Regjeringen har innført en midlertidig ordning for energitilskudd til næringslivet som følge av ekstraordinære strømutgifter.

Foretak med høye kostnader til strøm og fjernvarme kan søke om tilskudd etter ordningen.

Det gis tilskudd til energikostnader i månedene oktober til desember 2022, samt til gjennomføring av energitiltak. Totalt støttebeløp er inntil 5 millioner per foretak/konsern. Tilskuddets størrelse avhenger av om det søkes om kun tilskudd under støttetrinn 1, eller om det også inkluderer støttetrinn 2.

Det er vilkår om at foretakene gjennomfører energikartlegging og ikke utbetaler eller vedtar utbytte, konsernbidrag mv. før i 2024.

Innholdet i søknaden må videre bekreftes av revisor eller autorisert regnskapsfører. Søknader kan ikke sendes inn uten at denne bekreftelse foreligger. Søknadsfrist er 11. desember 2022. Dette er veldig knapp tid. Ta derfor ta kontakt med din kontaktperson i KPMG så snart som mulig.

Det er opprettet et eget nettsted for ordningen; www.energitilskuddsordningen.no. Her finner du viktig informasjon om ordningen, søknadsskjema, skjema for energikartlegging med mer. Siden oppdateres løpende.

Hvem kan søke?

Foretak som har en «strømintensitet på 3 prosent eller mer» i første halvår 2022 er berettiget til tilskudd. Strømintensiteten beregnes ved at kostnader til strøm og fjernvarme for perioden divideres med foretakets ordinære vare- og tjenesteomsetning for perioden. Det gjelder særskilte regler om hva som inngår i henholdsvis kostnads- og omsetningstallene.

Støtteberettiget strømforbruk må videre skje i et strømprisområde hvor gjennomsnittlig spotpris for månedene juli til september 2022 er minst doblet fra samme periode året før. Hvilke områder dette gjelder vil publiseres på www.energitilskuddsordningen.no

Videre er det også en rekke andre vilkår som ligger til grunn for at foretaket kan søke. Foretaket må blant annet være ajour med betaling og innrapportering av skatter og avgifter, oppfylle foretakets registreringsforpliktelser, samt være skatteplikt i Norge. For ideelle organisasjoner gjelder unntak fra kravet om skatteplikt slik at disse i hovedsak kan søke. Det vil ikke gis tilskudd til foretak som er underlagt sanksjoner som svar på Russlands militære aggresjon mot Ukraina.

Foretak registrert i Foretaksregisteret etter 31.12.2021 kan ikke søke om tilskudd. Vi antar at dette også vil kunne ramme selskaper som er stiftet i forbindelse med en omorganisering.

Krav til energikartlegging

Det er krav om at foretaket gjennomfører energikartlegging. Minimum tre aktuelle tiltak for å redusere energibruken skal identifiseres og settes opp i en prioritert rekkefølge.

Energikartleggingen skal videre gi en oversikt over energibærere, energimengden og kostnader knyttet til energibruken fordelt på energibærere. Foretakets energibruk skal fordeles på hovedposter som for eksempel bygningsoppvarming, belysning og prosesser.

På hjemmesiden til ordningen finnes et eget skjema som skal fylles ut og vedlegges søknaden. Samme sted finnes også en veiledning til skjemaet.

Konsernbidrag- og utbyttebegrensning

Støttemottakere kan ikke vedta eller utbetale utbytte eller tilsvarende disposisjoner i perioden fra ikrafttredelsesdatoen 21.11.2022 til og med 31.12.2023, uten først å tilbakebetale hele støttebeløpet. Det vil heller ikke være anledning til å vedta konsernbidrag i perioden. Tilsvarende utdelingsforbud gjelder for deltakerlignede selskaper og samvirkeforetak. Omgåelser på utbyttebegrensningen medfører også tilbakebetalingsplikt.

Konsernselskaper som ikke mottar tilskudd kan imidlertid fortsatt utbetale utbytte mv. 

Strømstøttens størrelse

Størrelsen på det forbruksavhengige tilskuddet avhenger av om foretaket gjennomfører energitiltak. Foretak som gjennomfører slike tiltak har rett på støttetrinn 2, mens øvrige foretak kun har rett på støttetrinn 1:

  • Støttetrinn 1 - inntil 25 prosent av faktisk energikostnad, fratrukket 70 øre per kWh.
  • Støttetrinn 2 - inntil 45 prosent av faktisk energikostnad, fratrukket 70 øre per kWh.

Forpliktelse til gjennomføring av energitiltak er en forutsetning for tilskudd under støttetrinn 2, og det kan søkes om enøk-støtte på inntil 50 pst. av investeringskostnader påløpt etter 1. oktober 2022.

Hvilke enøk-tiltak som kvalifiserer er nærmere definert i forskriften, og omfatter eksempelvis energistyrings- og målingssystemer, etterisolering, utskifting/oppgradering til energieffektive vinduer.

Det gis ikke tilskudd etter støttetrinn 2 for energitiltak med en budsjettert samlet investeringskostnad på mindre enn kroner 50 000. Tilskuddsmottaker skal sende inn en sluttrapport til tilskuddsmyndighetene for gjennomførte energitiltak senest innen 24 måneder etter tilsagnsdato. Ved lavere gjennomføringsgrad enn 50 prosent er ikke vilkåret for tilskudd etter støttetrinn 2 oppfylt. Tilskuddet for gjennomføring av energitiltaket vil da ikke utbetales, og differensen mellom tilskudd i støttetrinn 1 og 2 må tilbakebetales .

Maksimalt tilskudd er på 3,5 mill. kroner per foretak/konsern for strømstøtten i trinn 1 og 2. Sammen med investeringstilskuddet er makstaket 5 mill. kroner. Det forbruksavhengige tilskuddet i støttetrinn 2 utgjør 45 prosent. Det mottas ikke 25 prosent for trinn 1 og 45 prosent for trinn 2. 

Det er kostnader til strøm og fjernvarme for perioden 1. oktober til og med 31. desember 2022 som kan kreves kompensert.

Ved viderefakturering av strømkostnader må man velge hvem av selskapene i viderefaktureringskjeden som skal søke støtte for kostnadene, slik at ikke flere selskaper søker om støtte for samme kostnad.

Særlige regler for konsern

Et konsern skal søke om tilskudd samlet som om konsernet var ett foretak. Foretak som inngår i konsern kan dermed ikke søke enkeltvis.

Et konsern etter denne forskriften er når morselskapet representerer mer enn 50 prosent av stemmene i det andre foretaket, eller når personlig eier alene eller sammen med en eller flere nærstående representerer mer enn 50 prosent av stemmene i foretaket. Konserndefinisjonen i forskriften er komplisert og veldig vid. Ta kontakt med oss dersom du har behov for å diskutere.

Konsernet kan velge å søke om tilskudd for ett eller flere støtteberettigede foretak i konsernet. Alle vilkårene må være oppfylt for hvert av foretakene i konsernet som inngår i konsernsøknaden, og i tillegg må vilkårene om lovlig aktivitet, skatteplikt til Norge og kravet om ikke å være underlagt sanksjoner være oppfylt for konsernet som helhet.

Konsernet skal utpeke et foretak som er ansvarlig for å opplyse om konsernets eierstruktur, og videre utarbeide en oversikt over hvilke foretak som inngår i konsernet per første dato i tilskuddsperioden. Konsernoversikten skal angi hvordan tilskuddet fordeles mellom foretakene som inngår i konsernsøknaden. Endelig utbetaling av fordelingen av tilskuddet skal dokumenteres.

Det ansvarlige foretaket må innhente skriftlig samtykke fra alle foretakene som inngår i konsernsøknaden. Det er angitt krav til hva samtykket skal inneholde.

For beregning av det forbruksavhengige tilskuddet skal summen av foretakets fakturerte forbruk av strøm og fjernvarme på tvers av støtteberettigede foretak i konsernet legges til grunn. Utover dette er det samme beregning som 

Innsending søknad

Søknad om tilskudd med relevant informasjon sendes via Altinn  til Enova. Det er forventet at det snarlig åpnes for søknader på www.energitilskuddsordningen.no

Søknad skal bekreftes av revisor eller autorisert regnskapsfører. Enova har fastsatt krav til kontrollhandlinger som revisor eller regnskapsfører skal utføre. Disse er publisert her. Kostnaden for bekreftelse refunderes med 80 prosent, men maksimum med 5 000 kroner.

Dokumentasjonskrav

For å motta støtte skal foretaket kunne dokumentere:

  • Tallene og beregningene som ligger til grunn for søknaden, med henvisning til relevant regnskapsmateriale. Dokumentasjonen må vise hvordan omsetning er periodisert, og hvordan fakturert pris på strøm er beregnet.
  • Gjennomføring av energikartlegging og, for bedrifter som søker om tilskudd etter støttetrinn 2, dokumentasjon på gjennomføring av energitiltak, herunder sluttrapport. I sluttrapporten skal energitiltak beskrives kort, herunder med estimert eller målt energiresultat av tiltaket. Det skal vedlegges relevant fakturadokumentasjon, samt bilde av installasjonen som er foretatt.
  • For tilskudd til energitiltak hvor innvilget investeringstilskudd ved tilsagn overstiger 1 million kroner skal et prosjektregnskap inkludert rapport for avtalte kontrollhandlinger signert av revisor/autorisert regnskapsfører vedlegges.
  • For tilskudd til energitiltak hvor innvilget investeringstilskudd ved tilsagn er under 1 million kroner skal det legges ved en regnskapsoversikt som viser alle fakturerte kostnader knyttet til prosjektet, samt kopi av alle fakturaer.
  • For konsern skal  oppstillingen over foretakene i konsernet foreligge.

Dokumentasjon på gjennomføring av energikartlegging og energitiltak skal leveres i elektronisk form på den måten Enova bestemmer.

Utbetaling

Tilskudd til enøk-tiltak utbetales etter innsendt sluttrapport forutsatt minimum 50 prosent gjennomføringsgrad. Dersom sluttrapport ikke foreligger innen fristen utbetales ikke tilskudd til energitiltak.

Utmålte tilskudd vil kunne avkortes dersom omsøkte midler overstiger rammen som er fastsatt av stortinget.

Foretak som ikke omfattes

Særlig kraftintensiv virksomhet med forbruk på over 100 GWh per år er unntatt fra ordningen. Tilsvarende er kraftselskaper, foretak som er skattepliktige etter petroleumsskatteloven. I tillegg er foretak som  er omfattet av andre el-støtteordninger unntatt. Dette gjelder boligselskaper, jordbruksforetak, veksthus og vanningsforetak, foretak som er støtteberettiget under støtteordningen for frivillige lag og organisasjoner og foretak som mottar støtte fra ordningen for å avhjelpe Merkur-butikker unntatt.

Mer informasjon

Mer informasjon om ordningen finnes på Enovas nettside www.energitilskuddsordningen.no

KPMG kan bistå ved eventuelle spørsmål til støtteordningen.

Spørsmål til Strømstøtteordningen?

Ta kontakt, så hjelper vi deg med søknaden!

Erik Avlesen Østli

Erik Avlesen Østli

Kontakt:

E-post: erik.avlesen-ostli@kpmg.no
Telefon: + 47 474 76 707

Markus Drangsholt Wroldsen

Markus Drangsholt Wroldsen

Kontakt:

E-post: markus.wroldsen@kpmg.no
Telefon: +47 940 63 633