Tilleggsavgift ved bruk av for lav tollverdi

Tilleggsavgift ved bruk av for lav tollverdi

Tollvesenet ila tilleggsavgift i en sak hvor det var benyttet for lav tollverdi, som resulterte i for lite beregnet innførselsmerverdiavgift. Selskapet hadde imidlertid fradrag, slik at staten led ikke noe tap (inn/ut-tilfelle). Dette var ikke til hinder for at Tollvesenet kunne ilegge tilleggsavgift på én million, som senere ble økt til 10 millioner under klagebehandlingen. Lagmannsretten aksepterte imidlertid fremgangsmåten.

1000

Ved innførsel av varer skal det beregnes merverdiavgift basert på reell vareverdi. Swedish Match hadde i 2009-11 importert snus. Som vareverdi brukte selskapet produksjonskostnad med tillegg av fraktkostnader.

I tillegg til dette ble det og betalt kvartalsvise beløp fra Norge til Sverige. Dette skjedde på bakgrunn av en transfer pricing avtale, som hadde til hensikt å sette en korrekt verdi på varer solgt fra Norge til Sverige. Beløpet ble utregnet kvartalsvis, basert på driftsresultat.

Vareverdi Tollverdi skal i størst mulig grad settes til korrekt verdi på innførselstidspunktet. Ved etterfølgende justeringer, som her, er det etter
avtale med tollvesenet adgang til å korrigere innførselsgrunnlaget gjennom å etterdeklarere ny differanse mellom opprinnelig og justert tollverdi. 

Tollvesenet

I denne saken hadde imidlertid ikke Swedish Match korrigert tollverdien. Resultatet da var at tollverdien jevnt over var satt for lavt, med det resultat at betalt innførselsmerverdiavgift og var for lav.

Med unntak for likviditetseffekt, Isolert sett har dette ikke dette store negative konsekvenser for Staten. Swedish Match har fradrag for merverdiavgift, slik at en økning i innførselsavgift vil oppveies av en tilsvarende økning i fradrag gjennom selskapets momsregistrering. Tollvesenet ila imidlertid tilleggsavgift, fastsatt til med 1 million grunnet for lite innbetalt innførselsmerverdiavgift.

Swedish Match påklagde tilleggsavgiften. Tolldirektoratet tok ikke klagen til følge, og valgte i stedet å øke tilleggsavgift til 10 millioner, uten forvarsel.

Saken ble behandlet i Borgarting lagmannsrett, som aksepterte både størrelsen på tilleggsavgiften, og at Tolldirektoratet valgte å tidoble tilleggsavgiften i klageomgangen. 

KPMG bemerker at med omleggingen av innførselsavgiften fra 1. januar vil denne problemstillingen falle bort for selskap med full fradragsrett.
Innførselsavgift deklareres da direkte på terminoppgaven, og fradraget utløses umiddelbart.

Vi finner imidlertid grunn til å stille spørsmål ved Statens opptreden i denne saken. Det var ubestridt at Staten ikke hadde lidt et permanent tap i saken. At selskapet da blir oppkrevd ti millioner i straff fremstår som helt ute av proporsjoner. Hensynet til en god skattemoral tilsier antagelig en viss reaksjon, men når reaksjonen er så hard som dette svekkes den generelle tillit til avgiftsmyndighetene. Ikke minst er det bekymringsfullt at selskap som klager på vedtak får tidoblet sin reaksjon.

Lagmannsretten har gitt Staten medhold, men det tilsier ikke at dette er klok oppførsel. Lojalitet til skattesystemet forutsetter at de næringsdrivende opplever at de får en rettferdig behandling, og saker som dette svekker dette. 

Les dommen i sin helhet her.

Forfatter:
Hans Martin Asheim, advokat/manager
+47 4063 9631
hans.martin.asheim@kpmg.no

© 2023 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Ta kontakt

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.