Rettstvister

Deal Advisory bistår klienter med tvistesaker.

Deal Advisory har lang erfaring med å bistå klienter med kompetanse innen verdivurdering, finansiering og regnskap i forbindelse med rettstvister. Konkrete eksempler er tvangsinnløsninger, verdivurderinger, tapsberegninger, finansiering, skattesaker, eiendomstvister og ekspropriasjon. Våre rådgivere arbeider tett med KPMG Law og bistår en rekke eksterne advokatfirmaer med utarbeidelse av sakkyndige rapporter. Tor Harald Johansen, partner og leder av verdivurdering og finansiell modellering, har erfaring som fagkyndig vitne og fagkyndig meddommer innenfor verdivurderinger og finansiering. 

Ta kontakt