Klesbutikkjede dømt for usaklig oppsigelse

Klesbutikkjede dømt for usaklig oppsigelse

Det var ikke tvil om at KappAhls avdeling i kjøpesenteret Pyramiden i Tromsø skulle legges ned. Det var imidlertid sterkt tvil om de var saklig å gå til oppsigelse av de fire ansatte ved avdelingen, eller om en måtte inkludere ansatte i andre avdelinger.

1000
Skjorter i utstillingsvindu

De var fire arbeidstakere som ble oppsagt, og tre av dem gikk til sak mot arbeidsgiver. De var alle ansatt i KappAhl AS, og ikke i avdelingen i Pyramiden kjøpesenter. De var alle organisert i Handel og Kontor og hadde tariffavtale.

Tingretten kom frem til at det var saklig grunn til å innskrenke utvelgelseskretsen ved oppsigelse til den enkelte avdeling eller butikk som ble nedlagt. Tingretten la vekt på at det var innarbeidet i KappAhl at hele avdelinger ble vurdert under ett i forhold til nedbemanning, og det ble vist til praksisen i tilknytning til oppkjøpet av Adelsten i 1999.

Flertallet i Lagmannsretten la ikke særlig vekt på praksisen KappAhl hadde etablert.

Lagmannsretten kom frem til at denne saken ikke kunne sammenlignes med situasjonen tilknyttet det store oppkjøpet av Adelsten. Lagmannsretten mente at slike endringer som at en avdeling gikk dårlig og ble nedlagt, måtte ses på som ordinære tilpasninger i markedet. Det ble også lagt vekt på at KappAhl ikke var i noen prekær økonomisk situasjon, selv om det var klart at avdelingen på Pyramiden hadde gått dårlig en god stund. Det var ikke realistisk å bedre omsetningen i butikken så mye at den gikk med overskudd.

Lagmannsretten la også betydelig vekt på at det var begått saksbehandlingsfeil i tilknytning til oppsigelsene. De ansatte var ikke informert skikkelig, og det kom frem at ledelsen i KappAhl i realiteten hadde bestemt seg før de informerte øvrige ansatte og ledelse på et lavere nivå.

Poenget med å involvere de ansatte er tross alt å legge til rette for en helhetlig prosess der avgjørelser tas i etterkant basert på en dialog. Det er et vesentlig hensyn bak reglene i arbeidsmiljøloven som det er viktig å følge i alle nedbemanningsprosesser. I denne saken fremsto dialogen med de ansatte i stor grad som en formalitet. Lagmannsretten la vekt på at husleiekontrakten i Pyramiden var sagt opp før informasjon om nedleggelse hadde gått ut til de ansatte, slik at Kappahl ikke hadde lokaler til butikken. Videre la lagmannsretten vekt på at arbeidsgivers praksis med utvelgelseskretser ikke var drøftet med de ansattes tillitsvalgte og med fagforeningen.

De tre ansatte som gikk til sak fikk tilkjent oppreisningserstatning med kr 75 000. For to av de ansatte ble oppsigelsen kjent ugyldig. Den tredje ansatte var en kvinne på 58 år som ikke krevde oppsigelsen kjent ugyldig. Hun fikk erstatning for lidt tap og fremtidstap med kr 500 000.

KPMGs kommentar

Avgjørelsen viser at det ikke er en klar grense når det gjelder adgangen til å nedbemanne ved å begrense utvelgelseskretsen til en avdeling. Etter vår oppfatning kan en slik nedbemanning være saklig, hvis saksbehandlingsreglene følges og det for arbeidsgiver fremstår som arbeidskrevende og lite hensiktsmessig å ikke vurdere en avdeling isolert.


Kontaktperson

Øystein Torvald Meidell Dahle, advokat/ director
oystein.meidell.dahle@kpmg.no
+47 4063 9898
 

© 2023 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Ta kontakt

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.