược lại.

Gia đình ưu tiên kinh doanh

 • Định hướng kinh doanh cao
 • Mức độ giàu có về mặt cảm xúc xã hội thấp
Hiệu quả

 • Mức độ cao về tài chính, hoạt động xã hội bên trong và bên ngoài

 • Mức độ số hóa trung bình

 • Mức độ hiệu quả hoạt động phi tài chính/gia đình thấp hơn


 • Hiệu quả tài chính cao của các công ty này thường phản ánh mức độ kinh doanh gắn trong cấu trúc gia đình và một phần DNA của họ.

Doanh nghiệp ưu tiên cho gia đình

 • Định hướng kinh doanh thấp
 • Mức độ giàu có về mặt cảm xúc xã hội cao
Hiệu quả

 • Mức độ hiệu quả hoạt động phi tài chính tương đối cao, đặc biệt là về mức độ kiểm soát và ảnh hưởng của gia đình

 • Mức độ hiệu quả hoạt động tài chính và xã hội thấp hơn


 • Doanh nghiệp ưu tiên gia đình có mối liên kết chặt chẽ giữa gia đình và doanh nghiệp. Tuy nhiên, đôi khi tinh thần khởi nghiệp của người sáng lập có thể giảm dần theo thời gian.

Doanh nghiệp hoạt động hiệu quả kém

 • Định hướng kinh doanh thấp
 • Mức độ giàu có về mặt cảm xúc xã hội thấp
Doanh nghiệp có hiệu quả kém

 • Mức độ số hóa, tài chính, phi tài chính/ hoạt động xã hội bên ngoài & trong gia đình

  thấp.
 • Mức độ hoạt động xã hội nội bộ trung bình.


 • Các công ty này có định hướng kinh doanh tổng thể thấp trong từng yếu tố riêng lẻ xét về tính cải tiến, sự chủ động và chấp nhận rủi ro. Họ cũng thể hiện hiện mức độ giàu trong cảm xúc xã hội thấp về mặt kiểm soát của gia đình và sự gắn bó, xác định tình cảm của gia đình với doanh nghiệp.

Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp gia đình, cố vấn và học giả trên khắp thế giới cung cấp những hiểu biết “trong ngành” và các hoạt động đề xuất giúp duy trì hoặc cải thiện cấp độ hiệu quả, có thể được tìm thấy trong báo cáo “Sức mạnh tái sinh của doanh nghiệp gia đình – Tinh thần kinh doanh liên thế hệ” (PDF 927,3 KB).

  

Chi tiết báo cáo