Notifikasjon til ESA - nye avskrivningsregler for vindkraft

Nye avskrivningsregler for vindkraft

I februar 2015 la regjeringen frem et forslag om å endre avskrivningsregler for vindkraft. Forslaget ble vedtatt 19. juni 2015. For å avklare eventuelle EØS-rettslige problemstillinger sendte Finansdepartementet offisiell notifikasjon til EFTAs Overvåkingsorgan (ESA) 10. mai 2016.

1000
Vindmøller

Dagens avskrivningsregler for vindkraftverk innebærer at driftsmidler avskrives i saldogrupper, hvor avskrivningssatsen varierer fra 20 til 4 prosent. De endrede avskrivingsreglene for vindkraftverk innebærer at driftsmidler i vindkraftverk skal kunne avskrives lineært over fem år. 

Lovendringen ble vedtatt 19. juni 2015. Endringene har imidlertid ikke trådt i kraft enda, da det er usikkert om de endrede avskrivningsreglene representerer ulovlig statsstøtte etter EØS-avtalen.

Regjeringen foreslo opprinnelig at lovendringen skulle gjelde fra 1. januar 2015. For å sikre et regelendringen har tilstrekkelig effekt som incentivordning vil de endrede avskrivningsreglene kun få virkning for investeringer foretatt etter 19. juni 2015 forutsatt ESA godkjenner ordningen. Endringene vil få virkning for investeringer frem til 31 desember 2021.

Notifikasjonen kan leses i sin helhet på departementets sider her.


Forfatter av artikkelen:

Ørjan Ravna Rørmoen
orjan.ravna.rormoen@kpmg.no
+47 4063 9421

© 2023 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Ta kontakt

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.