Twój sklep stacjonarny

Twój sklep stacjonarny

Dowiedz się na co zwracać uwagę w stosunkach z kontrahentami, jaką odpowiedzialność ponosi się za warunki panujące w sklepie i wiele więcej.

Doradztwo prawne dla sklepów i marketów stacjonarnych.

W zakładce Twój sklep stacjonarny prezentować będziemy informacje prawne i najnowsze doniesienia branżowe, w obszarze stacjonarnego funkcjonowania marketów lub sklepów, w tym w szczególności:

  • Informacje na temat planowanych oraz wchodzących w życie zmian w prawie krajowym i unijnym
  • Informacje prawne dot. warunków prowadzenia działalności
  • Informacje prawne przydatne w stosunkach handlowych (umowy z dostawcami, prawo antymonopolowe, niedozwolone klauzule umowne, organizowanie loterii, etc.)
  • Informacje prawne dot. stosunków z kontrahentami (klauzule umowne, opłaty półkowe, pozycja dominująca
  • Informacje dot. prawa pracy i BHP
  • Doniesienia o najnowszych decyzjach Izb Handlowych oraz decyzjach prezesa UOKiK.

 

Najnowsze artykuły:

2020.08.18

Nowelizacja KSH – prawo holdingowe

RCL opublikowało szczegółowe założenia projektu zmian w Kodeksie spółek handlowych w zakresie prawa holdingowego.

2020.06.04

Odpowiedzialność przewoźnika za formularz jazdy

Warunki odpowiedzialności przewoźnika związane z formularzem jazdy, wydawanym dla wykonywania przewozów okazjonalnych oraz wahadłowych autobusami oraz autokarami w Unii Europejskiej.

2020.05.27

Umowa sprzedaży towarów zawarta między firmą polską i firmą z innego kraju Unii Europejskiej – jak ustalić prawo właściwe dla tej umowy?

Prawo którego kraju stosuje się przy umowie sprzedaży towarów między firmami w UE?

2020.04.15

Tarcza antykryzysowa a zakaz handlu

Rozwiązania wynikające z Tarczy antykryzysowej w zakresie zakazu handlu.

2020.03.19

Zmiany w przekształceniach spółek

Od marca 2020 r. obowiązuje nowelizacja Kodeksu spółek handlowych w zakresie przepisów dotyczących przekształceń spółek prawa handlowego.

2020.03.12

Zmiany w procesie kontroli jakości żywności

Nowelizacja ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych została podpisana przez Prezydenta RP.

2020.02.06

Zmiany w zakresie zakazu handlu w niedzielę i święta oraz w niektóre inne dni – nowy projekt ustawy w Sejmie

W dniu 1 marca 2018 roku zaczęła obowiązywać ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni.

2020.01.31

Nowe zasady prowadzenia sporów z zakresu własności intelektualnej

Nowelizacja ma na celu stworzenie odrębnych jednostek organizacyjnych, które miałyby się zajmować sprawami z zakresu własności intelektualnej.

2020.01.27

Plasowanie, WoMM, „chemia z Niemiec” i wiele innych – nowe przepisy konsumenckie

Nowa dyrektywa UE ma na celu zwiększenie ochrony konsumentów, m.in. poprzez wymóg weryfikowania komentarzy, zakaz ukrytego promowanie produktów.

2020.01.23

Podatek od sprzedaży detalicznej ponownie odroczony

Ustawa z dnia 12 grudnia 2019 roku o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej weszła w życie.

2020.01.10

Koniec okresu przejściowego zakazu handlu w niedzielę i święta oraz w niektóre inne dni

Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni wprowadziła ograniczenie handlu oraz wykonywanie czynności związanych z handlem w placówkach handlowych w niedziele i święta oraz w dniu 24 grudnia i w sobotę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy.

2019.12.18

Obowiązek podania wynagrodzenia brutto w ogłoszeniu o pracę – nowe obowiązek każdego pracodawcy?

Do Sejmu trafił projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy. Projekt ten dotyczy zobowiązania pracodawców do przedstawiania w publikowanych przez nich ofertach pracy wynagrodzenia, które planują zaoferować aplikującym na dane stanowisko kandydatom.

2019.12.17

Druga tura wprowadzania PPK

Podmioty, które zatrudniają co najmniej 50 osób (na dzień 30 czerwca 2019 roku), muszą pamiętać, że już od 1 stycznia 2020 roku będą objęte reżimem ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

 

2019.11.08

Zmiany w zakresie właściwości sądowej w postępowaniach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw dokonana ustawą z dnia 4 lipca 2019 roku (Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 2019 r. poz. 1469) wprowadza zmiany w obszarze procedury cywilnej, w tym w zakresie postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

2019.10.30

Opłaty wnoszone przez podmioty, które świadczą usługę będącą reklamą napojów alkoholowych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji został przyjęty przez Radę Ministrów. Zmiany te, według założeń projektu, mają obowiązywać już od 1 stycznia 2020 roku.

2019.10.18

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych już od 13 października 2019 roku

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 roku obowiązują już od 13 lipca 2018 roku, jednak przepisy dotyczące Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych weszły w życie z dniem 13 października 2019 roku.

2019.09.20

Nowe regulacje dotyczące wskazywania pochodzenia podstawowych składników środka spożywczego już od kwietnia 2020 r. | Anna Białecka

W dniu 28 maja 2019 roku Komisja Europejska wydała rozporządzenie wykonawcze 2018/775 ustanawiające zasady stosowania art. 26 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, w odniesieniu do reguł dotyczących wskazywania kraju lub miejsca pochodzenia podstawowego składnika środka spożywczego (dalej „Rozporządzenie wykonawcze”).

2019.09.18

Wytyczne w sprawie oświadczeń na produktach kosmetycznych | Anna Białecka

Od dnia 1 lipca 2019 roku mają zastosowanie nowe wytyczne wynikające z Dokumentu technicznego dotyczącego oświadczeń o produktach kosmetycznych o treści „nie zawiera” oraz „hipoalergiczny”.

2019.08.29

Roszczenia związane z wydawaniem świadectw pracy – zmiany w Kodeksie pracy | Anna Białecka

Większość przepisów wprowadzonych ustawą z 26 kwietnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw wejdzie w życie 7 września 2019 r.

2019.08.22

Inne terminy płatności w transakcjach handlowych – uważaj na nadchodzące zmiany | Anna Białecka

Ustawa dotyczy wprowadzenia rozwiązań mobilizujących dłużników transakcji handlowych (przedsiębiorców i podmioty publiczne) do dokonywania zapłaty w ustalonym terminie, jak również zniechęcenia do narzucania przez nich nieuzasadnionych, wydłużonych terminów zapłaty.

2019.07.30

Koniec z marnowaniem żywności | Anna Białecka

Projekt ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności nakłada na sprzedawców żywności, których powierzchnia sprzedaży liczy powyżej 250 m2, obowiązki mające na celu zminimalizowanie ilości marnowanej żywności.

2019.07.17

Mobbing – od września nowe przepisy zwiększające ochronę pracownika | Anna Białecka

6 czerwca 2019 r. została opublikowana ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Wprowadza ona między innymi przepisy zwiększające ochronę pracowników w zakresie mobbingu.

2019.07.17

Osoby do 26 roku życia z 0% podatkiem PIT | Anna Białecka

Projekt dotyczy wprowadzenia zerowego podatku PIT od przychodów z pracy (stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy) oraz z umów zlecenia, osiąganych przez osoby do 26 roku życia - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 85 528 zł (odpowiada to górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej). Ustawa nie dotyczy przychodów z działalności gospodarczej oraz umów o dzieło. Projekt został uchwalony 4 lipca 2019 r. i niebawem trafi do Senatu.

2019.07.04

Zmiany w Kodeksie pracy – sprostowanie świadectwa pracy | Anna Białecka

6 czerwca 2019 r. została opublikowana ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza zmiany w zakresie terminów w jakich pracownik może żądać sprostowania świadectwa pracy. Zmiany te wchodzą z dniem 7 września 2019 roku.

2019.06.14

Opłata recyklingowa za wszystkie torebki? | Magdalena Wikarjak

Rada Ministrów przyjęła projekt noweli ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, czyli tzw. ustawy śmieciowej. Celem projektu jest m.in. wzmocnienie kontroli gmin nad systemem gospodarowania odpadami komunalnymi i nadzór nad firmami odbierającymi śmieci. Szczególną uwagę zwraca zmiana dotycząca opłaty recyklingowej, bowiem projekt ten rozszerza znacznie katalog torebek z tworzywa sztucznego, za które należeć się będzie opłata recyklingowa.

 

2019.06.12

Zmiany w ustawie o PPK | Magdalena Wikarjak

Chociaż pierwsze podmioty rozpoczną stosowanie ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) już za niecały miesiąc (01 lipca 2019 r.), do ustawy wprowadzono zmiany, które mają wpływ na przygotowane dokumenty, wysokość wpłacanych kwot, ale przede wszystkim mogą mieć wpływ na to, kiedy należy wdrożyć PPK.

2019.02.21

Know Your Market: Kto pierwszy, ten lepszy? W przypadku PPK niestety nie zawsze

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to temat omawiany nieustannie w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Rozpoczęta na szeroką skalę kampania informacyjna Państwowego Funduszu Rozwoju sprawia, że warto bliżej przyjrzeć się tematowi, aby zweryfikować fakty dotyczące funkcjonowania PPK, które czasami umykają w marketingowej otoczce.

2019.02.18

Innovation Box (IP Box) – nowa ulga dla przedsiębiorstw R&D

Od 1 stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy wprowadzające do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) nowy rodzaj ulgi, tzw. Innovation Box (lub IP Box).

2019.01.18

Nowelizacja ustawy o związkach zawodowych

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. 2015, poz. 1881 – tj. z późn. zm.). Zgodnie z założeniami, ustawa w obecnym brzmieniu znacząco poszerzyła katalog osób, które mają prawo tworzenia i przystępowania do związków zawodowych.

2019.01.14

Od stycznia nowe zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej | Natalia Niestrawska

1 stycznia 2019 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. 2018, poz. 2369; dalej: Rozporządzenie). Rozporządzenie stanowi uzupełnienie zmian do Kodeksu Pracy, który przewiduje prowadzenie dokumentacji pracowniczej także w postaci elektronicznej.

2019.01.08

Częste choroby pracownika nie zawsze są wystarczającą podstawą do rozwiązania umowy o pracę | Natalia Niestrawska

Na początku grudnia 2018 r. zapadł ważny wyrok w sprawie pracowniczej przeciwko Amazonowi, jednemu z największych pracodawców w regionie poznańskim. W tle pojawia się problem częstego pozostawania pracownika na zwolnieniu lekarskim.

2019.01.03

Nowe kary dla nieuczciwych (zarządów) firm - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów otrzymał dodatkowe kompetencje | Natalia Niestrawska

Od 15 grudnia 2018 r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów posiada nowe kompetencje w zakresie wymierzania kar. Wszystko to za sprawą dodanego do Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów art. 106b.

2018.11.23

Zakaz handlu w niedzielę – jest projekt zmian

W ubiegły wtorek, 20 listopada 2018 r. posłowie Prawa i Sprawiedliwości złożyli w Sejmie projekt zmian w ustawie o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta oraz w niektóre inne dni. Projekt przewiduje wprowadzenie zmian w 6 z 32 wyjątków od zakazu handlu.

2018.11.19

Redukcja zużycia plastiku w UE wchodzi na nowy poziom | Natalia Niestrawska

W dniu 24 października 2018 r. Parlament Europejski przegłosował zakaz sprzedaży jednorazowych produktów plastikowych, takich jak m.in. talerzyki, sztućce, słomki, a nawet patyczki do uszu. Zakaz wprowadzania takich produktów ma obowiązywać od 2021 r.

2018.11.16

19 grudnia 2018 r. decyzja Sądu Najwyższego dotycząca wyjątków od zakazu handlu w niedziele | Natalia Niestrawska

W dniu 19 grudnia 2018 r. Sąd Najwyższy ma zająć się zagadnieniem prawnym, które dotyczy bezpośrednio wyjątków od zakazu handlu w niedziele „niehandlowe”, określonych w Ustawie z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz.U. 2018, poz. 305).

2018.11.07

Utrata urlopu bez wniosku pracownika jest niezgodna z prawem – wyrok TSUE | Natalia Niestrawska

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w rozstrzygnięciu z 6 listopada 2018 r. stwierdził, że niezgodne z prawem unijnym jest pozbawienie pracownika corocznego płatnego urlopu (lub ekwiwalentu pieniężnego – w razie jego niewykorzystania w razie zakończenia stosunku pracy) nawet jeżeli pracownik nie złożył wniosku o jego wykorzystanie.

2018.09.05

Tajemnica przedsiębiorstwa a pracownicze know-how | Natalia Niestrawska

W dniu 4 września 2018 r. weszła w życie nowelizacja Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji („UZNK”), która zdefiniowała na nowo pojęcie tajemnicy przedsiębiorstwa.

2018.09.04

Zmiany w oskładkowaniu małej jednoosobowej działalności gospodarczej od 1 stycznia 2019 | Natalia Niestrawska

Od 1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie zmiany dotyczące oskładkowania przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Nowelizacja ma jednak charakter wybiórczy – dotyczy bowiem przedsiębiorców osiągających dochód poniżej określonego w ustawie poziomu i jest ograniczona czasowo.

2017.11.28

Zakaz handlu w niedziele- projekt przyjęty przez Sejm

Od końca 2016 r. trwają prace nad projektem ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele („Projekt”).

2017.06.01

Dokumentacja pracownicza v. 2.0 – projektowane zmiany

Od jesieni zeszłego roku trwają pracę nad zmianami dotyczącymi sposobu i okres przechowywania dokumentacji pracowniczej (dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych). Do kwietnia br. zgłoszono szereg uwag do pierwszego projektu, generalnie akceptujących pozytywnie skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej z 50 lat do 10 lat.

2017.05.09

Cywilnoprawna odpowiedzialność sprzedawcy w razie dystrybuowania podrabianego towaru | Krzysztof Kubik

Problematykę poza-karnej odpowiedzialności z tytułu dystrybuowania podrobionego towaru rozpatrzymy w tym wpisie z uwzględnianiem przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2003 153.1503, dalej „Ustawa”). W rozumieniu Ustawy, czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes przedsiębiorcy lub klienta, przy czym Ustawa wprost wskazuje, że czynem nieuczciwej konkurencji jest między innymi: „naśladownictwo produktów” oraz” „wprowadzające w błąd oznaczenie towarów”.

2017.03.02

Handel podrobionymi towarami – karne podstawy odpowiedzialności | Krzysztof Kubik

Pojawiające się w ostatnim czasie doniesienia medialne na temat rozbicia kolejnych grup przestępczych zajmujących się produkcją, wprowadzaniem do obrotu i handlem podrobionymi towarami są dobrą okazją do przyjrzenia się bliżej problematyce odpowiedzialności podmiotów, które (chociażby nieświadomie) przyjmują do dalszej odsprzedaży podrobiony towar. W pierwszym wpisie na ten temat zajmiemy się odpowiedzialnością, jaką mogą ponosić sprzedawcy w oparciu o przepisy prawa karnego.

2017.02.17

Kontrola Prezesa UOKiK według nowej Ustawy już w lipcu | Natalia Kotłowska

12 lipca 2017 r. wejdzie w życie ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi („Ustawa”), która służyć ma rozwiązaniu problemów rolników, którzy mogą znajdywać się w niekorzystnej sytuacji kontraktowej. O ww. Ustawie wspominaliśmy już kilkakrotnie, w tym w kontekście opłat półkowych oraz potencjalnych kar, jakie nakładane mogą być na przedsiębiorców. Organem wymierzającym kary będzie Prezes UOKiK. Decyzja o wymierzeniu kary poprzedzona będzie przeprowadzeniem postępowania, którego zasady przybliżymy w tekście poniżej.

2017.02.10

Czasowe ograniczenia w zatrudnieniu tymczasowym bardziej realne | Katarzyna Wojciechowska

Pracownik tymczasowy będzie mógł wykonywać pracę na rzecz tego samego pracodawcy-użytkownika tylko przez okres 18 z 36 miesięcy, niezależnie od tego ile agencji kieruje go do tego pracodawcy. Nowelizacja ustawy o pracownikach tymczasowych ma ukrócić dotychczasowe praktyki obchodzenia jej przepisów. Zmiana może wejść w życie już 1 czerwca 2017 roku. Będzie miała ona istotne znaczenie także dla branży handlowej.

2016.11.29

Mystery shopping, czyli tajemniczy klient w Twoim sklepie | Michał Wołoszczuk

Badania typu mystery shopping ( z udziałem tajemniczego klienta) cieszą się coraz większą popularnością i coraz częściej wykorzystywane są przez przedsiębiorców do weryfikacji poziomu i jakości obsługi klientów oraz kontroli zachowań pracowników, w celu zwiększenia poziomu satysfakcji i lojalności klientów.

2016.11.17

Odpowiedzialność sprzedawcy za szkody wyrządzone przez produkt niebezpieczny | Michał Wołoszczuk, Krzysztof Kubik

Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez produkt niebezpieczny ponosi, co do zasady, jego wytwórca (producent). Odpowiedzialność ta ma na tyle szeroki charakter (jako tzw. odpowiedzialność na zasadzie ryzyka), że do jej przypisania nie jest konieczne wykazanie jakiegokolwiek stopnia zawinienia po stronie producenta.

2016.11.10

Jakie obowiązują zasady na parkingu supermarketu | Michał Wołoszczuk

Każdy z nas wielokrotnie nawet w ciągu tygodnia korzysta z parkingu przed supermarketem lub na terenie centrum handlowego. Poruszanie się po takim parkingu nie dla każdego jest proste, dotyczy to przede wszystkim pierwszej wizyty.

2016.09.30

Opłaty półkowe. Pobieranie przez sklepy opłat innych niż marża handlowa w orzecznictwie i projektowanej ustawie | Natalia Kotłowska

W ostatnich latach, w temacie tzw. opłat marketingowych wydanych zostało wiele orzeczeń, w których coraz częściej sądy przychylają się do roszczeń dostawców żądających zwrotu nienależnych opłat dodatkowych.

2016.09.23

Muzyka w sklepie – opłaty za publiczne odtwarzanie muzyki, komu i kiedy trzeba płacić | Natalia Kotłowska

Zgodnie z prawem, przedsiębiorcy odtwarzający publicznie muzykę zobowiązani są do płacenia tantiem. Obowiązek ten dotyczy także właścicieli sklepów, dla których stawki opłat uzależnione są od rodzaju sklepu (np. marketu, supermarketu, hipermarketu) jego lokalizacji (np. w centrum handlowym lub w zależności od miasta) oraz powierzchni. Tantiemy stanowią wynagrodzenie twórców i ich spadkobierców za wykorzystywanie efektów ich pracy i wypłacane są artystom za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi (OZZ). To właśnie ww. organizacje dbają o interesy artystów i w razie potrzeby egzekwują tantiemy od przedsiębiorców, którzy publicznie odtwarzają muzykę.

2016.09.21

Podatek od sprzedaży detalicznej | Michał Wołoszczuk

Prace nad podatkiem od sprzedaży detalicznej trwały ponad rok. Wreszcie gdy podatek ruszył, w dyskusję włącza się komisja europejska.

 

Bądź z nami w kontakcie