Lars Wilberg

Partner

KPMG i Norge

Lars har spesialistkompetanse innenfor fagområdet digital etterforskning og eDiscovery, herunder sikring, søk og analyse av data gjennom bruk av avanserte dataetterforskningsverktøy. Han har en rekke ganger vært rettsoppnevnt sakkyndig i tvistesaker, og har lang erfaring i å bistå som teknisk medhjelper for namsfogden i forbindelse med sivil bevissikring. Lars har også ved to anledninger vært engasjert som ressurs og bidragsyter i forbindelse med utredningsarbeid for offentlige granskingsutvalg oppnevnt av Stortinget. Lars har jobbet med oppdragsgivere i offentlig og privat sektor, både i Norge og utlandet. Sakene har blant annet omhandlet økonomiske misligheter, mistanke om fordelsoverføringer og korrupsjon, tyveri av forretningshemmeligheter, samt brudd på opphavsrett og forhold knyttet til arbeidsrettslige plikter. Et flertall av sakene har omhandlet forhold knyttet til vurdering omkring gjennomføring av e-postinnsyn, og således har Lars opparbeidet seg meget god kunnskap og kompetanse i forhold til gjeldende rettsregler på området og etterlevelse av Datatilsynets retningslinjer og kravene i Personopplysningsloven. Lars er utdannet politimann, og har 13 års erfaring fra politietaten hvor han i det vesentlige jobbet med etterforsking av økonomiske straffesaker og datakriminalitet. Han har vært ansatt ved ØKOKRIM og Kripos, hvor han også var delaktig i etableringen av Politiets datakrimsenter. Lars har også erfaring fra flere år som deltaker i Interpol sin arbeidsgruppe for bekjempelse av internettrelatert kriminalitet (European Working Party on Information Technology Crime), og som gjesteforeleser på Høgskolen på Gjøvik (NTNU) i studiet Information Security / Digital Forensics.

Kontakt:

 • Antikorrupsjon
 • Datagransking
 • Forebyggende tjenester
 • Gransking og compliance
 • Risikorådgivning
 • Rådgivning
 • 1993 Politiskolen

 • 2017 – dd. KPMG AS, Partner, Forensic Technology

 • 2013 – 2017 BDO AS, Compliance og gransking, Director og leder for FTS (Datagransking og eDiscovery)

 • 2011 – 2013 BDO AS, Compliance og gransking, Senior Manager og leder for Datagranskingstjenester

 • 2007 – 2011 Advokatfirmaet G-Partner AS, Senior rådgiver og fagansvarlig for sikring, søk og analyse av elektronisk lagret informasjon (Datagransking)

 • 2006 – 2007 KPMG AS, Investigation and Integrity Services, Manager