Vi har observert at enkelte selskaper ikke er klar over kravet

– Vi klargjør derfor reglene her:

For foretak på Euronext Growth Oslo vil dette si:

  • NRS 11 Delårsregnskap for NGAAP (øvrige foretak),
  • IAS 34 Delårsrapport for IFRS og forenklet IFRS, eller
  • Kapittel 2.2.1 Delårsregnskap i NRS 8 God Regnskapsskikk for små foretak (bruk av regnskapsregler for små foretak på Euronext Growth Oslo faller bort fra 1.10.2023/1.1.2024).

Regelbøkene for Euronext Growth Oslo stiller krav om at det som minimum publiseres halvårsrapport. Enkelte foretak avgir i tillegg frivillig delårsregnskaper for første, tredje og fjerde kvartal. Relevante bestemmelser er:

  • Regelbok del II: punkt 3.12.1. Denne sier blant annet at halvårsrapport må utarbeides i samsvar med regnskapsstandardene som følger av punkt 3.2.3 i Regelbok Del I.
  • Regelbok del I: punktene 4.2.1 og 4.2.4, ref. 3.2.3. Disse sier blant annet at halvårsrapporten skal omfatte halvårsregnskapet og en beretning for perioden med hensyn til halvårsregnskapet. Videre at regnskapene må være utarbeidet i samsvar med IFRS eller regnskapsstandardene som gjelder i landet der foretaket har registrert forretningskontor.

Kapittel 2.2.1 i NRS 8 sier at delårsregnskap for de som følger regnskapsreglene for små foretak, kan utarbeides i samsvar med NRS 11 eller i samsvar med kravene som gjelder for årsregnskapet for små foretak, herunder reglene om presentasjon og noteopplysninger. Oslo Børs tillater ikke lenger muligheten for å rapportere i samsvar med NRS 8 fra 1.10.2023/01.01.2024.

En delårsrapport etter NRS 11 eller IAS 34 må oppfylle alle kravene i henholdsvis NRS 11 eller IAS 34. Blant annet må det i delårsrapporten stå eksplisitt at den er avlagt i samsvar med NRS 11 eller IAS 34, og den må inneholde de oppstillingsplaner, sammenligningstall og noteinformasjon som henholdsvis NRS 11 og IAS 34 krever.

En utsteder kan frivillig velge å offentliggjøre tall og oppdateringer knyttet til en delårsperiode. Hvis det benevnes som et «regnskap» eller inneholder noe som benevnes som et «regnskap» er vår oppfatning at rapporten skal utarbeides i samsvar med regnskapsstandardene nevnt over. Hvis en delårsoppdatering ikke er, eller ikke inneholder, et regnskap i samsvar med disse regnskapsstandardene, bør det ikke omtales som et regnskap, accounts eller financial statements. Det kan for eksempel gjøres ved at meldingen omtales som en delårsoppdatering eller trading – eller operational update. Vi anbefaler i tillegg at det sies eksplisitt at rapporten ikke er utarbeidet etter gjeldende regnskapsstandard for delårsrapportering (NRS 11/IAS 34).


Kontakt oss for spørsmål om regnskapsregler