Định lượng hiệu quả kinh doanh là một thách thức đối với doanh nghiệp. Đo lường hiệu quả hoạt động của một công ty gia đình thậm chí còn phức tạp hơn. Xét đến sự bền vững của doanh nghiệp, các kết quả tài chính rõ ràng rất quan trọng – tuy nhiên, việc duy trì tầm nhìn của người sáng lập, văn hóa kinh doanh và danh tiếng như những chủ sở hữu có trách nhiệm cũng là những thành phần quan trọng không kém trong sức mạnh tái sinh của doanh nghiệp đó.

Đây là những yếu tố duy nhất và quan trọng để đo lường hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp gia đình.

Holistic view of performance

  

Chi tiết báo cáo

Throughout this report, "We/Us/Our" refers to KPMG and the STEP Project Global Consortium. “KPMG” refers to the global organization or to one or more of the member firms of KPMG International Limited (“KPMG International”), each of which is a separate legal entity.