Pandemia COVID-19 stworzyła dla dyrektorów finansowych bezprecedensowe wyzwania.

CFO muszą działać szybko i zdecydowanie, aby chronić swoje organizacje i pracowników, wypełniać bieżące zobowiązania finansowe i sprawozdawcze, utrzymywać przepływy pieniężne, a także dostosować się do funkcjonowania w nowej rzeczywistości oraz napędzać strategię wzrostu.

Sprawozdawczość finansowa za 2020 rok. Perspektywa komitetów audytu

Pobierz raport
(PDF 1,7 MB)

 

Przygotowywanie śródrocznych sprawozdań finansowych w 2020 r. może wymagać więcej niż tylko zwykłej aktualizacji od ostatniego rocznego sprawozdania finansowego a inwestorzy i inni użytkownicy mogą oczekiwać informacji wykraczających poza zakres ujawnień prezentowany dotychczas. Przedstawiamy wybrane obszary, które jednostki powinny poddać analizie przy sporządzaniu tych sprawozdań.

Webinaria dla dyrektorów finansowych

Publikacje

Zobacz także