Forslag til tollettelser for de nest fattigste utviklingslandene

Tollettelser for import av landbruksvarer fra GSP+-land

Regjeringen foreslår at de nest fattigste utviklingslandene (såkalte GSP+-land) gis bedre tollettelser enn i dag. Det norske GSP-systemet gir u-landene muligheter til å eksportere sine varer uten at de må betale toll ved innførsel til Norge.

1000

Kontaktperson

Kjerstin Ongre

Attorney-at-law | Director

KPMG i Norge

E-post

For industrivarene betales det i dag kun toll på enkelte klær og andre tekstilprodukter. For landbruksvarer er det motsatt og tollbeskyttelsen omfattende. Importvernet for landbruksvarer utgjør en stor del av den samlede støtten til norsk jordbruk. I Prop. 1 LS Skatter, avgifter og toll 2019 er det vist til OECDs beregninger hvor det fremgår at den samlede skjermingsstøtten for landbruket var ca. 10,1 mrd. kroner i 2017.

De aller fattigste landene har allerede toll- og kvotefri adgang til det norske markedet for varene som inngår i GSP-ordningen. Regjeringen foreslår derfor at de nest fattigste utviklingslandene (såkalte GSP+-land) gis bedre tollpreferanser enn i dag1. Etter GSP-ordningen har MUL (de minst utviklede landene) og øvrige lavinntektsland med mindre enn 75 mill. innbyggere toll- og kvotefri markedsadgang for alle varer. Lavere og høyere mellominntektsland innrømmes forskjellig grad av tollreduksjon på landbruksvarer, avhengig av type vare. Høyere mellominntektsland ilegges i tillegg toll på enkelte klær og andre tekstiler.

Tekstil

Det er tollfrihet for alle varer som innføres fra de minst utviklede landene. GSP+ vil etter forslaget få et bedre tilbud enn de ordinære GSP-landene. I dag gis det tollfrihet for klær og tekstilvarer, samt 50 % og 100 % tollreduksjon for visse næringsmidler.

Forslaget fra Regjeringen innebærer at GSP+-landene gis 20 % bedre tollpreferanser enn øvrige mellominntektsland for i utgangspunktet alle varer som inngår i den norske tollpreferanseordningen. Det gjøres unntak for kjøttvarer hvor det forslås kun økte preferanseforbedringer for varer innenfor WTO-kvotene. GSP+-landene har som mange andre land allerede full tollfrihet for alle industrivarer. Forslaget omfatter derfor i praksis kun landbruksvarer, unntatt levende dyr og meierivarer som ikke inngår i det norske GSP-systemet.

Forslaget innebærer også tollettelser for en rekke planter, frukt, grønnsaker, korn og animalske- og vegetabilske oljer. Innenfor WTO-kvotene for kjøtt som bl.a. gjelder fryste biffer og fileter av storfe foreslås det å forbedre preferansen for GSP+ fra dagens 30 % til 50 %. Det er i tillegg foreslått at GSP+-landene ikke får høyere generelle tollsatser enn det som gis til EU i dag for landbruksvarer. Dette innebærer bl.a. tollettelser på en rekke blomster og planter, enkelte grønnsaker og bær.

Følgende land vil kunne få GSP+-preferanser i 2019: Armenia, Bolivia, Elfenbenskysten, El Salvador, Ghana, Guatemala, Guyana, Honduras, Kamerun, Kapp Verde, Kirgisistan, Kongo Brazaville, Kosovo, Mikronesiaføderasjonen, Moldova, Mongolia, Nicaragua, Papua Ny-Guinea, Paraguay, Samoa, Sri Lanka, Swaziland, Syria, Tokelau og Usbekistan.

© 2023 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Ta kontakt

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.