Prosessforbedring og ledelse (LEAN)

Prosessforbedring og ledelse (LEAN)

KPMG jobber med Prosessforbedring og ledelse (LEAN) i de fleste rådgivningsoppdrag.

KPMG jobber med Prosessforbedring og ledelse (LEAN) i de fleste rådgivningsoppdrag.

KPMG jobber med prosesser i alle typer rådgivningsoppdrag, enten det gjelder virksomhetsstyring, effektivisering av stabs- og støttefunksjoner eller optimalisering av forretningsprosesser (LEAN). Vår tilnærming kan tilpasses alle bransjer og virksomheter.  

Effektiv og systematisk prosessforbedring- og ledelse (LEAN) sikrer høy kvalitet, god ressursutnyttelse og fleksibilitet. Det gjør det også enklere å etterleve regulatoriske krav. Gjort riktig, kan det redusere tiden som går med på kontroll og oppfølging, og dermed frigjøre ressurser til bedre styring og planlegging.

En sentral utfordring er å integrere prosesseierskap med virksomhetens resultatområder. KPMG hjelper sine kunder med å kartlegge deres prosessmodenhet i dag, bistår med å definere målbildet for den ønskede utviklingen og sette opp en konkret plan for å komme dit. KPMG kan også levere ekspertise på systemimplementering for å integrere prosessledelse i virksomhetens IT-systemer.

LEAN er en av de mest sentrale ledelsesfilosofiene som benyttes i dag for å oppnå høyere verdiskaping i prosessene og dermed økt kundeverdi, redusere sløsing og øke medarbeidertilfredsheten, og dette gjøres gjennom involvering og god prosessflyt. KPMG hjelper virksomheter med å implementere LEAN som verktøy, enten i hele virksomheten eller på delområder, og vi kan bidra med kurs og opplæring.

Riktig prosessledelse og -ledelse sikrer at krav og forventninger fra sluttkunden, medarbeidere, regulatoriske myndigheter og eiere innfris, men KPMGs tilnærming sørger også for å beholde fokus på den verdiskapingen prosessen skal tilføre virksomheten.

Våre tjenester:

  • LEAN
  • Prosessmodenhetsanalyse
  • Prosessdesign
  • Prosessforbedring
  • Internkontroll og risikostyring i prosesser
  • Business Process Management
  • Implementering av IT-systemer
  • Implementering av kvalitetssystem

Ta kontakt