Internprising

Internprising

Internprising (transfer pricing) har de seneste årene blitt et av de viktigste skattetemaene for selskap med internasjonal virksomhet

Internprising har blitt et viktig skattetema for selskap med internasjonal virksomhet.

På grunn av økt globalisering og internasjonal handel har skatte-myndighetene verden over sterkt fokus på prissettingen av konserninterne transaksjoner over landegrensene som et ledd i å beskytte sitt lands skatteproveny.

Vi har særlig kompetanse innen:

  • Utarbeidelse og implementering av internprisingspolicy
  • Utarbeidelse av internprisingsdokumentasjon
  • Økonomiske analyser
  • Due diligence for internprisingsformål
  • Bistand ved internasjonale forhandlinger (MAP og APA)
  • Optimalisering og strategisk rådgivning
  • Utarbeidelse av konserninterne avtaler
  • Verdsettelse ved konserninterne overføringer
  • Bistand ved bokettersyn og prosess

Internprising omfatter alle typer transaksjoner og overføringer, og armlengde-prinsippet er det bærende prinsipp for internprising. Det vil si at prisene som settes på konserninterne transaksjoner og overføringer skal være i samsvar med det to uavhengige parter ville ha avtalt i sammenlignbare situasjoner.

KPMG Law bistår alle typer selskap; fra nystartede virksomheter til etablerte multinasjonale foretak. Vi er en del av et internasjonalt nettverk, KPMG Global Transfer Pricing Services, med tilstedeværelse i mer enn 140 land og med over 1 500 internprisingsrådgivere. Vårt internprisingsteam kan derfor yte global bistand med lokal kunnskap. 

Vår norske internprisingsgruppe består av både jurister og økonomer for å sikre at alle aspekter av internprisingen hos våre klienter ivaretas. 

I mer omfattende oppdrag vil vi kunne dra nytte av KPMGs samlede kompetanse, og avhengig av kompleksiteten samarbeide med eksperter innen revisjon og rådgivning. Dette skiller oss klart fra advokatfirmaer som ikke kan tilby tilsvarende bred kompetanse.

Ta kontakt

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.