Revidert nasjonalbudsjett 2024:

Regjeringen foreslår endring i beregningsmetode

I revidert nasjonalbudsjett for 2024 foreslår regjeringen at grunnrenteskatt for vindkraftverk som eies av deltakerlignede selskap skal beregnes etter en bruttometode når deltakerne selger det vesentlige av kraftproduksjonen på selvstendig basis slik som for vannkraftverk.

Dette innebærer bruttometoden

Finansdepartementet foreslår å endre beregningsmetode for grunnrenteskatt på landbasert vindkraftproduksjon eid av selskap med deltakerfastsetting (ansvarlige selskap, kommandittselskap mv.).

For slike vindkraftverk skal grunnrenteskatten som utgangspunkt beregnes etter en såkalt nettometode, som innebærer at det først beregnes en grunnrenteinntekt for vindkraftverket som deretter fordeles på deltakerne for hvert kraftverk. Nå foreslår imidlertid departementet at grunnrenteskatten isteden skal beregnes basert på en bruttometode tilsvarende som for vannkraftverk eid av deltakerlignede selskaper.

Bruttometoden innebærer at deltakerne skal tilordnes en forholdsmessig andel av selskapets enkelte brutto inntekts- og fradragsposter. Dersom deltakerne i kraftselskapet selger hver sin andel av produksjonen på selvstendig basis, skal den enkelte deltakers faktiske salgsinntekter legges til grunn ved beregning av grunnrenteinntekten.

Bakgrunnen for at det ikke opprinnelig ble innført en bruttometode for landbaserte vindkraftverk tilsvarende som for vannkraftverk var at departementet ikke kjente til at det eksisterte vindkraftverk med tilsvarende  organisering.

Når det har vist seg at slike selskap finnes, mener departementet at grunnrenteskatt for slike vindkraftverk bør beregnes etter samme bruttometode som for tilsvarende vannkraftselskap. Det presiseres at bruttometoden vil redusere merarbeid for selskapene og skattemyndighetene sammenlignet med en nettometode. 

Departementet foreslår at endringen inkluderes i skatteloven §§ 10-40 og 18-10 niende ledd, og at endringen trer i kraft straks.