I desember 2023 vedtok Stortinget å innføre nye krav til kjønnssammensetning i styrer i norske foretak

Lovendringen innebærer at det innføres et krav om at hvert kjønn skal være representert med minst 40% i styrer i store og mellomstore selskaper. Bakgrunnen for endringen er et politisk ønske om at kjønnsfordelingen i ledelsesposisjoner skal bli mer balansert.

Hvem omfattes av de nye reglene?

Lovendringen innebærer krav til styresammensetningen i følgende foretak:
  • Aksjeselskaper, samvirkeforetak eller boligbyggelag som enten har mer enn 50 millioner kroner i samlede drifts- og finansinntekter, eller flere enn 30 ansatte. Det samme gjelder ansvarlige selskaper som bare har juridiske personer som deltakere.
  • Samvirkeforetak eller boligbyggelag med mer enn 500 medlemmer/andelseiere.
  • Stiftelser som er næringsdrivende eller som har utdeling som formål, eller der en offentlig myndighet velger minst ett styremedlem.

Det er ikke innført særlige regler for konsern, hvilket innebærer at hvert enkelt konsernselskap skal vurderes hver for seg opp mot terskelverdiene for samlede drifts- og finansinntekter og antall ansatte . Det innebærer at også rene holdingselskap som overstiger terskelverdiene for drifts- og finansinntekter omfattes, for eksempel gjennom generering av finansinntekter i form av utbytte fra datterselskap.

Hvor mange styremedlemmer av hvert kjønn kreves?

Kravet til kjønnsrepresentasjon i styret vil avhenge av det totale antallet styremedlemmer i selskapet:

Antall styremedlemmer  Maks antall av hvert kjønn 
1-2 -
3-4 2
5-6 3
7 4
8 5
9 eller flere 60 %

Under høringsrunden var det flere høringsinstanser som pekte på faren for omgåelse av reglene om kjønnsrepresentasjon ved å redusere antallet styremedlemmer til to. Til tross for en viss omgåelsesfare vurderte departementet det dithen at det vil være andre forhold av betydning ved vurderingen av styrets størrelse, og  det ble derfor vedtatt at kravene om kjønnsrepresentasjon skal gjelde for foretak med minst tre styremedlemmer eller flere.

Hva med varamedlemmer og ansattrepresentanter?

Kravene til kjønnssammensetningen for henholdsvis varamedlemmer og styremedlemmer er de samme, men selve beregningen for de to gruppene foretas separat. Merk at omgåelse, f.eks. ved å ikke delta for at varamedlemmer av det andre kjønn heller skal møte, vil kunne medføre personlig styreansvar for styremedlemmet.

For aksjeselskap og ansvarlige selskap innføres det krav til kjønnssammensetningen når de ansatte velger tre eller flere styremedlemmer. Disse styremedlemmene kan ikke ha samme kjønn. Det er gjort unntak fra kravet om at begge kjønn skal være representert i foretak hvor ett kjønn utgjør mer enn 80% av samlet antall ansatte som arbeider i selskapet. For selskap med flere enn 200 ansatte er kravene til kjønnssammensetningen de samme som for styremedlemmer, men selve beregningen for de to gruppene foretas separat.

Gradvis innføring

Der det er krav til sammensetningen i dag, trer reglene i kraft uten overgangsregler. For øvrig er det lagt opp til følgende frister for å oppfylle reglene:

Terskelverdi Frist
> 100 millioner kroner i samlede drifts- og finansinntekter 31. desember 2024  31.12.2024
> 50 ansatte
Samvirkeforetak og boligbyggelag med mer enn 500 medlemmer eller andelseiere
Stiftelser som er næringsdrivende eller som har utdeling som formål, eller der er en offentlighet myndighet velger minst ett styremedlem 
30.06.2025
> 30 ansatte 30.06.2026
> 70 millioner kroner i samlede drifts- og finansinntekter 30. juni 2027 30.06.2027
> 50 millioner kroner i samlede drifts- og finansinntekter 30 juni 2028 30.06.2028

Ved beregning av terskelverdiene er skjæringstidspunktet satt til siste balansedag, som for de fleste selskap er 31. desember. Dersom terskelverdiene er oversteget basert på tallene per siste balansedag har selskapet frist frem til og med en måned etter første etterfølgende ordinære generalforsamling med å oppfylle kravene. Det følger imidlertid av forskrift om overgangsordning at for første trinn gis det en noe lenger frist, dvs. frem til 31. desember 2024. Det innebærer at for første trinn skal beregningen av samlede drifts- og finansinntekter foretas basert på selskapets tall per 31. desember 2023. 

Konsekvenser av å ikke oppfylle kravene

Overholdelse av kravene til kjønnsrepresentasjon er en forutsetningen for at styret skal være lovlig sammensatt. Et styre som ikke er lovlig sammensatt, er i utgangspunktet ikke et gyldig valgt styre. Et styre som ikke er gyldig valgt har ikke myndighet til å representere selskapet utad og har ikke myndighet til å foreta rettslige handlinger på vegne av selskapet, eller til å binde selskapet til avtaler og forpliktelser mv. I ytterste konsekvens kan manglende oppfyllelse av kravene til kjønnsrepresentasjon medføre tvangsoppløsning av selskapet.

Hva nå?

Basert på tall fra Enhets- og Foretaksregistret per november 2022 og årsregnskap for 2021 er det antatt at første trinn vil innebære at 6 600 nye styremedlemmer må rekrutteres for å innfri kravet. Foretak som basert på årsresultatet for 2023 oppfyller kravene bør derfor begynne sonderingen etter dyktige styremedlemmer nå for å oppfylle kravene innen 31.12.2024.