Kommersiell og operasjonell due diligence

Kommersiell og operasjonell due diligence

KPMG har bred erfaring i transaksjonstjenester, noe som betyr at vi kan fokusere på de virkelige verdidriverne i en transaksjonsprosess.

KPMG har bred erfaring i transaksjonstjenester.

Kommersiell due diligence hjelper en potensiell kjøper med å vurdere et selskaps kommersielle og strategiske posisjon, samt selskapets fremtidige potensial og potensielle risikoer. Operasjonelle due diligence hjelper en kjøper vurdere hvordan den operasjonelle virksomheten støtter de strategiske målene.

Typiske fokusområder for en Kommersiell Due Diligence er:

 • Vurdering av underliggende markeder og segmenter, deres størrelse, samt deres historiske og prognostiserte vekst
 • Analyse av markedsdynamikken, vekstdrivere og trender som påvirker markedet
 • Vurdering av hvor følsomt markedet og selskapet er for konjunktursvingninger
 • Evaluering av selskapets og dets konkurrenters posisjon, produkttilbud, økonomiske situasjon, vekst, markedsandeler og andre relevante parametere
 • Analyse av selskapets kunder og deres utvikling
 • Forståelse av nøkkelparametrene ved kjøpsbeslutninger, samt hvordan selskapet og dets konkurrenter møter disse
 • Analyse av kostnadsstrukturen og kostnadsdriverne samt variable og faste kostnader
 • Vurdering av priser og priselastisitet
 • Analyse av selskapets forretningsplan og dets underliggende forutsetninger
 • Vurdering av selskapets evne til å nå sin forretningsplan
 • Vurdering av potensialet for videre verdiskaping, for eksempel økt markedsandel, prisendringer, nye markeder eller nye produkter
 • Vurdering av potensielle risikoer i forretningsplanen, som for eksempel risikoen for å miste viktige kunder, prispress, eller nye konkurrenter
 • Analyse av kritiske forutsetninger i forretningsplanen og deres innflytelse

Typiske fokusområder for en Operasjonell Due Diligence er:

 • Analyse av kostnadsdrivere og kostnadsstruktur, for eksempel om nivået er tilstrekkelig, om det finnes forbedringspotensial osv.
 • Evaluering av capex og hvordan virksomheten er avhengig av dette
 • Analyse av arbeidskapital og mulige potensialer

Hvorfor gjennomføre en Due Diligence?

En Due Dilligence sikrer finansiering til investeringen, øker kjennskapen til selskapet og markedet, identifiserer muligheter og risiko forbundet med investeringer og sikrer et uavhengig perspektiv på en eventuell investering.

Ta kontakt