Det er viktig å holde seg oppdatert på trender og utfordringer lover, regler, samt interne forbedringsmuligheter

Ofte kommer dette først på agendaen med svekkede finansielle resultater.  De gode tar tak i dette løpende.

Rådgivere i KPMG Enterprise jobber med oppstartsbedrifter som din for å utarbeide planer som hjelper deg med å holde styr på skattemessige problemstillinger, og som på denne måten reduserer dine utfordringer knyttet til skatt. Vi hjelper deg med alt fra effektivisering av prosesser, kostnadskutt, bedre risikostyring, nødvendige reorganiseringer samt forbedre kontroll med virksomheter i på andre lokasjoner og i andre land. Når endringer i skattereglene forekommer, vil tidsriktige analyser hjelpe deg å forstå hvordan endringene påvirker din bedrift og samtidig gi deg tid til å implementere endringene.

Risikostyring og kontroll

Behovet for effektiv risikostyring og kontroll er avgjørende for overlevelse av bedrifter. Det er viktig å minimere risikoene i en oppstartsbedrift, ikke bare for bedriften selv, men for familien, eiendomsforvaltning og kapital. Implementering av kontroller, sikre ny finansiering, effektiv skattehåndtering og -optimalisering ville alle potensielt ha positiv innvirkning på din bedrifts bunnlinje.

Mislighetsrisiko

Misligheter, bedrageri, kriminalitet og rettstvister er eksempler på hendelser som vil kunne ha negativ innvirkning på din bedrifts rykte og som vil kunne undergrave dine interessenters tillit. Uavhengig av størrelsen på bedriften, bør du forstå mislighetsrisikoene knyttet til din bedrift, og du burde ha planene klare for skadebegrensning i tilfelle misligheter skulle forekomme.

Rådgivere i KPMG Enterprise bruker undersøkende teknikker, spesialiserte teknologier og utforskende gransking av regnskap for å hjelpe deg med å unngå og løse eventuelle tvister. Dersom det har forekommet misligheter kan vi sette i gang nasjonal og internasjonal etterforskning for å samle bevis, bistå med å redusere skadeomfanget og legge grunnlag for videre handlinger. Under en rettstvist eller en kommersiell tvist kan vi også tilby uavhengige og objektive analyser av involverte regnskapsmessige eller finansielle elementer. 

Cybersikkerhet

Når det gjelder cybersikkerhet, er verden i konstant endring. Nye trusler dukker opp hver dag, og informasjonssikkerhet har blitt et kritisk fokus i samfunnet. Er du klar over dine største trusler knyttet til cybersikkerhet? Behandler og beskytter du klientinformasjon på riktig måte og i tråd med personopplysningsloven?

Kanskje tenker du at risikoen hos deg er liten, grunnet størrelse eller lokalisering. Det er ikke tilfelle. Alle bedrifter står ovenfor trusler knyttet til cybersikkerhet. Rådgivere i KPMG Enterprise samarbeider med deg for å kartlegge og forstå dine største cybertrusler, og hjelper deg med å utarbeide smarte og kostnadseffektive tilnærminger for å sikre at din informasjon forblir trygg – sammen med ryktet ditt. 

Likviditet og arbeidskapital

Når det gjelder kostnader knyttet til bedriften, opplever mange entreprenører utfordringer knyttet til forståelse av arbeidskapitalkrav, samt hvordan de kan innrette bedriften for å maksimere likviditet og redusere gjeldskostnader. Kanskje er du ikke klar over at det fins verktøy og prosesser som kan hjelpe deg med mer effektiv arbeidskapitalstyring?

Rådgivere i KPMG Enterprise jobber med bedrifter over hele verden, jobber sammen med deg for å for å forstå og forutse dine kontantstrømmer, optimalisere prosesser og utvikle retningslinjer for rapportering som igjen vil støtte og oppfordre til forbedret likviditetsstyring. I samarbeid med medlemsbedrifter i KPMG hjelper vi deg også med opplæring og kunnskapsoverføring, slik at forbedringene vil vedvare i din bedrift. 

Fusjoner og oppkjøp

Fusjoner og oppkjøp kan være en effektiv måte å vokse eller diversifisere seg på, men å navigere alternativene kan være utfordrende, spesielt for entreprenørbedrifter. Hvordan kan du være sikker på at avtalen du er i ferd med å signere vil gi ønsket utfall? 

Rådgivere i KPMG Enterprise hjelper deg med å få størst mulig verdi ut av en avtale, gjennom å tilby objektive råd gjennom alle stegene i transaksjonen – fra strategiutvikling og identifisering av ønskede utfall til implementering. Vi kan også bistå deg med å evaluere finansielle alternativ og utarbeide nedbetalingsplaner, slik at du oppnår den finansielle fleksibiliteten du trenger for å nå dine vekstmål.  

Internasjonal utvidelse

Når det gjelder vekst, tenker du utenfor grensene dine. Internasjonal ekspansjon gir mange muligheter, fra å utvide markedsbasen til å senke kostnadene. Den presenterer også unike risikoer - forskjellige forskriftsregler og krav, skattemessige implikasjoner og kultur eller språkbarrierer.

KPMG Enterprise  spenner over 156 forskjellige land, og gir deg tilgang til ressursene og informasjonen du trenger for å være trygg på utvidelsesstrategien. Vi vil utnytte vår globale ekspertise gjennom lokale eksperter for å hjelpe deg med å forstå risikoen og hvordan du kan ta virksomheten din hvor som helst du måtte ønske å vokse.

Forretningsstrategiske tjenester

Når det gjelder å drive en bedrift, vil ikke det å stå på stedet hvil fungere i lengden. Det er liten tvil om at du vil utfordres av nye eller kjente trusler, enten det gjelder ny teknologi, konkurranse eller endringer i bransjen. Som eier og daglig leder, må du tenke på framtiden allerede i dag, for at du skal kunne skape en bærekraftig forretningsmodell.

Rådgivere i KPMG Enterprise jobber sammen med deg for å evaluere og forbedre din forretningsmodell, og bistår deg med å kartlegge handlinger som vil hjelpe deg med å oppnå dine mål. Vi gjør dette gjennom å hjelpe deg med utarbeide den riktige strategien for din bedrift, og gjennom å hjelpe deg å kutte, overvåke og gjøre nødvendige tilpasninger på din strategi underveis. 

IT

Et effektivt og velorganisert system for informasjonsteknologi (IT) er en av de mest verdifulle fordelene en bedrift kan sikre seg i dag. Dersom du har den rette teknologien og implementerer og styrer denne på en hensiktsmessig måte, vil det potensielt kunne føre til betydelige gevinster innenfor vekst og effektivitet. For å sikre at risiko knyttet til teknologi og blir håndtert på en god måte, er det essensielt med gode råd. Informasjonsteknologi byr på utfordringer, og dersom man håndterer IT feil vil det kunne bli dyrt – både i form av penger, men også i form av tapt effektivitet og potensielle lovovertredelser. Vi i KPMG Enterprise samarbeider med deg for å analysere din bedrifts utfordringer knyttet til informasjonsteknologi, og hjelper deg med å forbedre dine IT-prosesser. 

Data og analyse

Ny teknologi og innovasjon gjør det enklere enn noensinne å samle inn data på dine kunder og leverandører. Spørsmålet er: Hvordan kan du bruke de tilgjengelige dataene til å oppnå handlingsdyktig innsikt og til å håndtere risikoer, redusere kostnader og oppnå vekst?

Vi i KPMG Enterprise hjelper deg med å tolke dataene du har, og samarbeider med deg for å skape en forståelse av hvordan din bedrift ligger an sammenlignet med både lokale og globale konkurrenter. Gjennom data og analyse kan du svare på kontinuerlige endringer i etterspørsel, og oppnå bedre grunnlag for å ta beslutninger for å nå dine mål for fremtiden.  

Skatt knyttet til internprising

Skattemyndigheter i flere land strammer inn sin lokale lovgivning angående internprising og øker straffene for manglende overholdelse. Enten du allerede har drift i ulike land eller du planlegger å utvide/flytte deler av driften utenlands er det kritisk at du forstår lokale skatteregler for multinasjonale selskap for å sikre at bedriften din er kommersielt levedyktig og skatteeffektiv.

Rådgivere i KPMG Enterprise bistår deg med å utarbeide en kommersielt levedyktig global skattestrategi som erkjenner globale utfordringer samtidig som den hensyntar lokal kunnskap og lokale krav. Vi i KPMG Enterprise hjelper deg med å se forbi landegrensene og vi hjelper deg med å håndtere internprising på en kompetent og effektiv måte. 

Skatt knyttet til fusjon og oppkjøp

Alle transaksjoner har skatteimplikasjoner. Enten du vurderer oppkjøp, sammenslåing eller omstrukturering er forståelse av skattemessige utfordringer vesentlig. Forståelse vil gi deg muligheten til å utnytte skattemuligheter samtidig som det reduserer transaksjonsrisiko. Dersom du vurderer fusjon eller oppkjøp utover landegrensene, vil det å etterspørre spesialiserte råd angående skatt hjelpe deg med å sikre en levedyktig avtale.

Vi i KPMG Enterprise jobber sammen med deg for å skape forståelse for skatteimplikasjoner ved dine potensielle avtaler om oppkjøp eller fusjon, og vi hjelper deg med å strukturere transaksjonene på skatteeffektive måter. Uavhengig av hvor du er i prosessen, kan vi i KPMG Enterprise hjelpe deg med å avgjøre hvordan du best bør håndtere skatt knyttet til avtalene for å oppnå dine vekstmål. 

Forskning og utvikling

Som entreprenør er du kanskje kjent med at virksomheter kan få fradrag for kostnader knyttet til forskning og utvikling (FoU). Små og mellomstore bedrifter kan få hele 19% av prosjektkostnader som skattefradrag. Men er din bedrift kvalifisert for SkatteFUNN?

Rådgivere i KPMG Enterprise hjelper deg med å vurdere om din bedrift er kvalifisert for SkatteFUNN, og vi bistår deg gjennom hele søknadsprosessen. KPMG Enterprise kan også vise til andre offentlige støtteordninger og insentiver som vil være aktuelt for deg og din bedrift, så du kan fokusere på framtiden.

Internasjonale oppdrag

Enten du sender dine ansatte på kortere internasjonale jobbreiser eller flerårige oppdrag i utlandet, er rettmessig håndtering av skatt viktig. Dette sikres gjennom grundig planlegging, iverksettelse av rutiner for rapportering og oppfølging, samt gjennom bruk av teknologiske verktøy. På denne måten kan du sikre deg mer effektiv og kostnadsbesparende skattehåndtering knyttet til ansattes internasjonale oppdrag. For å oppnå dette, er det viktig at du er kjent med skattemuligheter og –utfordringer ved å jobbe i ulike land. Manglende overholdelse kan føre til dyre straffer og forpliktelser.

Rådgivere i KPMG Enterprise i de ulike landene bistår med utarbeidelse av skreddersydd skatteprogram som støtter opp under din strategiplan samtidig som den hensyntar lokale skatteregler. Vi i KPMG Enterprise kan også hjelpe gjennom å evaluere dine nåværende skatteprogrammer, for å forbedre din skatteeffektivitet og gi deg enkle svar på utfordringer angående skatteimplikasjoner knyttet til internasjonale oppdrag dine ansatte utfører.

Personlig skatt

I tillegg til å utarbeide effektiv skattehåndtering og –optimalisering av bedriftsskatten, bør du også tenke på din personlige skatt. Det er viktig å forstå hvordan skatteregler og endringer i disse påvirker, eller kan påvirke, både din personlige og familiens skattesituasjon.

Utfordringene er at regler for personlig skatt er komplekse og kan endres raskt, spesielt i andre land.

Rådgivere i KPMG Enterprise hjelper deg med å holde styr på skatteregler og hvordan disse påvirker deg personlig, slik at du bedre kan håndtere din personlige skatt, og slik at du kan være trygg på at du handler i samsvar med skatteloven til enhver tid. 

 

Fire kjerneområder for eierstyrte virksomheter

KPMG hjelper deg

KPMG Enterprise er en tilgjengelig og relevant diskusjonspartner for eiere og ledere i familieeide foretak. Våre rådgivere har lang erfaring og kommer fra ulike bransjer. Vi kan tilby rådgivning og støtte fra eksperter med erfaring fra både norske og internasjonale virksomheter.


Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale. Sammen finner vi ut hvordan KPMG kan hjelpe din virksomhet til å bli enda bedre.