Ny skattemelding for MVA-kompensasjon fra 2023

Skatteetaten startet arbeidet med modernisering av MVA-området i 2019, og fra 1. termin 2022 ble den nye MVA-meldingen for alminnelig næring og primærnæring tatt i bruk. Nå har skatteetaten varslet at den nye skattemeldingen for MVA-kompensasjon vil lanseres, gjeldene for terminer fra og med januar 2023.

Generelt om kompensasjonsordningen

Kompensasjonsordninger for kommuner, fylkeskommuner mv. reguleres av lov om kompensasjon for merverdiavgift, og har som formål å motvirke konkurransevridninger ved valget mellom å produsere varer og tjenester selv og kjøpe det fra andre. Ordningen bidrar til å motvirke denne typen konkurransevridninger ved at det blir gitt kompensasjon for merverdiavgift til kommuner, fylkeskommuner, interkommunale selskaper, barnehager, kirkelig fellesråd, menighetsråd, samt private og ideelle virksomheter som utfører kommunens lovpålagte oppgaver innen helse, sosial og undervisning. 

Den nye skattemeldingen

Dagens kompensasjonsmelding består av et skjema med faste poster og leveres ved manuell utfylling i Altinn.

Den nye kompensasjonsmeldingen vil basere seg på standard SAF-T koder, og antallet poster vil følgelig øke. 

SAF-T kravet trådte i kraft 1. januar 2020, og som en følge av dette ble det innført et krav om at selskap må kunne levere en SAF-T fil i XML format hvor regnskapskontier og MVA-koder fremgår standardisert – etter norsk standard kontoplan og SAF-T MVA-koder. Som en følge av dette har skatteetaten en forventning om at selskaper har kjennskap til SAF-T kodene som den nye kompensasjonsmeldingen vil inneholde. 

Det vil ikke bli noen endringer i regelverket som følge av den nye skattemeldingen for MVA-kompensasjon, og dokumentasjonskravene og foreldelsesfristene som gjeler pr. i dag vil fremdeles gjelde.  

Standard SAF-T koder

Som tidligere nevnt erstattes dagens poster med standard SAF-T koder, og det skal kun rapporteres på de koder som er aktuell for virksomheten. Under følger en oversikt over aktuelle koder, med forklaring og eventuelle nødvendige spesifikasjoner.

 

Kode Beskrivelse Spesifikasjoner
  Kjøp av varer og tjenester i Norge med kompensasjonsrett  
K0 Ingen merverdiavgiftsbehandling  
K1 Kjøp av varer og tjenester i Norge med kompensasjonsrett, 25 % Justering av kapitalvarer
K11 Kjøp av varer og tjenester i Norge med kompensasjonsrett, 15 %  
K13 Kjøp av varer og tjenester i Norge med kompensasjonsrett, 12 %  
     
  Kjøp av varer fra utlandet med kompensasjonsrett  
K14 Kompensasjon for merverdiavgift betalt ved innførsel el. 25 % Justering av kapitalvarer
K15 Kompensasjon for merverdiavgift betalt ved innførsel el. 15 %  
K81 Kjøp av varer fra utlandet med kompensasjonsrett, 25 % Justering av kapitalvarer
K83 Kjøp av varer fra utlandet med kompensasjonsrett, 15 %  
  Kjøp av tjenester fra utlandet med kompensasjonsrett  
K86 Kjøp av tjenester fra utlandet med kompensasjonsrett, 25 %   
K88 Kjøp av tjenester fra utlandet med kompensasjonsrett, 15 %   
  Kjøp av klimakvoter eller gull med kompensasjonsrett  
K91 Kjøp av klimakvoter eller gull med kompensasjonsrett, 25 %   

innlevering av kompensasjonsmeldingen

Den foretrukne løsningen for innlevering av den nye skattemeldingen for MVA-kompensasjon vil være «system til system» innlevering, som vil si at kompensasjonsmeldingen leveres direkte fra regnskapssystemet til skattemyndighetene (avhengig av systemleverandør). Det vil imidlertid fremdeles være mulig å levere kompensasjonsmeldingen manuelt ved å logge seg inn på skattemyndighetenes portal: www.skatteetaten.no/mva. Videre vil det utvikles en ny løsning for revisors attestering av kompensasjonsmeldingen.

Oppsummering

Den nye skattemeldingen for MVA-kompensasjon vil tas i bruk fra og med 1. termin 2023, og baserer seg på standard SAF-T koder. Innleveringen kan gjøres enten direkte fra regnskapssystemet, dersom systemleverandøren tilbyr dette, eller manuelt via skatteetatens MVA-portal. Det er kun format og leveringsmetode som endres, det skjer følgelig ingen endringer i regelverk eller frister. 

Hva kan KPMG bistå med?

Vi kan bistå med gjennomgang av den nye skattemeldingen for MVA-kompensasjon og SAF-T koder som rapporteringen skal baseres på. Videre kan vi bistå med mapping av eksisterende MVA-koder til de nye SAF-T kodene, herunder validering av mapping utført av selskapet selv. Dersom din virksomhet ennå ikke er SAF-T kompatibel, kan KPMG også bistå med en SAF-T implementering.

Ta gjerne kontakt med oss for en samtale, både relatert til den nye kompensasjonsmeldingen, til SAF-T eller MVA generelt.