Evaluering av internrevisjonsfunksjonen

Evaluering av internrevisjonsfunksjonen

KPMG er blant de ledende i Norge på internrevisjon, og en naturlig samarbeidspartner når man ønsker å få internrevisjonsfunksjonens arbeid evaluert.

KPMG er blant de ledende i Norge på internrevisjon, og en naturlig samarbeidspartner nå...

Det er flere årsaker til at en virksomhet ønsker å gjennomføre en ekstern evaluering av sin internrevisjonsfunksjon (IR funksjon). I de fleste tilfeller er den utløsende faktoren IIA Standard 1312 som setter krav til at det skal gjøres en ekstern evaluering av funksjonen hvert 5 år. For andre virksomheter er det den iboende kontinuerlig forbedring holdning i organisasjonskulturen som er den utløsende faktoren. For andre igjen kan det være ledelsen og styret som ønsker å forstå hvorvidt IR funksjonen er organisert på en optimal måte, og hvorvidt IR-funksjonen leverer forventet kvalitet og merverdi til organisasjonen.

KPMG er en ledende virksomhet i Norge på internrevisjonsfaget. Vi har tiår med erfaring i både å etablere, utvikle, støtte og evaluere IR funksjon. Vi anser vår kompetanse og metodikk som et verktøy for å skape merverdi for våre klienter. For oss handler evaluering av en IR funksjon om å gi ledelse, styret og eventuelle andre interessenter (offentlig sektor) en bekreftelse på kvalitet, effektivitet og organiseringen av funksjonen. Og hvorvidt innretningen av internrevisjonen er i samsvar med de ambisjoner som virksomheten har satt til sin IR funksjon. 

KPMG har evaluert internrevisjonsfunksjonen for en rekke kunder, bla. Forsvaret, Telenor ASA, Statkraft, KLP, Hydro og Orkla. 

Her kan du lese mer om KPMGs metodikk, rammeverk og prosjektgjennomføring: 

K’SPRint

KPMGs metodikk, K’SPRint, er et resultat av vår erfaring med å bistå både offentlige og private virksomheter i å etablere og evaluere sin IR funksjon. I stedet for en tradisjonell prosessorientert kvalitetsgjennomgang, fokuserer K’SPRint på internrevisjonens viktigste suksessfaktorer – dens personell, prosesser og posisjonering – satt sammen i en helhet og plattform for utvikling av internrevisjonen.

K’SPRint bruker en strukturert, men allikevel fleksibel, tilnærming for å fokusere på nytteverdien av gjennomgangen. Selv om flere og flere internrevisjoner tilpasser seg til standarder fra IIA er det fortsatt forskjeller i hvordan virksomheter bruker sin internrevisjon. En viktig del av planleggingsprosessen vil være å forstå de elementene som gjør din virksomhet spesiell og tilpasse K’SPRint til din IR organisasjon. K’SPRint kan tilpasses både full ekstern evaluering og eller kun ekstern validering av egenevaluering (self-assessment).

K’SPRint inkluderer:

En uavhengig vurdering av hvorvidt IR-funksjon har posisjonert seg slik at den kan håndtere framtidige initiativer og endrede forretningsrisikoer innen organisasjonen

  • En vurdering av hvorvidt IR-funksjon etterlever profesjonelle standarder fra IIA
  • En benchmark av IR-funksjonen mot internrevisjonen til sammenlignbare virksomheter
  • En gjennomgang av IR-funksjonen sin struktur og formål
  • En gjennomgang av forventninger fra din virksomhets interne interessenter og andre brukere av IR-funksjonens tjenester, samt en vurdering av hvorvidt disse forventningene imøtekommes.

Gjennom K’SPRint utføres det en gjennomgang av IR funksjonen sitt personell, posisjon og prosesser, hvor vi inkluderer KPMGs erfaringer og IIAs standarder for internrevisjon. Vi vil også arbeide tett med interessenter i organisasjonen for å skape en dynamisk, kvalitetsbasert vurdering av IR funksjonen.

RAMMEVERKET

Posisjonering

Internrevisjonens posisjon består av dens autoritet, ansvar, formål og dens forhold til din virksomhet som organisasjon. Vår gjennomgang på dette området vil bestå av intervjuer med interessenter og gjennomgang av charter/instruks for IR funksjonen. I tillegg vil vi ha en gjennomgang av retningslinjer og prosedyrer for å si noe om hvordan autoritet og ansvar er definert i IR funksjonen og for å bestemme strukturen mellom antatte roller og definerte roller. En forståelse for og evaluering av denne posisjoneringen vil være viktig for vår gjennomgang. 

Personell/Mennesker

Vi vil evaluere hvordan ressursene i IR funksjonen er allokert og vurdere effektiviteten og hensiktsmessigheten av dette i forhold til å nå internrevisjonens mål. Vi vil analysere hvordan retningslinjer for IR funksjonen samsvarer med IIAs Standard for profesjonell utøvelse av internrevisjon på områdene uavhengighet og faglig dyktighet. 

Prosesser

Vi vil analysere hvorvidt IR funksjonens retningslinjer samsvarer med IIAs Standard for profesjonell utøvelse av intern revisjon i forhold til omfang av arbeid, utførelse av revisjonsarbeid og ledelse av IR funksjonen. Videre vil vi sammenligne arbeidsformen med de forventninger som ledelsen uttrykker til internrevisjonen. Basert på en sammenligning mot IIAs standarder, en sammenligning med beste praksis og benchmarking vil vi trekke foreløpige konklusjoner vedrørende effektiviteten og hensiktsmessigheten i IR funksjonen organisatoriske struktur og operative prosedyrer og retningslinjer (metodikk, kunnskapsledelse, intern/ekstern kommunikasjon og tekniske hjelpemidler) med spesiell vekt på IR funksjonen utøvelse av risikovurdering

Prosjektgjennomføring

Prosjektinitieringen vil foregå gjennom et møter hvor vi arbeider sammen med IR funksjonen for å tilpasse og sluttføre omfanget, tilnærmingen og leveransene for prosjektet. Vi vil i tillegg identifisere, sammen med IR funksjonen, viktige interessenter og hva slags arbeidsprogram/intervjuguider som skal brukes. Et resultat av denne fasen er at interessentene informeres om prosjektet, og at det settes opp avtaler for individuelle samtaler og workshops. Vi vil også i denne fasen gjennomgå hvilken underlagsdokumentasjon vi trenger og hvordan den bør innhentes. 

Innhente informasjon vil bli gjennomført på ulike nivåer. Egenevalueringen er et sentralt dokument som vil vi verdifull innsikt i hvordan IR funksjonen selv oppfatter sin posisjon, personell og prosesser. Deretter vil vi gjennomgå relevant informasjon som IR funksjonens instruks/charter, planer, retningslinjer, prosedyrer og et utvalg av gjennomførte revisjoner (fra plan til rapportering med tilhørende dokumenter).  Spesielt viktige er intervjuer med interessenter knyttet til IR funksjonen, men også ansatte i IR funksjonen, og da spesielt internerevisjonssjefen.  

I gapanalysen vil vi vurdere hvor IR funksjonen er posisjonert i forhold til hvor interessentene vil at den skal være i framtiden sammenlignet med dagens situasjon, anerkjente beste praksis og standarder fra IIA. Hvis det er ønskelig kan vi også arrangere en separat workshop for å diskutere og evaluere gapanalysen.

I foreløpig rapport, implementering av handlingsplan og endelig rapport vil vi gi en detaljert evaluering og klare anbefalinger for forbedringer sammen med en handlingsplan som vil bistå IR funksjonen i å tilføre ytterligere verdi til virksomheten. Alle funn og anbefalinger vil bli diskutert med ledelsen av IR funksjonen. Hvis nødvendig vil vi konsultere med interessentene for å bekrefte våre funn.

Din virksomhets involvering

Med utgangspunkt i en full ekstern evaluering i vårt tilbud har vi involvert IR funksjonen som en del av arbeidet. Vi er overbevist om at dette vil øke verdien på evalueringen og skape et godt fundament for videre forbedring av internrevisjonsenheten. Dette vil også sikre en god kompetanseoverføring til IR funksjonen. KPMG vil selvsagt fortsatt være ansvarlig for kvalitet og nytteverdi i våre leveranser. 

I utkastet til prosjektplan har vi estimert IR funksjonens involvering til å omfatte:

  • Delta i 1-2 planleggingsmøter
  • Bistå med å legge opp til individuelle samtaler og workshops
  • Legge til rette for dokumentgjennomgang av IR funksjonen instruks/charter, planer, retningslinjer og prosedyrer
  • Delta på korte statusmøter.
  • Delta i 2-3 tre møter for diskusjon av funn

Rapporteringsmal

Vi vil jobbe sammen med din virksomhet for å utvikle en rapport med våre resultater, som vil vektlegge dagens situasjon relatert til IIA-standarder og forventningene til interessenter. Rapporten vil være klar og presis i sine anbefalinger i videre utviklingen av IR funksjonen slik at internrevisjonsenheten vil kunne bidra med å skape merverdi for din virksomhet.Ved å involvere IR funksjonen og interessenter vil vi bidra til å skape en entydig forståelse av forventninger og resultat. En essensiell del av leveransen vil være prosessen med å etablere et grunnlag for fremtidige utvikling av internrevisjonsenhetens evne til å skape merverdi for din virksomhet.

Rapporten tar utgangspunkt i de 3 nøkkeldimensjonene i K’SPRint (posisjon, personell og prosesser) bli beskrevet med styrker, svakheter og anbefalinger. Analysen vil bli sammenstilt mot IR funksjonens egenevaluering, og eventuelle avvik beskrevet. Videre vil vi foreslå tiltak for å lukke eventuelle gap for å komme i overenstemmelse med IIAs standard 1321, i tillegg til andre tiltak som vi vil anbefale for å styrke IR funksjonen.

Ta kontakt