IFRS 17

IFRS 17

IFRS 17 innebærer en vesentlig endring i måten forsikringskontrakter måles på.

IFRS 17 innebærer en vesentlig endring i måten forsikringskontrakter måles på.

Ny regnskapsstandard for forsikringsforetak

Omfattende endringer og bedre sammenlignbarhet

Ny regnskapsstandard for forsikringsforetak: omfattende endringer og bedre sammenlignbarhet

IFRS 17 innebærer en vesentlig endring i måten forsikringskontrakter måles på og hvordan inntjening og finansiell stilling for forsikringsforetakene blir presentert. Standarden legger til rette for større transparens og sammenlignbarhet mellom forsikringsselskaper både innenfor og over landegrensene.

Noteopplysningene vil gi økt innsikt i fortjenesteelementene, bruken av skjønn i målingen av forsikringsforpliktelsene samt de risikoer som oppstår fra forsikringskontraktene og selskapets holdning til risiko.

Standarden gir både fordeler og utfordringer for forsikringsselskapene, som må sette seg inn i de nye reglene og hvordan de påvirker deres virksomhet.

IFRS 17 trer i kraft i 2021, men forsikringsselskap bør starte implementeringsprosessen allerede nå. Standarden er både omfattende og kompleks og krever en koordinert innsats mellom selskapets finans-, aktuar- og IT-funksjon.

Ta kontakt