Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndigheten (ESMA) har publisert sin endelige versjon av de reviderte retningslinjene for egnethetsvurderinger under MiFID II.

Egnethetsvurderinger er et av de viktigste verktøyene for investorbeskyttelse, og gjelder investeringsrådgivning og porteføljeforvaltning. Retningslinjene er nå oppdatert til å ivareta nye krav i MiFID II om bærekraftshensyn i rådgivningsprosessen, herunder informasjonsplikt, innhenting og vurdering av bærekraftspreferanser og organisatoriske krav knyttet til opplæring av ansatte.

 

De viktigste endringene i retningslinjene er:

• Informasjon til kunder om bærekraftspreferanser. Foretakene vil være pålagt å veilede kundene slik at de forstår konseptet bærekraftspreferanser. Rådgiverne må kunne forklare forskjellen mellom produkter som innehar bærekraftsegenskaper og produkter uten. Dette må forklares tydelig, uten å benytte et teknisk språk. Rådgiverne må også kunne forklare hva miljøforhold, sosiale/samfunnsmessige forhold og eierstyringsforhold er når man refererer til disse konseptene.


• Innhenting av informasjon fra kunder om deres bærekraftspreferanser. Bærekraftspreferanser er definert i artikkel 2 (7) i MiFID II, og gir kunden et valg om å integrere en andel finansielle instrumenter (definert i 2 (7) a) til c)) i investeringsporteføljen. Foretakene må innhente informasjon om kunden har bærekraftspreferanser, og i så fall hvor stor andel de ønsker å investere i disse produktene.

European Securities and Markets Authority (ESMA)

Retningslinjene er nå oppdatert til å ivareta nye krav i MiFID II om bærekraftshensyn

• Vurdering av bærekraftspreferanser. Etter at foretaket har identifisert egnede produkter for kunden (i henhold til vurderinger av kunnskap og erfaring, finansiell situasjon og andre investeringsmål) skal foretaket identifisere produkter som oppfyller kundens bærekraftspreferanser. Når foretaket vurderer kundens bærekraftspreferanser skal ikke disse veie tyngre enn kundens investeringsmål. Det kan likevel utarbeides egne spørreskjemaer som vurderingsgrunnlag for kundens bærekraftspreferanser, så lenge disse ikke overskygger informasjonen om kundens reelle investeringsmål.

• Organisatoriske krav. Foretakene vil være pliktige til å tilby tilstrekkelig opplæring om bærekraftsrelaterte emner til ansatte. Kravene til opplæring vil variere ut i fra hvilken rolle den ansatte har i egnethetsvurderingsprosessen. Foretakene må også sikre at de innhentede bærekraftspreferansene dokumenteres og lagres. Eventuelle endringer i kundens bærekraftspreferanser skal også dokumenteres.


De reviderte retningslinjene skal nå oversettes til de offisielle EU-språkene, og deretter publiseres på ESMAs nettside. Etter publiseringen har nasjonale tilsynsmyndigheter to måneder på å informere ESMA om hvorvidt de vil etterleve retningslinjene (comply or explain-period). Retningslinjene trår i kraft seks måneder etter at de er blitt publisert på ESMAs nettside. Vi anbefaler at foretakene starter arbeidet knyttet til opplæring av ansatte, og etablerer prosesser for innhenting og dokumentasjon av kundenes bærekraftspreferanser. Ta gjerne kontakt for mer informasjo