Hovedutfordringer for revisjonsutvalg 2016

Hovedutfordringer for revisjonsutvalg 2016

EUs implementering av ny inntektsføringsstandard IFRS 15 fra 1. januar 2018 kan ha store konsekvenser for års- og delårsregnskapet.

1000

Kontaktperson

Bilde av Thore Kleppen

Partner, Audit

KPMG i Norge

E-post
Mann med kikkert

Ettersom implementeringen også kan få effekt på sammenligningstallene for 2017, vil det være mange økonomi- og regnskapsavdelinger i norske børsnoterte- og andre IFRS rapporterende selskaper som bør få dette på agendaen meget raskt.

  • Har ledelsen redegjort for konsekvensene av IFRS 15 for revisjonsutvalget?
  • Er planen for implementering av IFRS 15 og konsekvenser for systemer og internkontroll presentert?
  • Er konsekvensene av implementering tilfredsstillende kommunisert til kapitalmarkedet og kommentert i noter til regnskapet for 2015, og hva er planen for 2016?

Det er vår erfaring at IFRS 15 vil kunne medføre betydelig påvirkning for ditt selskap.

Nedenfor er noen eksempler vi har erfart:

Covenants - Implementeringen av IFRS 15 kan ha betydning for
selskapets eksisterende lånevilkår/covenants. 

Budsjett - Implementeringen av IFRS 15 kan få konsekvenser for budsjetter og prognoser som gjerne fastsettes på et tidlig tidspunkt.

Bonus - Implementeringen av IFRS 15 kan ha konsekvenser for målingsparametre tilknyttet bonus for ledelsen og avlønning av øvrige i
virksomheten.

Kontrakter - Implementeringen av IFRS 15 kan medføre behov for å endre eksisterende kontraktsmaler for salg av varer og tjenester.

Informasjonsbehov, prosesser og intern kontroll - Implementeringen av IFRS 15 kan kreve ny og annen datafangst, påvirke prosesser, det vil si hvordan ansatte jobber, og vil ha konsekvenser for intern kontroll i virksomheten.
Dette forutsetter at de impliserte deltar på relevant opplæring.

IT-systemer – Nye informasjonsbehov og -behandling kan kreve
tilpasning av  IT-systemer eller implementering av nye IT-verktøy tilpasset IFRS 15.

Analytikere – Med bakgrunn i at inntekter er en av de mest sentrale regnskapsstørrelser vil det være hensiktsmessig allerede nå å informere finansanalytikere og gi de et innblikk i hvordan endringer i inntektsføring påvirker den finansielle rapportering og selskapets resultatguiding, slik at analytikere gjøres i stand til å justere sine estimater.

Vårt råd til revisjonsutvalget:

Det er styret i selskapet som har det overordnede ansvaret, men vår anbefaling er at revisjonsutvalget setter seg grundig inn i hvilke konsekvenser IFRS 15 har for deres virksomhet. Få ledelsen til å redegjøre for konsekvenser og presentere planen for implementering av IFRS 15 og konsekvenser.

KPMG har bred kompetanse på området, og vi kan bistå selskapet med både tekniske spørsmål og bistand med klargjøring for implementering.

© 2023 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Ta kontakt

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.