Fra 1. januar 2020, skal alle bokføringspliktige virksomheter være i stand til å kunne eksportere sine bokførte opplysninger på standard dataformat (SAF-T regnskap) via Altinn. I en stadig mer digitalisert verden ønsker norske skattemyndigheter enklere og hurtigere tilgang til skattyters regnskaps- og skattedata i et strukturert digitalt format. Overføring av data og analyser digitalt vil bli den nye hverdagen for mange skattytere.

Hva er SAF-T?

SAF-T (Regnskap/Financial) er et standardformat for utveksling av regnskapsdata. SAF-T, eller Standard Audit File-Tax, er utviklet i fellesskap av bransjeorganisasjoner, systemleverandører og Skatteetaten, etter anbefaling fra OECD. Norge har valgt å benytte standarden med XML-format. Skattytere må derfor konvertere regnskaps- og skattedata til en XML-fil, for deretter å oversende datafilen elektronisk til skattemyndighetene via Altinn.

SAF-T filen inneholder en rekke obligatorisk datainformasjon, herunder kontospesifikasjon og hovedboksdata, kunde- og leverandørdata (reskontro), merverdiavgiftsdata i tillegg til konkrete data om den enkelte skattyter.

Skattytere med mindre enn 5 millioner kroner i omsetning er unntatt fra kravet. Men dersom skattyter likevel har bokførte opplysninger elektronisk tilgjengelig, vil de være omfattet av kravet.

Illustrasjon av SAF-T as a Service

Hvordan være klar for den nye hverdagen?

Vi i KPMG har utviklet et bredt tjenestespekter innenfor SAF-T, både i Norge og andre land i verden som har innført lignende regelverk. Basert på våre erfaringer har vi utviklet en verktøykasse av egne løsninger og verktøy.

GAP-analyse

Gjennom en GAP-analyse vil vi sammen med skattyter gjennomgå en modenhetsanalyse for å identifisere mulige utfordringer og problemstillinger som bør utbedres for å kunne implementere SAF-T. Vi vil overordnet gjennomgå master data, muligheter knyttet til datauttrekk, kontoplan, merverdiavgiftskoder, vurdering av oppsett i økonomisystemet og mulighet for XML i økonomisystemet.

KPMGs SAF-T as a service med KPMG Tax Data Engine

Gjennom vår SAF-T as a service vil vi bistå med hele verdikjeden ved implementeringen. Vi vil bistå med uttrekk av data, mapping og transformasjon av data, kvalitetssikring av regnskaps- og merverdiavgiftskoder mv. for å kunne klargjøre all data i SAF-T filen. Vi vil også bistå med testing og validering av data, samt innsendelse til skattemyndighetene.

SAF-T-modell

Data Analytics

Ved hjelp av avansert dataanalyse og logikk har vi har utviklet en rekke analyser og kontrollerspørringer basert på vår erfaring fra Norge og utlandet, særlig knyttet til mulige risiki innenfor internprising, regnskap, merverdiavgift, skatt og bokføring. Vi har et kartotek av kontroll og analyseverktøy som kontinuerlig utvikles basert på vår erfaring om fokus- og kontrollområder fra skattemyndighetene, nasjonalt og internasjonalt.

Kontrollvirksomhet

Det er kun i forbindelse med en eventuell kontroll, og når skattemyndighetene ber om det, at de bokføringspliktige skal innsende SAF-T filer i XML-format.

Ett av hovedformålene med innføring av SAF-T er å effektivisere skattemyndighetenes kontrollvirksomhet og bokettersyn. SAF-T vil vi skattemyndighetene tilgang til store datamengder i et strukturert format som vil kunne danne et større kontrollgrunnlag enn tidligere. Det kan bety at skattemyndighetene vil kunne gå dypere i kontrollene av transaksjonsdata, men også øke kontrollområdet, f.eks. innenfor merverdiavgift, internprising, bokføringsloven mv.

Tverrfaglig team

KPMG har etablert et tverrfaglig SAF-T team som har utarbeidet standard prosesser for SAF-T bistand. Dette består typisk av tjenester som datauttrekk fra klientens systemer, mapping og transformasjon av data, testing av produserte SAF-T filer, dataanalyse mv.