Regulatorisk rådgivning

Finansbransjen er underlagt en omfattende mengde ulike regulatoriske krav

Det pågår et kontinuerlig endringsarbeid i det regulatoriske rammeverket for banker, verdipapirforetak, forsikring og kapitalforvaltning. Utviklingen går i retning mot flere og mer detaljerte krav kombinert med økte sanksjonsmuligheter og tettere oppfølging fra tilsynsmyndighetenes side. Reguleringer i EU gjøres gjeldende nasjonalt, uten at det er et konsekvent en-til-en forhold mellom norske og europeiske lover og regler. Til sammen skaper dette et krevende regulatorisk landskap å tilpasse seg og manøvrere i, og et behov for riktig kompetanse og egnede prosesser og systemer for å sikre kostnadseffektiv etterlevelse

Våre medarbeidere i Norge og i KPMGs internasjonale nettverk besitter betydelig bransjeerfaring fra bank & finans, spisskompetanse på eksisterende regelverk og kontinuerlig oppdatert innsikt i nye regulatoriske rammebetingelser. Vi tilbyr bistand relatert til bl.a.:

  • Bankvirksomhet og kapitalkrav (finansforetaksloven, finansavtaleloven, CRD IV og CRR, BRRD)
  • Investeringstjenestevirksomhet og kapitalkrav (verdipapirhandelloven, MiFID II, MiFIR, IFD og IFR)
  • Forsikring og pensjon (finansforetaksloven, forsikringsvirksomhetsloven, forsikringsavtaleloven, forsikringsformidlingsloven, Solvens II og IDD)
  • Kapitalforvaltning (verdipapirfondloven, AIF-loven, UCITS, AIFMD)
  • Betalingstjenester (finansforetaksloven, PSD II)
  • Anti-hvitvasking
  • Godtgjørelsesregelverket
  • Personvern (GDPR)
  • Konsesjonssøknader
  • Myndighetsdialog

Tjenestene våre omfatter regulatorisk rådgivning og spesialtilpasset opplæring av styre og ledelse, rådgivning innen compliance, risikostyring og internkontroll, herunder gapanalyser og modenhetsanalyser, utvikling og implementering av rammeverk, i tillegg til kvantitativ spesialistrådgivning, prosjektledelse, internrevisjon og outsourcingstjenester.

Tverrfaglig rådgivning

Vi setter sammen tverrfaglige team som kan ivareta alle sider ved kundens behov, også sammen med våre advokater med finansregulatorisk spisskompetanse:

Nyheter og innsikt