Slik kan du forbedre din ESG Rating Score

ESG-ratinger brukes aktivt som bakgrunn for investeringsbeslutninger. 

En høyere ESG-score kan være et konkurransefortrinn og gjøre selskapet mer attraktivt for investorer. I tillegg kan en god score bidra til å øke muligheten for å få bedre lånebetingelser fra bankene. 

ESG-ratinger bidrar også til økt fokus internt i selskap, fordi det blir klart hva man kan gjøre bedre. Informasjons etterspørselen øker bevisstheten om ESG og stimulerer til interne diskusjoner som kan avdekke fremtidig påvirkninger, risikoer og muligheter. 

KPMGs bærekraftseksperter har listet 10 tips til hvordan du kan gå frem for å øke din ESG-score. 

1. Jobb systematisk internt

Datainnsamling er ressurskrevende, derfor er det viktig å gjøre dette på en effektiv måte. En del av dette er å arbeide systematisk internt. Et klart eierskap per tema og struktur gjør det lettere å rapportere samt å følge opp forbedringspunkter. 

2. Hold aktiv dialog med ratingbyråene

Ratingbyråene kan endre på spørreskjema og vektleggelse av vesentlige tema. Det er nyttig å ha en god forståelse av dette, og derfor bør det settes av tid til å prioritere endringer og områder med høy vektleggelse. 

3. Gjør ESG-informasjonen offentlig tilgjengelig

Noen ratinger bruker utelukkende informasjon som er offentlig tilgjengelig, da dette vil ha en positiv påvirkning på selskapets transparens. Sett deg inn i ratingene dere bruker og finn hvilke metoder byråene bruker for å samle inn data.

4. Skaff verifikasjonsbrev fra en uavhengig tredjepart

Noen rating byråer krever verifikasjon av for eksempel klimaregnskap. Sett deg inn i krav som gjelder for ditt selskap, og sørg for verifikasjonsbrev fra uavhengig tredjepart.

5. Planlegg og bruk god tid på besvarelsen

Noen ratinger, som for eksempel CDP, sender ut spørreskjema som skal fylles ut av selskapet. Kartlegg hva som trengs for å svare alle spørsmålene, hvilken data som allerede er tilgjengelig, og hvor de kan hentes ut. Og selvsagt hva som eventuelt mangler. 

6. Start kartleggingen tidlig

Datainnsamling og samarbeid med ratingbyråene kan være en tidkrevende prosess. Det er derfor viktig å starte så tidlig som mulig med å planlegge ansvarsområder og hvilke ressurser internt som skal besvare de ulike spørsmålene.

7. Underbygg svarene dine

For å øke kvaliteten og troverdigheten på svarene deres, så husk å legge ved dokumentasjon på hvor dataene er hentet fra. 

8. Velg kvalitet fremfor kvantitet

Bruk tid på å henvise til spesifikke sider i dokumentene som underbygger spesifikk informasjon. Det er ikke nødvendig å laste opp unødvendig mange dokumenter for å underbygge informasjonen, husk at kvalitet er viktigere enn kvantitet. 

9. Kartlegg forbedringsområder til neste år

Når spørreskjema fylles ut, notater hvilken besvarelser som har  forbedringspotensiale, eller der det mangler dokumentasjon, slik at dette vil være klart til neste år.  

10. Brukt scoringsresultater for å kartlegge gap

For å forbedre din ESG-score anbefales det å kartlegge gap og hva som er nødvendig av tiltak og informasjon. Søker ratingene etter informasjon på indikatorer som dere ikke har, vil dette sannsynligvis ha en negativ påvirkning på scoren. Hvis dette er tilfelle, prioriter å sette opp systemer og kilder på hvordan disse dataene kan samles inn.