Vekst er en essensiell faktor for kontinuerlig suksess

De fleste bedrifter kan oppnå organisk vekst, men det er ofte tid- og ressurskrevende. For å oppnå bærekraftig vekst, må entreprenørbedrifter vurdere samtlige markedsmuligheter, inkludert samarbeid med komplementære bedrifter, salg av deler av bedriften som ikke knyttes til kjernevirksomheten, outsourcing og potensiell utvidelse til fremvoksende markeder.

Fusjoner og oppkjøp

Fusjoner og oppkjøp kan være en effektiv måte å vokse eller diversifisere seg på, men å navigere alternativene kan være utfordrende, spesielt for entreprenørbedrifter. Hvordan kan du være sikker på at avtalen du er i ferd med å signere vil gi ønsket utfall? 

Rådgivere i KPMG Enterprise hjelper deg med å få størst mulig verdi ut av en avtale, gjennom å tilby objektive råd gjennom alle stegene i transaksjonen – fra strategiutvikling og identifisering av ønskede utfall til implementering. Vi kan også bistå deg med å evaluere finansielle alternativ og utarbeide nedbetalingsplaner, slik at du oppnår den finansielle fleksibiliteten du trenger for å nå dine vekstmål.  

Skape vekst

Internasjonal utvidelse

Når det komme til vekst, tenker du kanskje utenfor landegrensene. Internasjonal utvidelse representerer mange muligheter, fra å ekspandere din markedsbase til å redusere bedriftens kostnader. Samtidig er det også risiko knyttet til internasjonal utvidelse, som andre lover, regler og krav, skatteimplikasjoner, og kulturelle eller språklige barrierer.

KPMG Enterprise strekker seg over 156 ulike land, og kan på denne måten tilby de ressursene og den informasjonen du trenger for å være trygg på din egen utvidelsesstrategi. Våre lokale eksperter hjelper deg med å forstå og redusere lokale risikoer din bedrift vil kunne møte på, slik at du kan utvide bedriften din i de landene du måtte ønske. 

Skatt knyttet til fusjon og oppkjøp

Alle transaksjoner har skatteimplikasjoner. Enten du vurderer oppkjøp, sammenslåing eller omstrukturering er forståelse av skattemessige utfordringer vesentlig. Forståelse vil gi deg muligheten til å utnytte skattemuligheter samtidig som det reduserer transaksjonsrisiko. Dersom du vurderer fusjon eller oppkjøp utover landegrensene, vil det å etterspørre spesialiserte råd angående skatt hjelpe deg med å sikre en levedyktig avtale.

Vi i KPMG Enterprise jobber sammen med deg for å skape forståelse for skatteimplikasjoner ved dine potensielle avtaler om oppkjøp eller fusjon, og vi hjelper deg med å strukturere transaksjonene på skatteeffektive måter. Uavhengig av hvor du er i prosessen, kan vi i KPMG Enterprise hjelpe deg med å avgjøre hvordan du best bør håndtere skatt knyttet til avtalene for å oppnå dine vekstmål.

Når virksomheter vokser over en viss størrelse og antall ansatte, så krever den økte kompleksiteten sterkere struktur, organisering og ledelsesrapportering. Det er viktig at ledelsen tar tak i dette i forkant og FØR man mister kontrollen. - Thore Kleppen i KPMG Private Enterprise.

Børsnotering

Det å børsnotere bedriften din er en spennende prosess, og fører med seg mange fordeler, blant annet prestisje og synlighet i markedet. Samtidig fører børsnotering med seg noen nye risikoer, som inkluderer komplekse krav knyttet til regnskapsføring og rapportering, samt håndtering av nye interessenter som styre og aksjonærer.

For å få best mulig uttelling av en eventuell børsnotering, bør du være godt informert og godt forberedt. Rådgivere i KPMG Enterprise samarbeider med deg for å avgjøre hvorvidt børsnotering er det rette for din bedrift, og hvorvidt bedriften er klar for børsnotering. Hvis du bestemmer deg for å gå videre med børsnoteringen, bistår vi deg i alle deler av prosessen. Vi hjelper til med klargjøring, opplæring, gjennomføring, rutiner, skattemessige forhold og vi fortsetter å bistå etter børsnoteringen.  

Risiko

Risikostyring og kontroll

Behovet for effektiv risikostyring og kontroll er avgjørende for overlevelse av bedrifter. Det er viktig å minimere risikoene i en oppstartsbedrift, ikke bare for bedriften selv, men for familien, eiendomsforvaltning og kapital. Implementering av kontroller, sikre ny finansiering, effektiv skattehåndtering og -optimalisering ville alle potensielt ha positiv innvirkning på din bedrifts bunnlinje. 

Forretningsstrategiske tjenester

Når det gjelder å drive en bedrift, vil ikke det å stå på stedet hvil fungere i lengden. Det er liten tvil om at du vil utfordres av nye eller kjente trusler, enten det gjelder ny teknologi, konkurranse eller endringer i bransjen. Som eier og daglig leder, må du tenke på framtiden allerede i dag, for at du skal kunne skape en bærekraftig forretningsmodell.

Rådgivere i KPMG Enterprise jobber sammen med deg for å evaluere og forbedre din forretningsmodell, og bistår deg med å kartlegge handlinger som vil hjelpe deg med å oppnå dine mål. Vi gjør dette gjennom å hjelpe deg med utarbeide den riktige strategien for din bedrift, og gjennom å hjelpe deg å kutte, overvåke og gjøre nødvendige tilpasninger på din strategi underveis. 

Skatt
Det er viktig å holde seg oppdatert på lover, regler, trender og utfordringer knyttet til skatt. Når endringer i skattereglene forekommer, vil tidsriktige analyser hjelpe deg å forstå hvordan endringene påvirker din bedrift og samtidig gi deg tid til å implementere endringene.

Rådgivere i KPMG Enterprise jobber med oppstartsbedrifter som din for å utarbeide omfattende planer som hjelper deg med å holde styr på skattemessige problemstillinger, og som på denne måten reduserer dine utfordringer knyttet til skatt. Vi hjelper deg med alt fra effektivisering av prosesser tilknyttet skatt, til identifisering av muligheter for skattereduksjon. 

IT

IT

Et effektivt og velorganisert system for informasjonsteknologi (IT) er en av de mest verdifulle fordelene en bedrift kan sikre seg i dag. Dersom du har den rette teknologien og implementerer og styrer denne på en hensiktsmessig måte, vil det potensielt kunne føre til betydelige gevinster innenfor vekst og effektivitet. For å sikre at risiko knyttet til teknologi og blir håndtert på en god måte, er det essensielt med gode råd. Informasjonsteknologi byr på utfordringer, og dersom man håndterer IT feil vil det kunne bli dyrt – både i form av penger, men også i form av tapt effektivitet og potensielle lovovertredelser. Vi i KPMG Enterprise samarbeider med deg for å analysere din bedrifts utfordringer knyttet til informasjonsteknologi, og hjelper deg med å forbedre dine IT-prosesser. 

Skatt knyttet til internprising (transfer pricing)

Skattemyndigheter i flere land strammer inn sin lokale lovgivning angående internprising og øker straffene for manglende overholdelse. Enten du allerede har drift i ulike land eller du planlegger å utvide/flytte deler av driften utenlands er det kritisk at du forstår lokale skatteregler for multinasjonale selskap for å sikre at bedriften din er kommersielt levedyktig og skatteeffektiv.

Rådgivere i KPMG Enterprise bistår deg med å utarbeide en kommersielt levedyktig global skattestrategi som erkjenner globale utfordringer samtidig som den hensyntar lokal kunnskap og lokale krav. Vi i KPMG Enterprise hjelper deg med å se forbi landegrensene og vi hjelper deg med å håndtere internprising på en kompetent og effektiv måte. 

Forskning og utvikling
Som entreprenør er du kanskje kjent med at virksomheter kan få fradrag for kostnader knyttet til forskning og utvikling (FoU). Små og mellomstore bedrifter kan få hele 19% av prosjektkostnader som skattefradrag. Men er din bedrift kvalifisert for SkatteFUNN?

Rådgivere i KPMG Enterprise hjelper deg med å vurdere om din bedrift er kvalifisert for SkatteFUNN, og vi bistår deg gjennom hele søknadsprosessen. KPMG Enterprise kan også vise til andre offentlige støtteordninger og insentiver som vil være aktuelt for deg og din bedrift, så du kan fokusere på framtiden. 

Personlig skatt
I tillegg til å utarbeide effektiv skattehåndtering og –optimalisering av bedriftsskatten, bør du også tenke på din personlige skatt. Det er viktig å forstå hvordan skatteregler og endringer i disse påvirker, eller kan påvirke, både din personlige og familiens skattesituasjon.

Utfordringene er at regler for personlig skatt er komplekse og kan endres raskt, spesielt i andre land.

Rådgivere i KPMG Enterprise hjelper deg med å holde styr på skatteregler og hvordan disse påvirker deg personlig, slik at du bedre kan håndtere din personlige skatt, og slik at du kan være trygg på at du handler i samsvar med skatteloven til enhver tid. 

 

 

Fire kjerneområder for eierstyrte virksomheter

KPMG hjelper deg

KPMG Enterprise er en tilgjengelig og relevant diskusjonspartner for eiere og ledere i familieeide foretak. Våre rådgivere har lang erfaring og kommer fra ulike bransjer. Vi kan tilby rådgivning og støtte fra eksperter med erfaring fra både norske og internasjonale virksomheter.


Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale. Sammen finner vi ut hvordan KPMG kan hjelpe din virksomhet til å bli enda bedre.