Høyesterettsdom i Den Norske Amerikalinje

Høyesterettsdom i Den Norske Amerikalinje

Hovedinntekt er etter Høyesteretts dom i Den Norske Amerikalinje ikke avgjørende for lavskattelandvurderingen.

1000
Singapore

Den Norske Amerikalinje AS solgte i 2007 aksjer i et Singaporeregistrert selskap med gevinst på ca. 72 millioner kroner. Selskapet hadde i selvangivelsen for 2007 lagt til grunn at gevinsten på aksjesalget var fritatt for norsk beskatning etter fritaksmetoden. Skattekontoret fravek selskapets selvangivelse med henvisning til at fritaksmetoden ikke kom til anvendelse fordi Singaporeselskapet var å anse for lavt beskattet.

Singaporeselskapet drev shippingvirksomhet selv og gjennom datterselskaper. Det var enighet om at inntekt fra rederivirksomheten også ville vært skattefri dersom selskapet var hjemmehørende i Norge. Tvistens kjerne var imidlertid om selskapets finansinntekter medførte at selskapet var å anse som lavt beskattet. Den Norske Amerikalinje anførte at det var hovedinntekten som var avgjørende for lavskattelandvurderingen, slik at forskjellen i skattesats på finansinntektene (18 % og 28 %) ikke skulle hensyntas.

Etter Høyesteretts syn var det ikke støtte i forarbeidene til å utelate finansinntektene fra lavskattelandvurderingen, men at den relative skatteforskjellen var avgjørende. Selskapet ble derfor ansett lavt beskattet. Høyesterett bemerker imidlertid at formålet med NOKUS reglene ikke har vært å ramme mindre inntektsposter, men at det vil være en lovgiveroppgave å endre definisjonen av lavskatteland.


Forfatter av artikkelen:

Marius Aanstad, advokatfullmektig/ manager
marius.aanstad@kpmg.no
+47 4063 9551

© 2023 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Ta kontakt

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.